Žemės gelmių įstatymo pataisoms dėl skalūninių dujų paieškos reglamentavimo po svarstymo pritarta
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Seimas po svarstymo pritarė Žemės gelmių įstatymo pataisų projektui Nr. XIIP-487(2). Svarstomomis pataisomis siūloma pakeisti ir papildyti galiojantį Žemės gelmių įstatymą, įtvirtinant išsklaidytųjų angliavandenilių (t.y. skalūninių dujų) sąvoką, o taip pat aiškiai ir konkrečiai reglamentuoti minėtų išteklių paieškos, žvalgybos, gavybos ir kitus su šia veikla susijusius klausimus. Projektui po svarstymo pritarta už balsavus 89, susilaikius 9 Seimo nariams.
Įstatyme siūloma įtvirtinti šias formuluotes:
Hidraulinis ardymas – gelmių išteklių (dažniausiai tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių, žemės gelmių šiluminės energijos) tyrimo ir naudojimo būdas, kai uolienų storymė suardoma dideliu slėgiu joje atveriant plyšius ir į juos įspaudžiant smėlio kietų dalelių ir cheminių medžiagų mišinį, siekiant padidinti uolienų skvarbumą ir gręžinio produktyvumą.
Laidojimas žemės gelmių ertmėse – žemės gelmių išteklių tyrimo ir naudojimo metu susidariusių atliekų patalpinimas arba palikimas žemės gelmių ertmėse, nesudarant galimybės kontroliuoti jų būklę ir iškelti visą jų kiekį į žemės paviršių jų panaudojimui arba perdirbimui.”
Laikymas žemės gelmių ertmėse – tai toks žemės gelmių išteklių tyrimo ir naudojimo metu susidariusių atliekų patalpinimo žemės gelmių ertmėse būdas, kad būtų galima kontroliuoti jų būklę, o prireikus visą jų kiekį iškelti į žemės paviršių jų panaudojimui ar perdirbimui.
Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad veikla, susijusi su išsklaidytųjų angliavandenilių paieška, žvalgyba ir gavyba, turi būti vykdoma nepažeidžiant požeminio ir paviršinio vandens telkinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
Numatoma, kad Išsklaidytųjų angliavandenilių paieška, žvalgyba ir (arba) gavyba turi būti vykdoma pagal angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir gavybos gręžinių projektą, parengtą vadovaujantis Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklių nustatyta tvarka. Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisykles nustato Aplinkos ministerija.
Įstatymą siūloma papildyti nuostata, kad asmenys, vykdantys išsklaidytųjų angliavandenilių paiešką, žvalgybą ir (arba) gavybą, privalo užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir (arba) gavybos procese, nepatektų į požeminius ir (arba) paviršinius vandens telkinius ir jų neužterštų. Išsklaidytųjų angliavandenilių paiešką, žvalgybą ir (arba) gavybą vykdantys asmenys privalo užtikrinti, kad medžiagos, naudojamos išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir (arba) gavybos procese, būtų sutvarkytos teisės aktų nustatyta tvarka.” Numatoma, kad leidimas naudoti žemės gelmių išteklius ar ertmes būtų naikinamas, jeigu žemės gelmių išteklių naudotojas nesutvarkytų išteklių gavybos metu susidariusių atliekų įstatymų nustatyta tvarka.
Valstybės įgaliotos institucijos privalėtų stebėti aplinkos būklę ir vykdyti kompleksinį (hidrogeologinį, seisminį, geocheminį, oro ir kitų rūšių) monitoringą visame išsklaidytųjų angliavandenilių paieškos, žvalgybos ir (arba) gavybos plote. Kompleksinis monitoringas būtų vykdomas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Asmenys, turintys leidimą išsklaidytųjų angliavandenilių tyrimui ir (arba) naudojimui, turi sudaryti sąlygas aplinkos būklės stebėjimui ir monitoringui.
Įstatymą siūloma papildyti nuostata draudžiančia vykdyti išsklaidytųjų angliavandenilių paiešką, žvalgybą ir gavybą naudojant horizontalų gręžimą saugomose teritorijose, nacionaliniuose parkuose, ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose teritorijose, vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose, įrenginių, skirtų ruošti geriamąjį vandenį vartotojams, taip pat vartotojų apsirūpinimo geriamuoju vandeniu sistemų (gręžinių, šulinių, vandens ėmimo kolonėlių) zonose.
Lydimuoju Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-488(2) siūloma papildyti Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, į jį įtraukiant išsklaidytųjų angliavandenilių gavybą ir žvalgybą. Šiam projektui po svarstymo pritarė 76, susilaikė 22 Seimo nariai.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)