Nepritarta L. Jakulevičienės kandidatūrai į lygių galimybių kontrolieriaus pareigas

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt
2013 m. gruodžio 19 d. pranešimas VIR
Seimas po slapto balsavimo nusprendė nepritarti teisininkės Lyros Jakulevičienės kandidatūrai į lygių galimybių kontrolieriaus pareigas. Slapto balsavimo rezultatai: išdalyta biuletenių – 106, rasta – 106, galiojančių – 104, negaliojančių – 2. Už Seimo nutarimo トDėl Lygių galimybių kontrolieriaus paskyrimo” projektą (Nr. XIIP-1338) balsavo 47 Seimo nariai, prieš – 42, susilaikė 15 parlamentarų. L. Jakulevičienės kandidatūrą į lygių galimybių kontrolieriaus pareigas pateikė Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė.
Lygių galimybių kontrolierių Seimo Pirmininko teikimu 5 metams skiria ir atleidžia Seimas. Lygių galimybių kontrolieriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio darbo arba darbo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose stažą.
Pagal įstatymą lygių galimybių kontrolierius tiria skundus dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo ir teikia su tuo susijusias objektyvias ir nešališkas konsultacijas. Jis taip pat atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas bet kokiais su diskriminacija susijusiais klausimais dėl šio įstatymo įgyvendinimo, taip pat pasiūlymus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo politikos prioritetų.
Rimas Rudaitis
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt