ATVIRAS ELEKTRONINIS LAIŠKAS PARTIJOMS, ESAMIEMS, BUVUSIEMS IR BUSIMIEMS SEIMO NARIAMS, MINISTRAMS IR DEPARTAMENTŲ VADOVAMS
 
 
 
 
ATVIRAS ELEKTRONINIS LAIŠKAS PARTIJOMS, ESAMIEMS, BUVUSIEMS IR BUSIMIEMS SEIMO NARIAMS, MINISTRAMS IR DEPARTAMENTŲ VADOVAMS
Labgebas, docentas, mokslų daktaras, išradėjas Satkevičius Edvardas      2012 m. spalis 24 d.
Esama padėtis
2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose įvertinant įvairius neteisėtus prirašymus oficialiai dalyvavo – 1356127 rinkėjai. Apklausos rodė, jog dalyvaus 80% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų.
Tuo remiantis rinkimų dieną Lietuvoje gyveno ne daugiau (1 356 127:80)x100 = 1 695 160 rinkėjų.
Stebėtojas Donatas Šulcas Radviliškio 44 rinkimų apygardos Kudirkos 27 rinkimų apylinkėje nustatė, jog tarp 19 ir 20 val. atėjo 56 rinkėjai, o apylinkės komisijos duomenimis atėjo 120 rinkėjų. Skirtumas 64 rinkėjai. Papildomai prirašyta rinkėjų 64:(1319-64) = 64:1255 = 5%. Rinkėjų pasus ir rinkėjų pažymėjimus prie durų pagrindinai tikrino tik spectarnybų, konservatorių, socdemų ir liberalų atstovai. Jų rinkėjai galėjo laisvai balsuoti už savo giminaičius, esančius užsienyje ir virš 10% padidinti rinkėjų skaičių, nes stebėtojai prie asmenybės tikrinimo nebuvo prileidžiami. Tokių klastočių buvo daug, nes kažkas užtikrino, kad rinkimuose dalyvautų virš 50% rinkėjų. Buvo suorganizuotas didelis išankstinis balsavimas ir didelis rinkėjų prirašymas po 19 valandos. Tuo remiantis, reikėtų rinkėjų skaičių sumažinti bent 10%. Rinkimų diena Lietuvoje galėjo gyventi tik 1 695 160 x 0,90 = 1 525 644 rinkėjai ar dar mažiau.
      Vaikų iki 18 metų per Perestrojką 1990 metais buvo 996 tūkstančiai. Dabar turėtų būti virš milijono. 2012 metų pradžioje oficialiai buvo 560,4 tūkstančio. Seimo rinkimo dienai jų turėtų būti mažiau 546 tūkstančių (kasmet oficialiai sumažėja po 20 tūkstančių). Oficialiai vaikų iki 18 metų Lietuva neteko 996-546 = 450 tūkstančių, tikrovėje — virš 0,5 milijono. Per Perestrojką 1990 metais gimė 58 000 vaikų. Da-bar oficialiai pirmokų, antrokų ir trečiokų yra tik po 27 tūkstančius, t.y. mažiau pusės. Tikrovėje jų dar mažiau, nes mokyklos stengiasi neišbraukti išvykusius į Vakarus. Tai rodo, jog vaikų iki 18 metų jau netekome virš pusės, t.y. virš 500 tūkstančių ir Lietuvoje lieka tik apie 450 tūkstančių ar tik trečdalis.
Rinkimų dieną Lietuvoje gyveno ne daugiau 1 695 160 + 500 000 = 2 195 160 gyventojų. Imant, jog vaikų Lietuvoje liko 450 tūkstančių ir rinkėjų 1 525 000 , tai Lietuvoje yra likę 1 525 000 + 450 000 = 1 975 000 gyventojų, ar net gerokai mažiau.
Visos partijos ir žiniasklaida per rinkimus melavo ar tyliai pritarė melui, jog dabar Lietuvoje gyvena 3 milijonai gyventojų ir išvykusių iki Seimo rinkimų į Vakarų demokratinį rojų yra tik 500 000. Pagal jų melą 2020 metais Lietuvoje dar bus 2,7 milijono gyventojų. Tai sąmoninga rinkėjų apgaulė, kuri 30% pakeitė rinkimų rezultatus. Prie šios apgaulės prisidėjo Prezidentė D.Grybauskaitė ir krašto apsaugos ministrė R.Juknevičienė, nutylėdamos tikrą padėtį, nors jų pareiga buvo apie tai pranešti.
Savivaldybių tarybų rinkimuose 2011 02 27 sąrašinių rinkėjų buvo 2637734. Per 19 mėnesių iki Seimo rinkimų jų sumažėjo 2637734 – 2568304 = 69430. Per metus tai sudaro (69430:19)x12 = 43850. Kaip tai suderinti su partijų skelbimais, jog kasmet iš Lietuvos išvyksta po 20 tūkstančių gyventojų, kurių tarpe rinkėjų tik apie 15 tūkstančių? Į Vakarus jau išvaryta virš ¾ darbingo amžiaus žmonių ir išvarymas tęsiasi. Jau po 5 metų jų gali beveik nelikti Lietuvoje.
 
