TURIZMO SEKTORIAUS PRIDĖTINĖ VERTĖ
Nr. 28/330
2013 m. gruodžio 23 d., Vilnius
 
2012 M. TURIZMO SEKTORIUJE SUKURTA PRIDĖTINĖ VERTĖ SUDARĖ 2,9 PROCENTO
2012 m. turizmo sektoriuje sukurta pridėtinė vertė sudarė 3 mlrd. litų, arba 2,9 procento šalies bendrosios pridėtinės vertės, ir, palyginti su 2011 m., padidėjo 9,6 procentų, remdamasis išankstiniais duomenimis, praneša Lietuvos statistikos departamentas. Turizmo produkcija išaugo 10,8 procento ir sudarė 5,9 mlrd. litų to meto kainomis. 2012 m. šiame sektoriuje dirbo 39,8 tūkst. asmenų, t. y. 4,4 procento visų privataus sektoriaus darbuotojų.
2012 m. į vietines keliones su nakvyne vyko 9,8 procento mažiau Lietuvos gyventojų negu 2011 m., o užsieniečių kelionių skaičius padidėjo 7 procentais. Taip pat 12,8 procento padaugėjo vienadienių keliautojų iš užsienio, o Lietuvos gyventojai į vienadienes keliones šalyje 2012 m. vyko rečiau nei 2011 m., – jų skaičius sumažėjo 9 procentais. 2012 m. vienas užsienio turistas keliaudamas Lietuvoje išleido apie 1272 litus, o vietinis turistas – apie 135 litus.
Pagrindiniai turizmo sąskaitų rodikliai 2012 m.
 Turizmo sektorius,
iš viso Dalis, palyginti su bendrais šalies rodikliais, proc.
  2012 2011
Produkcija (vartojimas), mln. litų 5900,2 2,87 2,75
Tarpinis vartojimas, mln. litų 2896,6 2,81 2,64
Pridėtinė vertė, mln. litų 3003,7 2,93 2,9
Darbuotojų skaičius1, tūkst. 39,8 4,4 4,7
1 Neįskaitant valstybės sektoriaus.
 
1 pav. Turizmo sektoriaus produkcijos struktūra 2 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal turizmui būdingas veiklos rūšis
 
 
3 pav. Kai kurių Europos šalių turizmo sektoriaus pridėtinės vertės dalis, palyginti su bendrąja pridėtine verte2
 
2 Eurostato ir kitų valstybių statistikos ar kitų institucijų duomenys.
 
Sąvokos
Turizmo produkcija – turizmo sektoriuje sukurtų prekių ir paslaugų visuma.
Turizmo tarpinis vartojimas – žaliavų, medžiagų ir paslaugų, sunaudotų turizmo produkcijai sukurti, vertė.
Turizmo pridėtinė vertė – turizmo sektoriuje sukurta produkcija, atėmus tarpinį vartojimą.
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja   Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 

Pasiteirauti: Zita Serafinienė
Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4616
El. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt
www.osp.stat.gov.lt
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Daugiau informacijos šia tema rasite leidinyje Turizmas Lietuvoje 2012.