Ministrė A. Pabedinskienė: “Pirmininkavimo metu socialinės apsaugos ir darbo srityje pasiekta svarių rezultatų”

  
LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
A. Vivulskio g. 11, LT-03610, Vilnius 
Kontaktai:
Tel.: 266 8191, 266 8122, 266 4258
El. paštas: info@socmin.lt
Faks. 266 4209
www.socmin.lt

INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI
2013 12 23
Šiuo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai laikotarpiu socialinės apsaugos ir darbo srityje ypatingas dėmesys skirtas užimtumo situacijos – ypač jaunimo – gerinimui, geresnei darbuotojų apsaugai bei socialinei įtraukčiai.
トNoriu pasidžiaugti, jog įgyvendinome išsikeltus tikslus ir pirmininkaujant pasiekėme išties svarių, visai Europai svarbių rezultatų. Be kitų pasiekimų, norėčiau išskirti priimtą Tarybos deklaraciją dėl Europos pameistrystės aljanso, トJaunimo garantijų” iniciatyvos įgyvendinimą, sutarimus dėl Komandiruojamų darbuotojų direktyvos, socialinio matmens stiprinimo priemonės – užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinės – bei nuo 2014 m. pradėsiantį veiklą Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondą”, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.
Spalio mėnesį Liuksemburge už socialinę apsaugą ir užimtumą atsakingi ES ministrai priėmė Lietuvos parengtą Tarybos deklaraciją dėl Europos pameistrystės aljanso, kurios esminis tikslas yra užtikrinti, kad valstybėse narėse jauni žmonės galėtų efektyviai ir kokybiškai įgyti reikalingos darbinės praktikos bei įgūdžių. Joje išreiškiamas ES valstybių narių siekis pagerinti pameistrystės schemų kokybę ir pasiūlą, įtraukiant darbdavius, valdžios institucijas bei socialinius partnerius.
 
トJaunimo nedarbo lygis ženkliai mažesnis ten, kur efektyviai veikia vadinamosios pameistrystės – t.y. mokymosi darbo vietoje – schemos, kai jaunimui nuo pirmųjų studijų metų sudaromos sąlygos dirbti ir mokytis, taip įgyjant praktinių profesinių įgūdžių. Jaunimo nedarbas valstybėse, kuriose paplitę šios mokymosi darbo vietoje sistemos – mažiausias ES”, – sako ministrė A. Pabedinskienė.
Lietuva šią Tarybos deklaraciją parengė remdamasi Vilniuje liepos mėnesį vykusio neformalaus ministrų, atsakingų už socialinę apsaugą ir užimtumą, susitikimo rezultatais.
Svarbus pirmininkavimo metu buvo トJaunimo garantijų” įgyvendinimo klausimas – kad ši Europos Komisijos iniciatyva būtų įgyvendinama nacionaliniu lygiu. トJaunimo garantijų” iniciatyvos tikslas – užtikrinti, kad visi jaunuoliai iki 29 metų amžiaus per keturių mėnesių laikotarpį nuo darbo netekimo arba formaliojo mokymosi užbaigimo gautų pasiūlymą dirbti, toliau mokytis, įskaitant pameistrystės profesinio mokymo formą, atlikti praktiką arba stažuotę.
Lietuva yra parengusi トJaunimo garantijų” iniciatyvos įgyvendinimo planą, kad parama Lietuvą pasiektų 2014-ais metų pradžioje. Lietuvoje トJaunimo garantijų” iniciatyvai įgyvendinti iš Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšų skirta 109 mln. litų 2014-2015 metais, taip pat iš Europos socialinio fondo lėšų 2014-2020 m. numatoma skirti 120 milijonų litų.
Anot ministrės, taip pat labai svarbu, jog gruodžio mėnesį Briuselyje vykusios ES užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos metu galiausiai prieita vieningos nuomonės dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos nuostatų. Pasak jos, tai svarbu ir naudinga visoms valstybėms narėms, nepriklausomai nuo to, ar valstybė narė yra トsiunčiančioji”, ar トpriimančioji” komandiruotus darbuotojus.
Priėmus šią direktyvą, ne tik bus pagerinta komandiruojamų darbuotojų apsauga bei geriau užkertamas kelias teisių pažeidimams, bet ir palengvintas tarpvalstybinių paslaugų teikimas, prisidėta prie sąžiningos konkurencijos.
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu buvo patvirtinta užimtumo ir socialinių rodiklių suvestinė, kuri padės geriau stebėti socialinę ir darbo rinkos padėtį pirmiausia Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje dalyvaujančiose šalyse ir tuo prisidės prie šios sąjungos socialinio matmens stiprinimo.
Socialinis matmuo – tai įvairios politikos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad ekonominė nauda būtų susieta su socialiniu teisingumu. Pavyzdžiui, suderinami darbo ir šeimos įsipareigojimai, sudaromos galimybės naudotis vaikų priežiūros paslaugomis, užsiimti savanoryste ar pasirinkti aktyvią senatvę.
Galiausiai, bet ne mažiau svarbus vaidmuo stiprinant socialinį matmenį ir skatinant socialinę įtrauktį teks Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondui. Lietuvai pirmininkaujant Taryboje rastas bendras valstybių narių sutarimas dėl šio fondo taikymo aprėpties išplėtimo papildant ją socialinės įtraukties priemonių finansavimu bei fondo biudžeto padidinimo nuo 2,5 mlrd. eurų iki 3,5 mlrd. eurų. Šio fondo veikla prisidės siekiant strategijos トEuropa 2020″ tikslo sumažinti žmonių, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičių bent 20 mln.
Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 8191, 266 8122, 266 4258.
  
Cituojant prašome nurodyti šaltinį