2013 M. LAPKRIČIO MĖN. PINIGŲ IR KITŲ PFI BALANSO APŽVALGA
2013-12-30
Per 2013 m. lapkričio mėn. pinigų finansinių institucijų (PFI) grynasis išorės turtas padidėjo 411,1 mln. ir buvo 10,1 mlrd. litų. Pinigai P3 per mėnesį padidėjo 227,9 mln. litų, o jų metinis augimo tempas mėnesio pabaigoje buvo 3,8 procento. Pinigų P3 padidėjimui didžiausią įtaką turėjo išaugę vienadieniai indėliai (359,5 mln. Lt), grynieji pinigai apyvartoje (37,7 mln. Lt) ir įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai (23,0 mln. Lt), tačiau P3 mažino sumažėję sutarto iki 2 m. termino indėliai (178,9 mln. Lt) ir skolos vertybiniai popieriai iki 2 m. (13,3 mln. Lt). Vidaus kreditas per mėnesį padidėjo 106,6 mln., kreditui kitiems rezidentams padidėjus 146,8 mln., o kreditui valdžiai sumažėjus 40,2 mln. litų. Kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis eurais nuosekliai mažėjo – nuo 73,2 procento (2011 m. gruodžio pabaigoje) iki 69,3 procento (2013 m. lapkričio pabaigoje), atitinkamai didėjant paskolų litais daliai.
Pinigų kiekiai per metus padidėjo taip: P1 – 11,8, P2 – 3,9, o P3 – 3,8 procento. 2013 m. lapkričio pabaigoje pinigai P1 sudarė 38,3 mlrd., P2 – 54,7 mlrd., o P3 – 55,1 mlrd. litų.
Lapkričio mėn. pinigai P3 padidėjo dėl to, kad vienadieniai indėliai, grynieji pinigai apyvartoje ir įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai padidėjo atitinkamai 359,5 mln., 37,7 mln. ir 23,0 mln. litų. Tačiau P3 mažino sutarto iki 2 m. termino indėliai ir skolos vertybiniai popieriai iki 2 m., sumažėję atitinkamai 178,9 mln. ir 13,3 mln. litų. Išsamūs duomenys pateikiami apžvalgos pabaigoje esančioje 1 lentelėje.
1 pav. Pinigai P3 ir jų sudedamosios dalys
(metiniai augimo tempai laikotarpio pabaigoje)
 
PFI grynasis išorės turtas per mėnesį padidėjo 411,1 mln. ir 2013 m. lapkričio pabaigoje buvo lygus 10,1 mlrd. litų. Kaip matyti iš 2 pav., nuo 2008 m. pabaigos PFI grynasis išorės turtas sparčiai didėjo. Per pastaruosius dvejus metus jis padidėjo 5,6 mlrd. litų: kitų PFI – 5,1 mlrd., o Lietuvos banko – 440,0 mln. litų. Lietuvos bankų sistemos (kitų PFI) grynasis išorės turtas per šį laikotarpį padidėjo dėl to, kad 7,4 mlrd. litų sumažėjo išorės įsipareigojimai.

2 pav. PFI grynasis išorės turtas
(likučiai laikotarpio pabaigoje)
 
