Priimtos VTEK įstatymo pataisos

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt

2013 m. gruodžio 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
Seimas, 69 parlamentarams balsavus už ir 2 susilaikius, ypatingos skubos tvarka priėmė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-1323(2), patikslindamas VTEK ir ją aptarnaujančio sekretoriato statusą; VTEK įgaliojimus ir teises; komisijos ir jos pirmininko kompetenciją ir veiklos procedūras; VTEK nario atleidimo iš pareigų pagrindus ir procedūras.
Įstatyme reglamentuota, kad VTEK- Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, ir asmenų, vykdančių lobistinę veiklą, priežiūros institucija, iš valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens teises, savo antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir pavadinimu トVyriausioji tarnybinės etikos komisija”.
Nustatyta, kad VTEK aptarnauja komisijos sekretoriatas, kurį sudaro valstybės tarnautojai ir asmenys, dirbantys pagal darbo sutartis. Didžiausią leistiną VTEK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičių tvirtina Seimo valdyba.
Pataisomis įtvirtinta, kad VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.
VTEK nariu gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinio laipsnio) ar jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą.
Priimtomis pataisomis nuo 5 iki 6 padidintas VTEK narių skaičius. Nustatyta, kad po vieną kandidatą į VTEK Seimui teikia Respublikos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, du kandidatus (iš Seimo frakcijų siūlomų kandidatų) į VTEK Seimui teikia Seimo Pirmininkas. Naujos kandidatūros privalo būti pateikiamos ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki atitinkamo VTEK nario kadencijos pabaigos.
Įstatyme įtvirtinta, kad VTEK pirmininkas ir nariai, atlikdami tarnybines pareigas, negali dalyvauti politinių partijų ir kitų politinių organizacijų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą.
Nustatyta, kad VTEK veiklos finansavimas iš valstybės biudžeto turi sudaryti sąlygas komisijai deramai atlikti savo funkcijas. VTEK veiklos parlamentinę kontrolę vykdys Seimas.
Sprendimą dėl VTEK nario (išskyrus VTEK pirmininką) atleidimo iš pareigų Seimas priima paprasta posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma atviru balsavimu, jeigu Seimo posėdyje dalyvautų daugiau kaip pusė visų parlamentarų.
Priimtomis pataisomis taip pat įtvirtinta, kad esant VTEK nario kandidatūrą pateikusio asmens arba Seimo komiteto, gavusio Komisijos teikimui, arba ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių siūlymui atleisti narį (išskyrus VTEK pirmininką) iš pareigų, Seimas sprendimą priima slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma.
Pritarta ir siūlymui, kad per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo Seimo Pirmininkas Seimui turi pateikti kandidatą į VTEK.
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt)