III (rudens) sesijoje – dėmesys finansų klausimams, vartotojų teisėms ir švietimo strategijai

LIETUVA PIRMININKAUJA EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI
Parlamentinis matmuo –  www.EU2013.lrs.lt
2013 m. gruodžio 31 d. pranešimas VIR
Seimas baigė eilinę Seimo III (rudens) sesiją, per kurią nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d., surengti 44 plenariniai posėdžiai, priimta daugiau kaip 160 įstatymų, 83 nutarimai, 4 kiti teisės aktai.
Rudens sesijoje priimtas svarbiausias dokumentas – 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, taip pat patvirtinti Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetai. Sesijoje daug dėmesio skirta finansų, socialinės apsaugos, ekonomikos, valstybės valdymo, energetikos, teisėtvarkos, aplinkos apsaugos, sveikatos, švietimo, mokslo ir kultūros ir kitiems klausimams.
Parlamentas priėmė svarbius ir aktualius mokesčių sistemos ir socialinės politikos pakeitimus. Vykdant Konstitucinio Teismo sprendimą, Valstybės tarnybos įstatymo pataisomis nuspręsta netaikyti sumažintų valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginių algų (atlyginimų) koeficientų, valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines klases, statutinių valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines kategorijas dydžių nuo 2013 m. spalio 1 d. Seimas taip pat priėmė nutarimą ir pasiūlė Vyriausybei valstybinių socialinio draudimo pensijų ir dideliu mastu sumažintų visų valstybinių pensijų kompensavimą pradėti nuo 2014 m. liepos 1 d., o esant galimybei ir anksčiau. Priėmus Valstybinių pensijų įstatymo pataisas kultūros ir meno srityje išskirtinais nuopelnais pasižymėjusiems asmenims – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatams, sudarytos sąlygos nuo 2014 m. sausio 1 d. pretenduoti į pirmojo laipsnio valstybinę pensiją.
Stiprinant savivaldybių savarankiškumą, 2014 m. savivaldybėms perduodamas socialinių išmokų mokėjimas. Savivaldybės, teikdamos socialinę pašalpą, vykdys savarankišką savivaldybių funkciją, kuri bus finansuojama iš savivaldybių biudžetų lėšų, o teikdamos kompensacijas už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį – valstybinę funkciją, kuri bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams. Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pataisomis Mažeikių rajono savivaldybei skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis bus padidinta nuo 99 iki 100 proc., Vilniaus miesto savivaldybei – nuo 42 iki 48 proc.
Siekiant užtikrinti visavertį, sveikos mitybos reikalavimus atitinkantį mokinių maitinimą, Seimas priėmė Socialinės paramos mokiniams įstatymo pataisas, apie 10 proc. padidindamas vienam mokiniui vienai dienai nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydžius.
Seimas pritarė gyventojų pajamų mokesčio lengvatoms vaikus globojančioms šeimoms. Priimtos Seimo statuto pataisos, kuriomis nutarta iki 2015 m. pratęsti sumažintų parlamento vadovams skiriamų reprezentacinių išlaidų ir Seimo narių parlamentinei veiklai numatytų lėšų galiojimą. Seimas pritarė Respublikos Prezidentės siūlymui turizmo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikiamoms apgyvendinimo paslaugoms nuo 2015 m. sausio 1 d. įtvirtinti lengvatinį ne 5 proc., o 9 proc. PVM tarifą.
Svarstydamas ekonomikos klausimus Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, kuriomis patikslino mažos vertės viešojo pirkimo sąlygas. Priimtomis pataisomis nutarta nuo 100 iki 200 tūkst. litų (be PVM) padidinti mažos vertės viešųjų pirkimų ribą, perkant prekes ar paslaugas. Perkant darbus mažos vertės viešųjų pirkimų pirkimo riba ir toliau liks mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be PVM).
Nuo pelno įmokų (dividendų) į valstybės ar savivaldybės biudžetą atleistos valstybės įmonės, esančios strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąraše, valdančios strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčius įrenginius ir įgyvendinančios ypatingos valstybinės svarbos ar valstybei svarbų ekonominį projektą. Parlamentas taip pat leido reorganizuoti Kauno ir Palangos oro uostus, prijungiant juos prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto.
Rudens sesijoje Seimas nusprendė perpus sumažinti delspinigius ir nustatė, kad fiziniai asmenys, laiku nesumokėję gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, už kiekvieną pradelstą dieną mokės nebe 0,04 proc., bet 0,02 proc. delspinigius. Patikslinus Pelno mokesčio įstatymą mokesčiu nebus apmokestinamos draudimo įmonių gyvybės draudimo investicinės pajamos.
Reklamos įstatymo pataisomis papildytos maisto reklamos draudimo normos, reglamentuoti energinių gėrimų reklamos apribojimai. Priimtomis pataisomis nuo 2015 m. Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje uždrausta komercinė reklama.
Energetikos sričiai, kaip ir praėjusiose sesijose, Seimas ir toliau skiria daug dėmesio. Seimas nutarė sumažinti privalomą energijos išteklių rezervinių atsargų kaupimo kiekį. Naujos nuostatos, anot iniciatorių, leis sumažinti energetikos įmonių išlaidas, susijusias su rezervinių atsargų kaupimu ir saugojimu, šilumos gamybos savikainą. Priimtos Energetikos įstatymo pataisos užtikrins skaidrias ir konkurencingas verslo sąlygas didmeninės energijos rinkos dalyviams. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) nutarta suteikti pakankamas ir veiksmingas priemones greitai reaguoti į galimus pažeidimus. Didmeninės energijos rinkos dalyviams už pažeidimus VKEKK galės skirti sankcijas.
Teisės ir teisėsaugos srities priimtais Seimo sprendimais bus užtikrintas didesnis teismų darbo efektyvumas. Priimtomis Teismų įstatymo pataisomis siekiama užtikrinti racionalų turimų žmogiškųjų išteklių paskirstymą tais atvejais, kai teismų darbo krūviai yra netolygūs ir dėl to nukenčia bylų nagrinėjimo trukmė bei kokybė, paskatinti didesnę asmenų, pretenduojančių į teismų vadovų ir aukštesniųjų teismų teisėjų pareigas, konkurenciją bei užtikrinti skaidrią ir kokybišką teismų vadovų pavadavimo tvarką. Taip pat patikslinti Teisėjų garbės teismo sudarymo principai, įtraukiant visuomenės atstovus ir tokiu būdu derinant teismų savivaldos principą su visuomenės dalyvavimu.
Seimo priimtais Civilinio kodekso ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimais nuspręsta aiškiau ir išsamiau reglamentuoti ikisutartinės informacijos vartotojams pateikimą, nustatyti bendruosius informacijos pateikimo vartotojui reikalavimus, taip pat išsamiai reglamentuoti informacijos pateikimo vartotojams reikalavimus, kai sudaromos nuotolinės sutartys ir sutartys ne prekybos patalpose. Pagal priimtas pataisas verslininkai turės aiškiau pateikti informaciją vartotojams, numatyta nemažai naujovių, leisiančių efektyviau apginti vartotojų teises.
Seimas priėmė Administracinių teisės pažeidimų kodekso pataisas, padidindamas baudas vairuotojams už krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis tarptautiniais maršrutais be kelionės leidimo, su neatitinkančiu važiavimo pobūdžio ar neužpildytu leidimu; patikslintos baudas vairuotojams už sustojimą ar stovėjimą nesilaikant nustatytų reikalavimų, vairavimą neblaiviam ar apsvaigusiam; teritorijų planavimo dokumentų rengimo reikalavimų pažeidimus. Sesijoje priimti teisės aktai, sukuriantys elektroninio informavimo ir už administracinius teisės pažeidimus paskirtų baudų mokėjimo administravimo paslaugų sistemą.
Baudžiamojo kodekso pataisomis patikslinta ir papildyta nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo (pinigų plovimo) nusikaltimo sudėtis, suderinant baudžiamojo įstatymo nuostatas su Europos Tarybos ekspertų rekomendacijomis. Atsižvelgdamas į gyventojų prašymus Seimas  pusei metų – iki 2014 m. liepos 1 d., pratęsė terminą, iki kurio asmenys, turintys dujinius pistoletus (revolverius), senovinius ginklus, nedidelės nukaunamosios galios šaunamuosius ginklus, gali kreiptis į teritorines policijos įstaigas, pateikti prašymą ir gauti leidimą laikyti ginklus arba leidimą nešiotis ginklus.
Sesijoje nuspręsta pradėti apkaltos procesą Seimo narei Neringai Venckienei ir kreiptis į Konstitucinį Teismą išvados, ar Seimo narės N. Venckienės konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos išvadoje, prieštarauja Konstitucijai.
Rudens sesijoje, kaip įprasta, svarstyta nemažai aktualių valstybės valdymo ir savivaldybių klausimų. Seimas priėmė Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo pataisas, kuriomis nutarta Europos Parlamento rinkimuose įteisinti visuomeninio rinkimų komiteto institutą, reglamentuoti jo sudarymą ir statusą. Europos Parlamento rinkimuose kandidatus galės kelti ne tik partijos, bet ir visuomeniniai rinkimų komitetai. Seimas paskyrė rinkimų datas: Respublikos Prezidentą rinksime 2014 m. gegužės 11 d., Lietuvos atstovus į Europos Parlamentą – 2014 m. gegužės 25 d.
Priimtais naujos redakcijos Politinių partijų ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymais sistemiškai reglamentuojami politinių partijų veiklos pagrindai, politinių partijų finansavimo klausimai atskirti nuo politinės kampanijos finansavimo reguliavimo; reglamentuoti naujo instituto – visuomeninio rinkimų komiteto – finansavimo klausimai, nuo 1000 iki 2000 padidintas steigėjų, būtinų politinei partijai įsteigti, skaičius. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisomis įstatyme įvesta papildoma kategorija asmenų, kuriems nustatoma pareiga deklaruoti turtą ir gautas pajamas – tai politinės partijos nariai (ir jų šeimos nariai), jeigu jų mokamas politinės partijos nario mokestis per metus viršija 1200 litų.
Vietos savivaldos įstatymo pataisomis nutarta nuo dvejų iki trejų metų pailginti seniūnaičio kadenciją. Seniūnaičiui su jo veikla susijusioms išlaidoms apmokėti galės būti skiriama išmoka, už kurią būtų atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
Seimas patikslino Vyriausiosios rinkimų komisijos uždavinius ir įgaliojimus, nustatė nepriekaištingos reputacijos reikalavimas Vyriausiosios rinkimų komisijos nariams, pakeitė Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo terminą, padidino pareigūnų, siūlančių kandidatūras į komisijos narius, skaičių.
Išplėsta Seimo kontrolierių veikla – Seimo kontrolieriai vykdys nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą. Patikslintas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) ir ją aptarnaujančio sekretoriato statusas, VTEK įgaliojimai ir teisės, komisijos ir jos pirmininko kompetencija ir veiklos procedūros, VTEK nario atleidimo iš pareigų pagrindai ir procedūros, nuo 5 iki 6 padidintas VTEK narių skaičius. Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymu reglamentuojami nevyriausybinių organizacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo principai, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitos nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygos, skatinančios nevyriausybinių organizacijų plėtrą.
Sesijoje parlamentas priėmė Prokuratūros įstatymo pataisas, kuriomis nutarta įtvirtinti, kad generalinis prokuroras galės būti atleidžiamas Seimo siūlymu.
Užsienio reikalų klausimai Seimo darbotvarkėje taip pat buvo svarbūs. Seimas priėmė rezoliuciją dėl Ukrainos įsipareigojimų ir jos siekių integruojantis į ES. Parlamentas sutrumpino užsieniečių prašymų išduoti leidimus gyventi Lietuvoje nagrinėjimo terminus, nustatė palankesnes leidimo gyventi išdavimo sąlygas asmenims, pagal Pilietybės įstatymą turintiems teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę arba esantiems lietuvių kilmės.
Aplinkosaugos srityje Seimas priėmė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo pataisas, kuriomis nutarta sumažinti reikalavimus pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijai gauti. Naujomis pataisomis bus sudaromos lygiavertės sąlygos rinkoje dalyvauti ir mažoms, ir didelėms atliekų tvarkymo įmonėms.
Žuvininkystės įstatymo pataisomis nustatyti žvejybos kvotų vidaus vandenyse skyrimo ūkio subjektams principai, patikslintos šiurkščių verslinės žvejybos vidaus vandenyse tvarkos pažeidimų apibrėžtys, Žemės ūkio ministerijai arba jos įgaliotai institucijai pavesta nustatyti žvejybos vidaus vandenyse kvotų skyrimo tvarką ir paskirstyti žvejybos vidaus vandenyse kvotas ūkio subjektams.
Seimas priėmė Saugomų teritorijų įstatymo pataisas, kuriomis nutarta teisės aktą papildyti išimtimis, kai draustiniuose, valstybiniuose parkuose, biosferos rezervatuose ir biosferos poligonuose bus leidžiama keisti pagrindinę konservacinę ir miškų ūkio žemės naudojimo paskirtį, taip pat paversti miško žemę kitomis naudmenomis.
Rudens sesijoje svarstyti ir sveikatos, švietimo, kultūros ir kiti klausimai. Seimas patobulino žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos procesą. Patvirtino Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, kuria siekiama reaguoti į dabartines pedagoginės bendruomenės aktualijas, spręsti švietimo srities problemas. Nutarta išplėsti bibliotekų veiklą, keisti bibliotekų, nacionalinių ir respublikinių muziejų vadovų skyrimo tvarką.
Seimas nutarė 2013 metų Laisvės premiją skirti kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio トLietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” steigėjui arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui.
Seimas 2014-uosius paskelbė Vaikų sveikatos metais, Oršos mūšio metais, 2015-uosius – Etnografinių regionų metais. Seimas papildė atmintinų dienų sąrašą. Gruodžio 3-iąją minėsime Lietuvos advokatūros dieną, sausio 25-ąją – Vilniaus pagarsinimo ir gegužės 21-ąją – Lietuvos tautinių bendrijų dienas.
Šioje sesijoje spalio 3 d. parlamentas naująja Seimo Pirmininke išrinko parlamentarę Loretą Graužinienę, buvęs Seimo vadovas Vydas Gedvilas tapo Seimo Pirmininko pirmuoju pavaduotoju.
Seime paminėtos Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Bronislovo Lubio 75-osios gimimo metinės, Persitvarkymo Sąjūdžio Steigiamojo suvažiavimo 25-osios metinės, palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetis, surengtas iškilmingas Seimo minėjimas, skirtas Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms pasitikti.
Paskutiniame rudens sesijos posėdyje Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė informavo, kad sausio 21-23 dienomis planuojama surengti Seimo neeilinę sesiją.
Remiantis Seimo statutu, Seimas kasmet renkasi į dvi eilines pavasario ir rudens sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 dieną ir baigiasi birželio 30 dieną. Rudens sesija trunka nuo rugsėjo 10 d. iki gruodžio 23 d. Seimo nariai į eilines sesijas renkasi be atskiro kvietimo.
Rimas Rudaitis, tel. (8 5)  239 6132, el. p. rimas.rudaitis@lrs.lt
Saulė Eglė Trembo, tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
Ryšių su visuomene skyrius