Lapkričio mėn. vidaus kreditas padidėjo 106,6 mln. litų. Šį padidėjimą lėmė 146,8 mln. litų padidėjęs kreditas kitiems rezidentams, tačiau kreditas valdžiai sumažėjo 40,2 mln. litų. Kitų PFI paskolos nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams padidėjo atitinkamai 1,5 mlrd. ir 51,3 mln., o paskolos finansiniams tarpininkams ir valdžiai sumažėjo atitinkamai 1,1 mlrd. ir 48,2 mln. litų. Paskolos namų ūkiams padidėjo todėl, kad paskolos vartojimui, paskolos būstui įsigyti ir kitos paskolos padidėjo atitinkamai 30,3 mln., 18,8 mln. ir 2,1 mln. litų.
Vertinant skolinimo struktūrą pagal valiutas, dominavo kitų PFI paskolos rezidentams eurais: lapkričio pabaigoje jos sudarė 67,2, o paskolos litais – 30,8 procento. Tokie paskolų pagal valiutas skirtumai susidarė dėl kitų PFI paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams struktūros. Lapkričio pabaigoje kitų PFI paskolos nefinansinėms korporacijoms eurais sudarė 70,7, o litais – 25,8 procento. Kitų PFI paskolos namų ūkiams eurais sudarė 69,3, o paskolos litais – 29,8 procento. Kitų PFI paskolų rezidentams eurais dalis per mėnesį padidėjo 0,4 procentinio punkto, o paskolų litais dalis tiek pat sumažėjo. Nuo 2011 m. gruodžio pabaigos kitų PFI paskolų namų ūkiams dalis litais padidėjo 4,1, o paskolų eurais dalis sumažėjo 3,9 procentinio punkto.
2013 m. lapkričio mėn. ilgesnės trukmės PFI finansiniai įsipareigojimai padidėjo 374,6 mln. litų – išaugo kapitalas ir atsargos (377,1 mln. Lt) bei sutarto nuo 2 m. termino indėliai (6,2 mln. Lt) ir sumažėjo skolos vertybiniai popieriai nuo 2 m. (8,7 mln. Lt). Centrinės valdžios indėliai per mėnesį sumažėjo 39,1 mln. litų – kitose PFI laikomi indėliai sumažėjo 85,1 mln., o Lietuvos banke jie padidėjo 46,0 mln. litų.
Pastabos
1. Jei nenurodyta kitaip, apžvalgoje pokyčiai per mėnesį (litais) ir metiniai augimo tempai (procentais) pateikiami kaip sandoriai, t. y. iš skirtumo tarp likučių ataskaitinio ir ankstesnio laikotarpių pabaigoje pašalinus perkainojimų dėl kainos ir valiutos kurso, taip pat perklasifikavimų įtaką.
2. Kitus trumpalaikius indėlius, t. y. P2 minus P1, sudaro sutarto iki 2 m. termino indėliai ir įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai.
3. Rinkos priemones, t. y. P3 minus P2, sudaro atpirkimo sandoriai, pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) ir skolos vertybiniai popieriai iki 2 m.
4. Apžvalgoje vartojamos sąvokos pateikiamos Lietuvos banko interneto svetainėje (http://www.lb.lt/metodologija).
1 lentelė. Pinigai ir jų priešiniai
Mln. Lt
  Likučiai praėjusio laikotarpio pabaigoje Sandoriai per laikotarpį Kiti likučių pokyčiai per laikotarpį Likučiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Metiniai augimo tempai, procentais
  2013 10 2013 11 2013 11 2013 11 2013 10 2013 11
Pinigai P2 54 502,2 241,2 5,6 54 749,0 4,4 3,9
Pinigai P1 37 929,6 397,2 2,7 38 329,4 12,9 11,8
Grynieji pinigai apyvartoje 10 808,6 37,7 0,2 10 846,5 7,4 7,3
Vienadieniai indėliai 27 121,0 359,5 2,4 27 482,9 15,2 13,6
Kiti trumpalaikiai indėliai 16 572,6 -155,9 3,0 16 419,6 -10,9 -10,7
Sutarto iki 2 m. termino indėliai 16 067,2 -178,9 3,2 15 891,5 -11,4 -11,2
Įspėjamojo iki 3 mėn. laikotarpio indėliai 505,4 23,0 -0,3 528,1 10,1 11,1
Rinkos priemonės 404,3 -13,3 0,0 391,0 -9,2 -14,0
Atpirkimo sandoriai 1,5 0,0 0,0 1,5 x x
Pinigų rinkos fondų akcijos (vienetai) & & & & & &
Skolos vertybiniai popieriai iki 2 m. 402,8 -13,3 0,0 389,5 -2,0 -7,3
Pinigai P3 54 906,5 227,9 5,7 55 140,0 4,3 3,8
Grynasis išorės turtas 9 776,6 411,1 -53,4 10 134,2 -2,3 4,0
Kreditas valdžiai 8 726,2 -40,2 -1,3 8 684,6 32,8 28,4
Paskolos 4 173,6 -48,2 -1,0 4 124,4 30,4 29,3
Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas 4 552,5 7,9 -0,3 4 560,2 35,1 27,6
Kreditas kitiems rezidentams 55 798,1 146,8 -21,3 55 923,6 0,4 0,0
Paskolos 54 189,2 428,7 -20,9 54 597,0 0,3 0,5
Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas 127,0 0,0 0,0 126,9 -63,7 -63,5
Akcijos ir kita nuosavybė 1 481,9 -281,9 -0,4 1 199,6 15,9 -8,7
Centrinės valdžios indėliai (atimama) 4 959,5 -39,1 -0,3 4 920,0 -24,8 -25,0
Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai (atimama) 14 442,6 374,6 -93,3 14 723,9 4,3 6,6
Kiti grynieji straipsniai (atimama) -7,7 -45,8 11,9 -41,6 x x
Pastaba: dėl apvalinimo dėmenų sumos gali nesutapti.     
Sutartiniai ženklai      
ト0,0″    Rodiklio dydis yra mažesnis negu nurodyti matavimo vienetai.     
ト…”     Nėra duomenų, nors reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo.
トx”      Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas, nors reiškinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo.
 

Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentas