2013 M. TREČIOJO KETVIRČIO IR TRIJŲ KETVIRČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSO APŽVALGA
2013-12-20

2013 m. trečiąjį ketvirtį užfiksuotas 21,7 mln. litų šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balanso (ESB) perviršis, kurį nulėmė perviršiniai paslaugų ir einamųjų pervedimų balansai, atsvėrę užsienio prekybos ir pajamų balansų deficitus. Perviršinis ESB šiais metais fiksuojamas antrąjį ketvirtį iš eilės. 2013 m. trijų ketvirčių ESB perviršis sudarė 820,1 mln. litų. 2013 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso finansinės sąskaitos neigiamą 920,1 mln. litų balanso dydį nulėmė didėjusios oficialiosios tarptautinės atsargos.
2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju ketvirčiu, šalies užsienio turtas didėjo (3,4 %), o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai šiek tiek mažėjo (0,5 %). Lyginamuoju laikotarpiu bendroji skola užsieniui padidėjo 1 procentu, o grynoji skola užsieniui sumažėjo 1,2 procento.
Atkreiptinas dėmesys, kad, sudarant 2013 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balansą, yra patikslinti 2013 m. antrojo ketvirčio mokėjimų balanso duomenys.
Einamoji sąskaita. 2013 m. trečiojo ketvirčio šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos perviršis sudarė 21,7 mln. litų (0,1 % BVP), o trijų ketvirčių – 820,1 mln. litų (0,9 % BVP). Keturių ketvirčių (2012 m. IV ketv.-2013 m. III ketv.) ESB perviršis siekė apie 1,4 mlrd. litų (1,2 % BVP). Teigiamas šių metų trečiojo ketvirčio, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, ESB pokytis sudarė 269,3 mln. litų.
Einamosios sąskaitos balansas
 ESB, mln. Lt ESB ir BVP santykis, %
2012 m. -234,01 -0,2
I ketv. -2 228,42 -8,7
II ketv. 1 681,51 5,9
III ketv. -247,68 -0,8
I-III ketv. -794,59 -0,9
IV ketv. 560,58 1,9
2013 m.  
I ketv.  -723,48 -2,7
II ketv. 1 521,90 5,0
III ketv. 21,66 0,1
I-III ketv. 820,08 0,9
Užsienio prekyba. 2013 m. trečiąjį ketvirtį užsienio prekybos deficitas šalies mokėjimų balanse sudarė 1,5 mlrd. litų ir, palyginti su antruoju ketvirčiu, padidėjo beveik 2 kartus. Tokį padidėjimą nulėmė tai, kad prekių importas didėjo (9,8 %) sparčiau už prekių eksportą (6,5 %) .
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, bendriems užsienio prekybos eksporto ir importo pokyčiams (2013 m. III ketv., palyginti su 2013 m. II ketv.) didžiausią įtaką padarė padidėjęs tarpinio vartojimo prekių eksportas ir investicinių prekių importas. Vertinant prekių grupių pokyčių poveikį per metus (2013 m. 9 mėn., palyginti su 2012 m. 9 mėn.), pažymėtina, kad didžiausią įtaką padarė padidėjęs vartojimo prekių eksportas ir investicinių prekių importas.

Užsienio prekyba pagal makroekonomikos kategorijas 2013 m. I-III ketv.
 
* – benzinas; lengvieji automobiliai; prekės, neįtraukiamos į kitas pozicijas.
2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su 2013 m. antruoju ketvirčiu, prekių eksportas į ES  valstybes padidėjo 8,1, o į NVS valstybes – 5,9 procento. Prekių importas lyginamuoju laikotarpiu iš ES valstybių padidėjo 6,0, o iš NVS valstybių – 17,1 procento. 2013 m. 9 mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas į ES ir NVS valstybes padidėjo atitinkamai 5,5 ir 16,7, o prekių importas –
9,4 ir 8,6 procento.