Kaune oficialiai balsavo 145 870 rinkėjų. Rinkimų dieną turėtų gyventi ne daugiau (145 870:80)x 100 = 182337 rinkėjų. Prie jų pridedame 50 000 ar mažiau vaikų iki 18 metų ir gauname, jog Kaune rinkimų dieną gyveno ne daugiau kaip 182337+50 000 = 232 337 gyventojai. Tikėtina, jog buvo prirašyta 10% rinkėjų. Atėjusių balsuoti rinkėjų skaičius galėjo būti (145 870×0,9 = 131283. Kaune rinkimų dieną gyveno (131283:80)x100 = 164103 rinkėjai ar mažiau. Vaikų gali būti tik 45 tūkstančiai. Kaune gali būti mažiau 200 tūkstančių gyventojų. Jei savivaldybėje mažiau 300 tūkstančių gyventojų, tai turi būti 31, o ne 41 tarybos narys. Tai valstybės pinigų grobstymas per sąmoningai padidintą tarybos narių skaičių.
Jau po 5 metų gali beveik nelikti darbingo amžiaus žmonių ir likti tik trečdalis vaikų. Tai sudarys sąlygas sparčiai Lietuvos kolonizacijai. Po 15 metų gali beveik nelikti Lietuvos senbuvių Lietuvoje. Kolonizatoriai taipogi išvarys iš Lietuvos Seimo narius ir partijų vadus, arba juos privers valyti batus kolonizatoriams. Nenorėdamas tokio likimo Lietuvos senbuviams, įskaitant ir Seimo narius bei kitus valdžios atstovus, siūlau atsisakyti lietuvių tautos galutinio sunaikinimo politikos, kuri sudaro sąly-gas laikinam neteisėtam savanaudiškam praturtėjimui ir veda prie savęs susinaikinimo ir turto netekimo ateityje. Siūlau pradėti vykdyti lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų išsaugojimo Lietuvoje politiką. Tai išgelbės Seimo narius, partijų vadus ir kitus valdžios atstovus nuo išvarymo iš Lietuvos ir nuskurdinimo. Tuo tikslu pateikiu išsigelbėjimo ir išlikimo strategijos pagrindines gaires.
 
Išlikimo ir išsigelbėjimo nuo galutinio susinaikinimo pagrindai
1. Visokios santvarkos, visokie socialiniai teisingumai, teisėtvarkos, visokie minimalaus atlyginimo kėlimai, visokie pensijų pakėlimai kartu keliant kainas ir mokesčius, visokie ekonominiai svaičiojimai, ir visas kitas partinis melas netenka prasmės ir ateities, jei Lietuvoje nelieka Lietuvos senbuvių. Todėl visų
Lietuvos senbuvių, ypač lietuvių, Prezidentės, partijų vadų ir Seimo narių pagrindinis savęs gelbėjimo tikslas ir pareiga yra neatidėliotinai sukurti šimtus tūkstančių darbo vietų Lietuvoje ir taip sustabdyti tolimesnę senbuvių deportaciją į Vakarų rojų.
Darbo vietas galima sukurti atsisakius bereikalingo Rusijos keiksnojimo ir tuo pačiu Rusijos rėmi-mo politikos, kuri pasireiškia kuo didesniu kuro sudeginimu ir tuo pačiu kuo didesniu pinigų atidavimu Rusijai už kurą. Visos partijos ir visa valdžia gerai žinojo ir žino, jog paprastose ir atominėje elektrinėje elektra gaminama naudojant temperatūrų skirtumą, kurio pagrindu gaunamas garų slėgių skirtumas. Garų slėgių skirtumas suka turbinas, o šios suka elektros generatorius. Tose elektrinėse reikalingos aukštos temperatūros dideliam vandens garų slėgio gavimui. Aukštos temperatūros gaunamos deginant kurą. Jie visi žinojo ir žino, jog butano, freono ir kitos suskystintos dujos duoda didelį jų garų slėgių skirtumą prie lauko temperatūrų skirtumo. Šių dujų naudojimas vietoje vandens leistų patiems gyventojams gamintis elektrą be jokio centralizuoto tiekimo ir be kuro deginimo. Jau 22 metus visi signatarai, visi Seimo nariai ir jų vyriausybės viską darė, kad žmonės net nežinotų apie šias galimybes ir nedavė nei vieno cento šių įrenginių eksperimentinių pavyzdžių pagaminimui.
Būtina neatidėliotinai pradėti naują energetinę politiką. Būtina neatidėliotinai pradėti masinę lauko oro šilumos ir šalčio surinkimo, surinkto šalčio bei surinktos šilumos sukaupimo ir elektros generavimo buitinių įrenginių gamybą. Tuo pačiu laiku būtina pradėti gaminti pigius Saulės energijos surinkimo ir sukaupimo įrenginius, kurie leistų pigiau gauti didesnius šilumos ir elektros kiekius. Naudojant sukauptą šaltį, šilumą ir sukauptos šilumos bei sukaupto šalčio temperatūrų skirtumą, galima prie bet kokio ūkio, vienbučio ir daugiabučio namo bet kuriuo paros metu žiema ir vasara patiems gamintis elektrą. Sukauptą šilumą galima tiesiogiai panaudoti namų šildymui ir karštam vandeniui.. Plačiau apie tai priede Nr.1.
Visų šių įrenginių gamybą galima pradėti neatidėliotinai ir skubiai sukurti kelis šimtus tūkstančių darbo vietų Lietuvoje. Tai užtikrintų išlikimą bent 5 metams Tikiuos, jog Seimo nariai norės gyventi Lietuvoje ir po 15 metų ir todėl imsis įgyvendinti šią masinę gamybą neatidėliotinai.
 
Ko reikia naujos energetikos politikos įgyvendinimui
1. Neatidėliotinai pradėti gaminti ir įrenginėti ūkiuose, vienbučiuose ir daugiabučiuose namuose šilumos ir šalčio surinkimo ir kaupimo įrenginius. Pradėti gaminti ir įrenginėti žematemperatūrines butanines ar kitokias turbinas, kurios naudotų sukauptą šilumą bei šaltį ir, naudodamos temperatūrų skirtumus, gamintų elektrą. Tuo pačiu laiku būtina pradėti gaminti elektros generatorius žematemperatūrinėms turbinoms. Tai leis patiems gyventojams gamintis elektrą be jokio kuro deginimo ir be aplinkos teršimo. Neatidėliotinas lietuvių išradėjų išradimų diegimas užtikrintų labai pigios ekologiškai švarios šilumos, šalčio ir elektros gamybą. Gamybos, konstravimo, projektavimo ir diegimo darbai užtikrintų šimtus tūkstančių naujų darbo vietų sukūrimą. Užpatentavimas užsienyje ir patentiniai švarios produkcijos pardavinėjimas į kitas valstybes, užtikrintų aukštus atlyginimus ir kelis kart sumažintų energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Tai sustabdytų Lietuvos senbuvių išvarymą į Vakarus. Partijos iki šiol neleido to daryti.
2. Suvokimo, jog išradėjams turi būti garantijos, jog jie nebus apvogti jų išradimus paskelbus valstybei svarbiais ir pradėjus jų naudojimą be išradėjo sutikimo. Turi būti iš esmės pakeistas išradimų Patentų įstatymas, priimtas išradimų atlyginimo įstatymas ir atitinkami Vyriausybės nutarimai, kurie užtikrintų atlyginimą išradėjui, jei jo išradimas bus naudojamas be jo sutikimo.
3. Išradimas turi būti įteisinamas po 2 dienų, o ne po 2 metų kaip yra dabar.
4. Visose ministerijose būtina paskirti atsakingus asmenis, kurie privalo vertinti valstybei svarbius pasiūlymus ir įvertinimus patiekti siūlytojui su savo parašais, kad pateikėjas teismo tvarka galėtų apskųsti įvertinimą ir net kelti baudžiamąją bylą už tyčinį kenkimą valstybei.
5. Vyriausybėje, Energetikos ir Ūkio ministerijose turi būti numatyti atlyginimai pasiūlymų autoriams, kurie duoda naudą valstybei, bet negali būti patentuojami arba juos netikslinga patentuoti.
6. Valstybė privalo sudarinėti sutartis su pasiūlymų pateikėjais, jei pateikėjas skelbia, jog jo pasiūlymas duos didesnę naudą, negu naudojami pasiūlymai. Turi būti garantijos, kiek jiems bus užmokėta, jei po pasiūlymo esmės atskleidimo pasiūlymas bus įgyvendintas ir duos laukiamą rezultatą. Išankstinis apmokėjimas nebūtinas, nors LeoLt buvo apmokėta iš anksto ir patirti dideli nuostoliai.
7. Institutams ir universitetams duoti užduotis atlikti reikiamus tyrimus, kad būtų pakeltas butaninių turbinų naudingo veiksmo koeficientas ir atpiginta įrenginių gamyba bei naudojimas.
 
2. Atsisakyti Lietuvos senbuvių, t.y. lietuvių ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų išvarymo iš Lietuvos ir tautų naikinimo politikos. Partijoms ir Seimo nariams būtina suvokti, jog svarbiausiu tikslu turi būti ne savanaudiš-kas praturtėjimas ir nusikalstamos ekonomikos sudievinimas, o — lietuvių tautos ir Lietuvos tautinių bei kalbinių mažumų išsaugojimas Lietuvoje, jų proporcingo vystymosi užtikrinimas ir ištremtų iš Lietuvos į nusikalstamą „Vakarų demokratiją“  sugražinimas į Lietuvą. Tai yra svarbiausia, nes Seime atstovaujamos partijos iš Lietuvos jau išvarė 2,3 milijono Lietuvos senbuvių, tarp kurių ¾ darbingų žmonių ir virš pusės vaikų. Ypač tai liečia lietuvius, Lietuvos totorius ir Lietuvos karaimus, kuriems Lietuva yra vienintelė Tėvynė.
3. Atstatyti ir vystyti tautinę savimonę lietuviams ir Lietuvos tautinėms mažumoms. Tautinę savimonę nelaikyti blogybe. Savo savitumų ir paveldo išsaugojimą laikyti pareiga. Tautinės savimonės atsisakymas Europos Sąjungoje veda prie europiečių išvarymo iš Europos. Pradėti auklėti jaunuomenę pagarbos savo tautai ir kitoms tautoms dvasia. Konstitucijoje nenaudoti Lietuvos tautos sąvoką ir atstatyti Lietuvos senbuvių, t.y. lietuvių tautos bei Lietuvos tautinių mažumų sąvokas. Pasuose atstatyti tautybės įrašą. Lietuvos senbuviai, kurių vienintelė tėvynė yra Lietuva, turi turėti teisę be kada sugrįžti į Lietuvą ir gauti Lietuvos pilietybę. Imtis priemonių išsaugoti vietines gimtąsias kalbas.
4. Atsisakyti pinigų grobstymo didelių atlyginimų su įvairiais priedais pavidale. Jų mėnesinio atlygini-mo suma dažnai viršija net 100 minimalių atlyginimų. Būtina priimti įstatymą panašų į Tarpukario Lietuvos atly-ginimų įstatymą, kai ministro atlyginimas su visais priedais ir premijomis neviršijo 8 minimalių atlyginimų.
5. Neatidėliotinai pradėti kurti ir sukurti plataus masto labgebos, t.y. geresnių sprendimų sugalvojimų sistemą. Ji buvo sukurta Japonijoje po II Pasaulinio karo ir išgelbėjo japonų tautą nuo susinaikinimo. Labgebos sistemos turi būti sukurtos universitetuose, kolegijose, mokyklose, gamyklose ir ministerijose. Ši sistema jau po trijų metų galėtų užtikrinti šuolį konkurencinėje kovoje ir padėtų sukurti daug aukšto lygio darbo vietų. Ji būtų svarbiausiu veiksniu išlikime po to, kai prasidės energetinių įranginių gamybos mažėjims. Plačiau apie tai priede Nr.2.
6.Įvykdyti esminę mokyklų ir universitetų reformą. Universitetuose, pasitobulinimo kursuose ir mokyklose vykdomas mokymas kopijavimo–kartojimo pagrindu. Būtina įvesti santykį tarp kopijavimo ir naujų geresnių sprendimų sugalvojimo, t.y. pradėti dėstyti labgebos dalykus. Religinis mokymas, kaip didinantis dogmatizmą ir mažinantis konkurencines bei išlikimo galias, neturi būti vykdomas mokyklose. Universitetuose didžiąją dalį diplominių darbų daryti pagal ūkio ir valstybės poreikius su didele labgebine dalimi juose.
 
Išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; www.labgeba-paveldas-istorija.lt.                Kaunas,          2012 m. rugsėjo 18 d.

 
Priedas Nr. 1. Rinkiminis lapelis energetikos klausimais, kuris buvo platinamas Kaune Žaliakalnio rinkimų apygardoje Nr. 14 prieš 2012 m. spalio 14 d. įvykusius Seimo rinkimus
Visiems norintiems mažai mokėti už šildymą, karštą vandenį ir elektrą
 
Gerai žinoma, jog šilumą ir šaltį galimą sukaupti labai dideliais kiekiais ir naudoti visus metus pagal reikalą. Šiluminėse elektrinėse kelių šimtų laipsnių aukšto slėgio perkaitintas vandens garas suka turbinas, o turbinos suka elektros generatorius. Turbinas gali sukti aukšto slėgio butano ar propano dujos, kurias kaimuose degina dujinėse krosnelėse. Šios dujos duoda didelį slėgį jau prie kambario temperatūrų. Vandenį pakeitus butanu ar propanu, galima gaminti elektrą be kuro deginimo savo namuose ar šalia namų. Tam užtenka išnaudoti dienos ir nakties temperatūrų skirtumus bei Saulės energiją.
Pakaitinus vandenį nuo 0oC iki +190oC. gauname 12 atmosferų garų slėgio skirtumą Tam naudoja-mas kuras. Tą patį slėgių skirtumą duoda propanas, kai jį pašildome nuo 0oC iki +50 oC. Temperatūrą +50oC ir net didesnę duoda labai pigūs paprastos konstrukcijos namų sąlygomis pagaminti Saulės šilumos rinktuvai. Šilumos kauptuvais gali būti kelių ar keliasdešimt kubinių metrų talpos vandens bakai. Šalčio sukaupimui gali būti naudojami kelių šimtų kubinių metrų talpos ar ddesni vandens baseinai. Juos lengva įrengti prie daugumos vienbučių ir daugiabučių namų. Jų vandens užšaldymui iki didelio gylio galima naudoti šiluminius vamzdžius. Jais gali būti ilgi (10 m ilgio) suskystintų dujų balionai, kurie skystomis dujomis užpildomi mažiau pusės. Propano garais sukamos turbinos gali būti labai mažo dešimčių vatų ir labai didelio galingumo. Grindiniam namų šildymui reikia naudoti kalcio chlorido tirpalus kaip šilumos kauptuvus. Jie sukaupia labai daug šilumos prie +32oC fazinio virsmo metu.
Seime atstovaujamos partijos iš Lietuvos jau išvarė 2,3 milijono Lietuvos senbuvių, tarp kurių ¾ darbingų žmonių ir virš pusės vaikų. Per 15 ar 20 metų jos gali išvaryti ir likusius 2 milijonus. Visos partijos ir jų kandidatai į Seimą apie šią tragišką lietuvių tautos padėtį tyli ir neskelbia tragedijos masto.
Šilumos surinkimo, šilumos sukaupimo ir žematemperatūrinių elektros gamybos įrenginių gamyba bei montavimas prie vienbučių ir daugiabučių namų leistų įdarbinti šimtus tūkstančių naujų darbuotojų ir sustab-dytų tolimesnę laisvanoriškai-priverstinę Lietuvos gyventojų deportaciją į NATO valstybes. Daugelį šių įren-ginių galima būtų apginti Europos Sąjungos patentais ir be konkurencijos pardavinėti užsienyje. Didžiąją dalį šios gamybos ir montavimo apmokėtų patys gyventojai iš savo sankaupų be jokių paskolų iš monopolistų val-domų užsienio bankų. Partijos, jų valdoma žiniasklaida ir jų kandidatai į Seimą iki šiol apie visa tai neprabilo. Nieko šia kryptimi nepadarė ir Energetikos ministerija. Seime atstovaujamos partijos jau 22 metus viską daro, kad žmonės patys negamintų ir nenaudotų šilumą, šaltį ir elektrą be kuro deginimo. Jų tikslas priversti naudoti šilumą ir elektrą iš centralizuotų monopolinių energijos tiekėjų, kurie pardavinėja energiją labai brangiai.
Apmaudu, jog visos partijos, kurios dar nebuvo Seime ar tik dabar susikūrė ir pirmą kartą dalyvauja rinkimuose, apie tai nenori net užsiminti. Tai verčia galvoti, jog visos partijos ir jų partiniai kandidatai vienmandatėse apygardose nori toliau apiplėšinėti Lietuvos gyventojus, atidavinėti didelius pinigus už kurą Rusijai ir toliau laisvanoriškai-priverstinai deportuoti Lietuvos gyventojų likučius į Vakarus į NATO valstybes. Tai verčia galvoti, jog visos rinkimuose dalyvaujančios partijos sąmoningai ar nesąmoningai vykdo galutinį lietuvių tautos sunaikinimą ir už jas negalima balsuoti Seimo rinkimuose.
Per Seimo rinkimus yra tik du pasirinkimai:
1. Balsuoti už partijas ir vienmandatėse apygardose jų iškeltus partinius kandidatus, o tuo pačiu balsuoti už didelius mokesčius už energiją ir išvarymą iš Lietuvos, o tuo pačiu už lietuvių tautos sunaikinimą,
arba
2. Balsuoti už mane, Satkevičių Edvardą, vienintelį nepartinį nepriklausomą kandidatą Žaliakal-nio rinkimų apygardoje Nr. 14, kuris jau nuo Perstrojkos laikų 22 metus kovoja už nepriklausomybę nuo Rusijos kuro, mažas išlaidas energijai, siūlo kaip sukurti labai daug darbo vietų, užtikrinančių pensijas pensininkams, ir siūlo daug kitų būdų kaip išsaugoti lietuvius ir kitus Lietuvos senbuvius Lietuvoje.
 
    Žaliakalnio rinkimų apygardos Nr. 14 gyventojas, išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl., elektroninės knygos „Kaip likti Lietuvoje“, Kaunas, 2010 — 49 p. ir paveldo išsaugojimo knygos „Lietuviškos pavardės“, Kaunas, 2012 — 206 pusl. autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, docentas, Satkevičius Edvardas, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; http://labgeba-paveldas-istorija.lt.                               Kaunas,          2012 m. rugsėjo 18 d.
 
Pastaba. 80 procentų partijų, Prezidentės, Krašto apsaugos ministrės, vyriausybės ir žiniasklaidos apgautų rinkėjų balsavo už esamą padėtį, t.y. didelius mokesčius ir galutinį lietuvių tautos sunaikinimą, ir tik 0,4 procento — už naują energetiką ir išlikimą Lietuvoje bei lietuvių tautos išsaugojimą. Rinkėjų apgavimas, nuslepiant tikrą padėtį, turėjo didžiausią reikšmę rinkimų rezultatams, nes iki 30% juos pakeitė. Rinkimai, įvykdyti apgaulės būdu yra neteisėti, neteisėtą Seimą Prezidentė turi paleisti, o po to ir pati atsistatydinti, kaip apgavusi rinkėjus ir kartu su partijomis vykdanti galutinį lietuvių tautos sunaikinimą.

 
Priedas Nr.2
TAUTOS IŠLIKIMO IR TOBULĖJIMO STRATEGIJA
Satkevičius Edvardas          Kaunas 1988 m.         satkevichius@mail15.com;
 
Kiekvieno žmogaus prigimtinė pareiga ir pagrindinis tikslas — išsaugoti savo giminės ir savo tautos kiekinį, genetinį, kalbinį, kultūrinį ir ypač kovingą pasaulėjautinį (sąmoningai ieškantį geresnių sprendimų ir nelaukiantį dievo malonės) paveldą, siekiant išvengti sunaikinimo ar susinaikinimo. Tai galima pasiekti vieningai kovojant už išlikimą kovojančios ir kuriančios savivaldos pagrindu, kurios viena iš svarbiausių dalių yra geresnių sprendimų radimas ir įdiegimas anksčiau už kitus, kad pirmauti ar bent lygiuotis į pirmaujančiuosius.
Kiekviena tauta išlieka ir auga savo prigimties, darnos bei sąveikos su kitomis tautomis pagrindu (yra nesunaikinama), aukštu lygiu vykdydama keturias pagrindines veikas:
1) išlaiko savo prigimtinį genetinį, skaitinį, kalbinį ir kitokį paveldą (valdžia sparčiai visą tai naikina), ir jį tobulina pritaikydama jį prie naujų sąlygų išlaikydama darną su gamta. Tai pasiekiama vykdant aukšto lygio patriotinį auklėjimą;
2) nuolat aukštu lygiu periminėja (mokosi, kopijuoja, nuperka) sau naudingą kitų tautų ir valstybių patirtį, kad per daug neatsiliktų (Lietuvos valdžia periminėja sau, o ne tautai naudingą patirtį);
3) pakankamai aukštu lygiu moko jaunąją kartą ir brandaus amžiaus žmones ieškoti naujų neįprastų geresnių sprendimų (labgebos sprendimų) bet kokioje politikos, gynybos, išlikimo, gamybos, valdymo, marketingo, dizaino, technikos, buitinės aplinkos, turizmo ir kitose srityse ir šiuos išmokytus žmones apjungia į galingas geresnių sprendimų paieškos sistemas (labgebos sistemas). Technikoje nauji geresni sprendimai vadinami išradimais. Vykdydama šiuolaikinį lietuvių tautos genocidą (tiesiogiai nešaudant), valdžia draudžia mokyti labgebos dalykus nuo 1990 metų visose biudžetinėse organizacijose, gerai žinodama, jog tai pokario Japonijos strategijos pagrindas. Žiniasklaidai griežtai draudžiama prabilti apie labgebos mokymo būtinumą. Net stambioms bibliotekoms ribojamas labgebos knygų įsigijimas;
4) pakankamai sparčiai aukštu lygiu finansuoja, organizuoja ir koordinuoja naujų ge-resnių neįprastų sprendimų (labgebos sprendimų) paiešką valstybės valdymo, tautos išliki-mo ir kitose srityse, kad daugelyje sričių pirmautų ar lygiuotųsi į pirmaujančius Tai turi būti pagrindinė Lietuvos strategija, bet valdžia, vykdydama genocidą, to nedaro ir net tyliai draudžia tai daryti. Valdžia žino, jog Japonija tai daro ir tai yra įslaptinusi kaip svarbiausią strateginį tikslą. Lietuvos valdžia yra sudievinusi ekonomiką, nors gerai žino, jog gera ekonomika gali užtikrinti duoną tik dabarčiai, o labgeba — ateičiai. Labgeba užtikrina išlikimą, o ekonomika to neužtikrina.
 
Išlieka tik tie, kurie sugeba anksti numatyti galimus įvykius ir bet kurias konkurentų bei priešų kūnines ir dvasines užmačias, taipogi suspėja rasti geresnius neįprastus sprendimus joms atremti ir juos įgyvendinti anksčiau, negu priešai pradeda jas vykdyti. Remiantis tik kitų patirties perėmimu, t.y. kopijavimu kaip tai daro socdemai ir konservatoriai, to negalima pasiekti. Išlikti pavyks tik pakankamai sparčiai patiems ieškant geresnių sprendimų ir diegiant geresnius už konkurentų ar priešų įdiegiamus kurie negriauna darnos.
Mums nepriimtini JAV ir kitų Vakarų valstybių peršami bendraeuropiniai finansų, paklusnumo, laisvės ir žmogaus teisių be pareigos, kopijavimo per internetą, apiplėšimo su labdara derinimo ir malonės laukimo sudievinimai. Ypač nepriimtina perestrojščikų peršama paklusnaus tautos naikinimo iki galutinio sunaikinimo nusikalstama genocidinė pasaulėžiūra. Į ją įeina laisvo persikraustymo, laisvos prekybos, atsisakymo nuo tautybės, tėvo vardo ir pavardės sunaikinimo, neribotos laisvės bei žmogaus teisių sudievinimai. Vakarų pasaulėžiūra remiasi žydų nusikalstamų grupuočių sukurta biblija ir krikščionybe, kurios žydų tautai sukuria išskirtines dievo išrinktos tautos sąlygas. Ši pasaulėžiūra veda prie atsilikimo, nukreipia nuo kovos už paveldo išlaikymą, sudaro sąlygas tautų genocido vykdymui ir padeda vykdyti šiuolaikinį tautų genocidą Lietuvoje bei kitose Vakarų šalyse. Ji veda prie Europos Sąjungos tautų susinaikinimo. Ji reikalauja atleisti genocido vykdytojams ir jų neteisti, nes juos nuteis ir nubaus nesamas, žydų tautos vadų sugalvotas baudžiantis dievas. Vakarų pasaulėžiūra nereikalauja atstatyti darną ir pusiausvyrą, o tuo pačiu įteisina nusikaltelių įvykdytus pakeitimus.
Naujo geresnio ieškojimas ir diegimas plačiu mastu (labgebinė veikla) valdant valstybę, plėtojant pramonę ir visas kitas sritis, neardant darnos ir senojo paveldo yra mūsų prigimtinė, būtina ir gerbtina savybė. Visuotinas geresnių sprendimų radimas ir spartus įgyvendinimas yra mums įgimti ir yra svarbesni už dabar valdžios vykdomą Lietuvai primestą kopijavimą (internetinio kopijavimo ir inovacijų sudievinimą), kuris užtikrina amžiną vijimąsi su amžinu atsilikimu ir veda atsiliekančius prie sunaikinimo ar susinaikinimo.
Dabar Lietuvos valdžios pasaulėžiūros ir veiklos (strategijos) pagrindas yra praturtėjimas kitų sąskaita, atsilikimą užtikrinantis kopijavimas, Lietuvoje užaugintų ir išmokytų darbingų žmonių už dyką atidavimas Vakarams (JAV ir Europos Sąjungai) ir laukimas iš Europos Sąjungos malonės (nebūdingi doram ir sveikam žmogui bei tautai). Tai nesudaro sąlygų rimtai konkurencinei kovai, lietuvių tautai, jos paveldui ir valstybei išlikti. Remiantis ta nusikalstama strategija, prie Seimo, Vyriausybės ir Valstybės saugumo nekuriami geresnių strateginių sprendimų paieškų centrai, ir net tyliai draudžiama ne tik universitetuose, bet ir visose biudžetinėse organizacijose dėstyti labgebos dalykus.
Tautos, jos kalbinio, genetinio bei kultūrinio paveldo išsaugojimui, pirmiausia reikia surasti naujų, geresnių, neįprastų sprendimų (labgebinių sprendimų) tautos išlikimo bei savivaldos srityse.
Nė viena užsienio valstybė Lietuvos senbuviams neperduos savo patirties, kaip išlaikyti paveldą, nesunaikinti lietuvių tautą, pirmauti ir aplenkti kitas valstybes. Nė viena valstybė neatiduos svarbiausio savo ginklo, t.y. naujų, neįprastų, geresnių sprendimų paieškos patirties (labgebos patirties), į kitos valstybės rankas. Ypač tai liečia neįprastų, geresnių, sprendimų paiešką ir įgyvendinimą pasaulėžiūros bei savivaldos srityse. Šiek tiek mažiau svarbiomis yra naujų gaminių gamybos ir gynybos sritys.
Japonija po II Pasaulinio karo pradėjo plačiai įgyvendinti labgbos strategiją ir ją įslaptino. Ofi-cialiai japonai melavo, jog jų sparčią pažangą užtikrina paskolų ėmimas, licencijų pirkimas ir japonų kruopštumo bei darbštumo išnaudojimas. Japonai melavo jog sudievino ekonomiką ir valdymą, bet tylėjo apie labgebą. Lietuvos ekonomistai ir Seimo nariai pasisavino šį japonų melą ir dievindami ekonomiką naudoja jį pinigų išplovimui didindami paskolų ėmimą ir neveiksmingų licencijų pirkimą.
Lietuvių tautos ir Lietuvos mažumų paveldo išsaugojimo ir naujumo įgyvendinimo kryptimis, kaip svarbiausiomis strateginėmis kryptimis, lietuvių tauta, o tuo pačiu ir Lietuva turi eiti savarankiškai. Mes patys turime plėtoti savo veiklos pamatą — naująją ieškančią pasaulėjautą, sugebėjimus rasti geresnius sprendimus ir tobulinti santvarką, kurie užtikrintų išlikimą.
Tautinio ir valstybinio mąstymo bei veiklos pagrindu turi būti paveldo išsau-gojimas ir plėtojimas labgebos pagrindu, sparčiai ieškant geresnių sprendimų ir juos įgyvendinant visose gyvenimo srityse. Tie sprendimai turi padėti išsaugoti paveldą (įskaitant Seimo narius, nors jie kerta šaką ant kurios sėdi), aplinką, nepadėti ir neskatinti nusikalstamai praturtėti savo tautos sunaikinimo sąskaita.
Išlikimo ir tobulėjimo tikslas kiekvienam valstybės senbuviui, ypač lietuviui, uždeda sekančias būtinas vykdyti pareigas:
— atlikti savo tautos ir savo valstybės gynybos pareigą (samdoma kariuomenė yra nusikaltimas, nes neturi patriotinio jausmo išsaugoti lietuvių tautą ir Lietuvos tautines mažumas). Į šią pareigą įeina dalyvavimas valstybės valdyme, dalyvavimas mitinguose, demonstracijose ir piketuose, siekiant priversti Seimą, vyriausybę ir prezidentą vykdyti paveldo išsaugojimo veiklą;
— prisidėti prie tautos jaunos kartos užauginimo, užtikrinant šeimai 3 vaikų užauginimą;
— padėti gyventi neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (valdžia deportuoja į Vakarus darbin-gus žmones, kad jie negalėtų padėti gyventi neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms),
— kovoti už gyvenimą sau ir kitiems, ypač ieškant geresnių sprendimų
 
Lietuviams ir kitų tautybių Lietuvos gyventojams būtina suvokti, kad gyventi reikia išlikimui ir paveldo išsaugojimui, nemažinant ir nedidinant kiekvienos tautos paveldą kitų tautų sąskaita. Nereikia statyti save į išskirtinę padėtį, kaip siūlo biblija žydams ir krikščionims ar fašistai vokiečiams, kurių daugelis buvo Vokietijos pusžydžiai, nestatyti į pirmą vietą pinigus, nes visa tai nėra ir negali būti svarbiausias gyvenimo tikslas.
Noriu priminti tą paprastą tiesą, kad kokį tobulumą ar turtą bepasiektų žmogus, jeigu jis sunaikina bet kokį žmonių ar gamtos paveldą ir ne ligos ar kitų neįveikiamų aplinkybių verčiamas nepalieka pilnaverčių savo ir savo tautos palikuonių, yra išsigimėlis.
Aukščiau išdėstyta parodo, jog išlikimui ir tobulėjimui labiausiai būtinos šios dvi sąlygos:
a) vietinių senbuvių tiesioginis dalyvavimas valstybės valdyme (Seimo nariai prisiekia, jog jie nebus varžomi jokiais mandatais, t.y. nevykdys rinkėjams duotus įsipareigojimus, jų neatstovaus ir neleis jiems dalyvauti valstybės valdyme);
b) masinis žmonių įtraukimas į labgebos veiklą, t.y. masinis žmonių mokymas naujų geresnių sprendimų radimui ir jų apjungimas į galingas konkurencines sistemas, t.y. galingos labgebos sistemos sukūrimas.
Šie du dalykai yra lemiantys kovoje su šiuolaikiniu genocidu Lietuvoje.
 
Išlikimo strategijos knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl.  autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, doc., Satkevičius Edvardas, Kaunas, J.I.Kraševskio 6-1, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; satkevichus@mail15.com.    2008 m. rugsėjo 10 d.