 
 
Paslaugos. 2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju ketvirčiu, paslaugų eksportas sumažėjo 0,3 procento, o paslaugų importas padidėjo 9 procentais, todėl paslaugų balanso perviršis sumažėjo
19,5 procento ir sudarė 1,3 mlrd. litų. Per šių metų tris ketvirčius, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 15,5, paslaugų importas – 18,2 procento, o bendras paslaugų balanso perviršis – 8,6 procento. 2013 m. trečiąjį ketvirtį tarp atskirų paslaugų balansų didžiausias (743,1 mln. Lt) buvo kelių transporto paslaugų balanso perviršis, o jūrų transporto paslaugų balanso – didžiausias deficitas (-394,5 mln. Lt).
2013 m. trečiąjį ketvirtį transporto ir kelionių paslaugų eksportas sudarė atitinkamai 58,1 ir
24,4 procento viso paslaugų eksporto (2012 m. trečiąjį ketvirtį minėtų paslaugų eksportas sudarė atitinkamai 56,8 ir 26,3 procento viso paslaugų eksporto). Transporto ir kelionių paslaugų importas sudarė atitinkamai 59 ir 20,6 procento viso paslaugų importo (2012 m. trečiąjį ketvirtį – atitinkamai 55,4 ir 22,4 %).
Šių metų trečiąjį ketvirtį paslaugų eksportas į ES valstybes sudarė 56,9 procento viso paslaugų eksporto, o paslaugų importas iš ES valstybių – 61,8 procento. Eksportas į NVS valstybes, palyginti su bendru paslaugų eksportu, sudarė 33,4 procento, o importas iš NVS valstybių, palyginti su bendru paslaugų importu, – 25,8 procento.
Pagrindinių paslaugų rūšių eksporto ir importo pokyčiai bei juos lėmę veiksniai
(2013 m. I-III ketv., palyginti su 2012 m. I-III ketv., % )
 Eksportas Importas
 pokytis veiksnių įtaka pokytis veiksnių įtaka
Visų paslaugų pokyčiai ir juos lėmę veiksniai
Iš viso 15,5 15,5 18,2 18,2
Transporto paslaugos 17,4 10,4 25,4 14,1
Kelionių paslaugos 4,1 1,0 1,8 0,4
Kitos paslaugos 24,6 4,1 16,7 3,7
Transporto paslaugų pokyčiai ir juos lėmę veiksniai
Iš viso 17,4 17,4 25,4 25,4
Jūrų transportas 15,6 0,8 8,7 2,5
Oro transportas -10,9 -0,8 28,3 2,1
Geležinkelių transportas -4,5 -0,4 -6,2 -1,1
Kelių transportas 27,1 11,6 53,5 12,5
Vamzdynų transportas 1,4 0,0 -10,9 -0,1
Kitos transporto paslaugos 17,8 6,2 44,0 9,5
Pajamos. 2013 m. trečiąjį ketvirtį bendrojo pajamų balanso deficito susidarymą (1,1 mlrd. Lt) nulėmė deficitinis investicijų pajamų balansas, o tam įtakos turėjo išaugusi užsienio investuotojams tekusi reinvesticijų dalis bei padidėjusios portfelinių investicijų palūkanų išmokos nerezidentams. 2013 m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su antruoju ketvirčiu, bendras pajamų balanso deficitas sumažėjo 324,6 mln. litų, o tai nulėmė 888,1 mln. litų sumažėjusios tiesioginių investicijų dividendų išmokos nerezidentams. 2013 m. trečiąjį ketvirtį darbo pajamų balanso perteklius sudarė 56,4 mln. litų ir, palyginti su antruoju ketvirčiu, padidėjo 48,6 mln. litų.
2013 m. trijų ketvirčių, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, bendro pajamų balanso deficito padidėjimą 232,1 mln. litų lėmė sumažėjusios tiesioginių investicijų pajamos iš nerezidentų.
Einamieji pervedimai. 2013 m. trečiąjį ketvirtį neatlygintinių einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1,4 mlrd. (4,3 % BVP), o trijų ketvirčių – 3,9 mlrd. litų (4,4 % BVP). Trečiąjį ketvirtį pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 2,3 % BVP, o privačių asmenų pervedimai iš užsienio – 4,2 % BVP – atitinkamai 746 mln. ir 1,3 mlrd. litų. 2013 m. trijų ketvirčių pervedimai iš minėtų šaltinių sudarė atitinkamai 3,1 mlrd. litų (3,5 % BVP) ir 3,3 mlrd. litų (3,7 % BVP).
Palyginti su 2012 m. trijų ketvirčių pervedimais, pervedimų iš ES sumažėjo 26,5 mln. litų (0,9 %), o privačių asmenų pervedimų iš užsienio padidėjo 718,8 mln. litų (28 %). Bendras einamųjų pervedimų balanso perviršis padidėjo 1 mlrd. litų (36,5 %).
2013 m. trečiąjį ketvirtį apskaičiuotos įmokos į ES biudžetą sudarė 318,1 mln. litų (trijų ketvirčių – 1,2 mlrd. Lt). Šalies privačių asmenų pervedimai į užsienį šių metų trečiąjį ketvirtį sudarė 428,6 mln. litų, o trijų ketvirčių – 1,3 mlrd. litų. Palyginti su atitinkamu 2012 m. laikotarpiu, įmokų į ES biudžetą padaugėjo 232,8 mln. litų, o privačių asmenų pervedimų į užsienį sumažėjo 549,2 mln. litų.
Kapitalo ir finansinė sąskaitos. Kapitalo sąskaitos balansas (pagrindinis šaltinis yra neatlygintini kapitalo pervedimai iš ES struktūrinių paramos fondų, naudojami investiciniams projektams finansuoti) 2013 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 886 mln. litų (2013 m. antrąjį ketvirtį – 1,3 mlrd. Lt). Šių metų trijų ketvirčių kapitalo sąskaitos balansas sudarė 2,2 mlrd. litų ir, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 156,7 mln. litų, arba 7,6 procento.
2013 m. trečiojo ketvirčio mokėjimų balanso finansinėje sąskaitoje (neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų) užfiksuotos grynosios investicijų įplaukos į Lietuvą sudarė 705,2 mln. litų. Jų susidarymą lėmė grynasis teigiamas tiesioginių investicijų balansas. Šių metų I-III ketvirčius grynasis investicijų nutekėjimas (dėl grynojo portfelinių ir kitų investicijų nutekėjimo) siekė 2,5 mlrd. litų.
Investicijų srautai
(2013 m. III, II ketv. ir I-III ketv., mln. Lt)
 Grynosios investicijos Lietuvos investicijos užsienyje Užsienio investicijos Lietuvoje
 2013 m. III ketv. 2013 m.
II ketv. 2013 m.
I-III ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m.
II ketv. 2013 m.
I-III ketv. 2013 m. III ketv. 2013 m.
II ketv. 2013 m.
I-III ketv.
Bendras investicijų srautas (neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų) 145,54 -2 721,47 -4 437,52 -559,66 -145,92 -1 957,91 705,20 -2 575,55 -2 479,61
Tiesioginės investicijos 997,54 -599,48 1 484,12 9,56 -67,48 57,31 987,98 -532,0 1 426,81
Portfelinės investicijos -708,47 -1 639,67 -3 511,19 -286,86 -490,78 -627,71 -421,61 -1 148,89 -2 883,48
Nuosavybės vertybiniai popieriai -403,39 -88,53 -601,76 -233,99 -0,93 -296,17 -169,40 -87,60 -305,59
Skolos vertybiniai popieriai -305,08 -1 551,14 -2 909,43 -52,87 -489,85 -331,54 -252,21 -1 061,29 -2 577,89
Išvestinės finansinės priemonės -6,91 -3,63 -3,29 34,20 15,65 85,81 -41,11 -19,28 -89,10
Kitos investicijos -136,62 -478,69 -2 407,16 -316,56 396,69 -1 473,32 179,94 -875,38 -933,84
Pinigų finansinės institucijos 640,99 -926,69 -1 099,79 144,0 96,35 -524,25 496,99 -1 023,04 -575,54
Kiti sektoriai -944,02 171,23 -1 704,29 -618,38 63,33 -1 099,85 -325,64 107,90 -604,44
(+) – užsienio turto sumažėjimas arba įsipareigojimų padidėjimas;
(-) – užsienio turto padidėjimas arba įsipareigojimų sumažėjimas.
Lentelėje eilučių ir stulpelių suma dėl apvalinimo gali nesutapti su bendru investicijų srautu.
Tiesioginės investicijos. 2013 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir per pirmus tris ketvirčius, užfiksuotos grynosios teigiamos TUI įplaukos sudarė atitinkamai 997,5 mln. litų (3,1 % BVP) ir 1,5 mlrd. litų (1,7 % BVP). Palyginimui: 2012 m. trečiąjį ketvirtį ir per tris ketvirčius grynosios TUI įplaukos sudarė atitinkamai 1,6 mlrd. (5,1 % BVP) ir 631,4 mln. litų (0,7 % BVP).
2013 m. trečiąjį ketvirtį, kaip ir I-III ketvirčius, užfiksuotos TUI įplaukos Lietuvoje sudarė atitinkamai 988 mln. (3,1 % BVP) ir 1,4 mlrd. litų (1,6 % BVP). Per keturis ketvirčius (2012 m. IV ketv.-2013 m. III ketv.) TUI įplaukos į Lietuvą siekė 1,7 mlrd. litų (1,4 % BVP). Per nagrinėjamus laikotarpius įplaukos gautos dėl teigiamo reinvesticijų ir kito kapitalo srauto Lietuvoje.
Kaip 2013 m. trečiąjį ketvirtį, taip ir trijų ketvirčių Lietuvos ūkio subjektų tiesioginės investicijos užsienyje mažėjo: srautai sudarė atitinkamai 9,6 mln. ir 57,3 mln. litų. Per keturis ketvirčius (2012 m.
IV ketv.-2013 m. III ketv.) šių investicijų užsienyje neigiamas srautas sudarė 25,5 mln. litų, ir tai rodo, kad jos didėjo.
 
2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, sukauptos TUI Lietuvoje sudarė 42 mlrd. litų (12,15 mlrd. eurų). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 14 223 litų (4 119 eurų) TUI.
Portfelinės investicijos. Grynasis šių investicijų nutekėjimas į užsienį 2013 m. trečiąjį ketvirtį buvo 708,5 mln., o trijų ketvirčių – 3,5 mlrd. litų (2012 m. atitinkamais laikotarpiais užfiksuotos investicijų įplaukos – 442,6 mln. ir 3,4 mlrd. Lt). Portfelinių investicijų nutekėjimas 2013 m. trečiąjį ketvirtį ir per tris ketvirčius gautas išpirkus iš nerezidentų valdžios sektoriaus išleistus skolos vertybinius popierius.
Grynasis portfelinių investicijų srautas
Mln. Lt
 
2013 m. trečiąjį ketvirtį ir trijų ketvirčių užfiksuotas grynasis kitų investicijų ir išvestinių finansinių priemonių srauto nutekėjimas iš Lietuvos atitinkamai buvo 143,5 mln. ir 2,4 mlrd. litų. Šio laikotarpio investicijų nutekėjimą lėmė išaugę nerezidentų įsiskolinimai už prekes ir paslaugas, pinigų finansinių insititucijų sektoriaus suteiktų paskolų nerezidentams didėjimas bei gautų paskolų iš nerezidentų mažėjimas. Palyginimui: 2012 m. trečiąjį ketvirtį buvo nustatytos 35 mln. litų grynosios šių investicijų įplaukos, o I-III ketvirčius – 5,3 mlrd. litų investicijų nutekėjimas. Minėtų investicijų nutekėjimą lėmė pinigų finansinių institucijų indėlių užsienyje didėjimas ir paskolų iš nerezidentų mažėjimas.
Oficialiosios tarptautinės atsargos. 2013 m. trečiąjį ketvirtį šalies oficialiųjų tarptautinių atsargų neigiamas srautas mokėjimų balanse (1,1 mlrd. Lt) reiškia, kad jos didėjo. 2013 m. I-III ketvirčius, kaip ir per paskutinius keturis ketvirčius, užfiksuoti teigiami oficialiųjų tarptautinių atsargų srautai (atitinkamai 1,5 mlrd. ir 983,3 mln. Lt) rodo jų mažėjimą. 2013 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 20,5 mlrd. litų (apie 5,9 mlrd. eurų). Sukauptos oficialiosios tarptautinės atsargos, skaičiuojant prekių ir paslaugų importo mėnesiais, 2013 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo 2,3 mėn. (2012 m. pabaigoje – 2,7 mėn.).
Tarptautinių investicijų balansas. 2013 m. rugsėjo 30 d. duomenimis, visas šalies sukauptas finansinis užsienio turtas sudarė 56,9 mlrd., o visi šalies sukaupti tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai – 112,8 mlrd. litų. Neigiamas tarptautinių investicijų balansas buvo 55,9 mlrd. litų, t. y., palyginti su likusiu pasauliu, Lietuva yra debitorė.
2013 m. trečiąjį ketvirtį šalies užsienio turtas padidėjo 1,8 mlrd. litų (3,4 %), o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai sumažėjo 587,2 mln. litų (0,5 %). Užsienio turtas daugiausia didėjo dėl padidėjusių oficialiųjų tarptautinių atsargų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai sumažėjo
dėl sumažėjusių tiesioginių ir portfelinių investicijų.
Tarptautinių investicijų balanso struktūra
(%)
 2012-12-31 2013-09-30
Užsienio turtas 100,0 100,0
Tiesioginės investicijos 11,8 12,0
Portfelinės investicijos 16,8 17,8
Išvestinės finansinės priemonės 0,8 0,6
Kitos investicijos 31,8 33,7
Oficialiosios tarptautinės atsargos 38,8 35,9
Įsipareigojimai 100,0 100,0
Tiesioginės investicijos 35,6 37,2
Portfelinės investicijos 31,1 28,4
Išvestinės finansinės priemonės 0,2 0,2
Kitos investicijos 33,1 34,2
2013 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos bendroji skola užsieniui padidėjo 818,8 mln. litų, arba 1 procentu. 2013 m. rugsėjo pabaigoje bendroji skola užsieniui sudarė 82,3 mlrd. litų, arba 69,7 procento BVP (2012 m. pabaigoje skolos ir BVP santykis – 75,4 %). 2013 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje valdžios sektoriaus skola sudarė 44,3 procento bendrosios šalies skolos užsieniui (2012 m. pabaigoje – 47,1 %), pinigų finansinių institucijų sektoriaus – 29,2 procento (buvo 28,6 %), kitų sektorių – 11 procentų (buvo 11 %), tiesioginių investicijų įsipareigojimai (įsiskolinimas tarp šalies ir užsienio įmonių) – 15,3 procento (buvo 13,2 %). Grynoji šalies skola užsieniui 2013 m. rugsėjo pabaigoje sudarė 35,4 mlrd. litų, arba
30 procentų BVP (2012 m. pabaigoje – 38,3 mlrd. Lt, arba 33,6 % BVP).
 
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentas