Vyriausybės prašoma išvadų dėl 14 įstatymų projektų
 
2013 m. gegužės 24 d. pranešimas VIR
 
Seimo valdyba, vadovaudamasi Seimo statuto 138 straipsniu, 2013 m. gegužės 16 d. ir 21 d. plenarinių posėdžių protokolus Nr. SPP-52, Nr. SPP-54 ir atsižvelgdama į Biudžeto ir finansų, Ekonomikos, Socialinių reikalų ir darbo bei Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų prašymus, nusprendė prašyti Vyriausybės pateikti išvadas dėl šių įstatymų projektų: Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto NR. XIIP-265; Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 6, 51, 53(1), 54, 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-266; Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-556; Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4710; Nekilnojamo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4795; Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-538; Baudžiamojo proceso kodekso 344 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-463; Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-307; Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projekto Nr. XIIP-493; Konkurencijos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies ir 39 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-498; Įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4518; Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-468(2); Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo papildymo 26(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-2145; Seimo nutarimo “Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo” projekto Nr. XIP-3193.
Seimo valdyba taip pat nusprendė prašyti Specialiųjų tyrimų tarnybos išvados dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 8(2), 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIIP-545.
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pataisų projektu NR. XIIP-265 ir Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto pataisų projektu Nr. XIIP-266 siekiama visiems muitinės pareigūnams suvienodini socialines garantijas. Priėmus pataisas visi statutiniai pareigūnai turės teisę į valstybinę pensiją bei kompensacijas žuvimo ar sužeidimo atvejais.  Bus sudarytos palankesnės sąlygos visiems statutiniams pareigūnams siekti karjeros.
Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pataisų projektu Nr. XIIP-556 siūloma tobulinti pensijų skyrimo, priklausomai nuo tarnybos stažo, tvarką.
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIP-4710 siūloma atsisakyti gamybinių apimčių nustatymo pagal auginamų ūkinių gyvūnų vienetus ir suvienodinti nacionaliniais teisės aktais nustatytų aplinkosauginių apribojimų taikymą intensyviam ūkinių gyvūnų auginimui.
Nekilnojamo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIP-4795 numatoma Kadastrų žemėlapyje pažymėti sodininkų bendrijų teritorijas, valstybei priklausančias sodininkų bendrijoms nuomojamos žemės ribas. Sodininkų bendrijų teritorijų žymos Nekilnojamojo turto registre būtų daromos remiantis žemėtvarkos planais, kurių pagrindu yra sudarytos bendrijų bendros žemės nuomos sutartys su valstybe 99 ar 25 metų laikotarpiui. Nesant nuomos sutarčių, per 1 metus nuo įstatymo įsigaliojimo sodininkų bendrijų valdymo organai, jų įgalioti asmenys, savivaldybių institucijos arba kiti asmenys, turintys žemėtvarkos projektus arba kitus teritorijų planavimo dokumentus, pagal kuriuos suformuotos mėgėjų sodo teritorijos, teisės aktų nustatyta tvarka juos pateiktų Nekilnojamo turto kadastro tvarkytojui. Numatoma, kad sodininkų bendrijų teritorijos ir žymos apie žemės sklypo buvimą mėgėjų sodo teritorijoje Nekilnojamo turto registre būtų daromos valstybės biudžeto lėšomis.
Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-538 siūloma nustatyti, kad į Kelių programą būtų pervedama 10 procentų daugiau – 65 procentai akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai, o taip pat akcizo pajamų, gautų už realizuotas suskystintas dujas, skirtas automobiliams.
Baudžiamojo proceso kodekso 344 straipsnyje įtvirtinta, kad nuosprendį vykdyti pateikiantis teismas, jeigu tai nebuvo padaryta anksčiau, privalo imtis priemonių nuteistojo būstui ir kitokiam turtui išsaugoti. Pataisų projektu Nr. XIIP-463 siūloma kad teismas, pateikdamas nuosprendį vykdyti, tuo pat metu siųstų rašytinį pavedimą ne turto buvimo vietos savivaldybės vykdomajai institucijai, bet antstoliui pagal turto buvimo vietą ir apie tai praneša nuteistajam.
Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-307 numatoma kodeksą papildyti nuostata, kad įgaliotojo atstovo dalyvavimas būtinas byloje, kurioje nukentėjusysis yra vaikas, nukentėjęs nuo nusikalstamų veikų žmogaus laisvei, žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui, vaikui ir šeimai ar dorovei.
Nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektu Nr. XIIP-493 siekiama reglamentuoti nevyriausybinių organizacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo principus, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitas nevyriausybinių organizacijų veiklos sąlygas, skatinančias nevyriausybinių organizacijų plėtrą. apibrėžti nevyriausybinės organizacijos (NVO) sąvoką; įvardijami kriterijai, kuriais remiantis skirtingi juridiniai asmenys galės būti priskiriami NVO.
Konkurencijos įstatymo pataisų įstatymo projektu Nr. XIIP-498 siūloma numatyti, kad ūkio subjektai, kuriems Konkurencijos taryba nutarimu paskyrė piniginę baudą neturi pareigos jos mokėti tol, kol teismas priims galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kuriuo, inter alia, išspręs klausimą dėl baudų ūkio subjektams dydžio, jeigu toks Konkurencijos tarybos nutarimas yra skundžiamas teismui.
Įstatymo “Dėl delspinigių už nesumokėtus paslaugų mokesčius skaičiavimo fiziniams asmenims” pataisų projektu Nr. XIP-4518 siūloma fiziniams asmenims, laiku nesumokėjusiems gyvenamųjų patalpų nuomos bei jų eksploatavimo išlaidų, ryšių bei komunalinių paslaugų mokesčių, nuo 0,004 iki 0,02 procento sumažinti delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą dieną.
Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo įstatymo projektu Nr. XIIP-468(2) siūloma, kad Vienetų apmokestinamasis pelnas būtų apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, jeigu nuo vieneto įregistravimo nėra praėję vieneri mokestiniai metai ir šio mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 1 milijono litų.
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo papildymo 26(1) straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-2145 siūloma, kad priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento bei savivaldybių priešgaisrinių tarnybų padalinių darbuotojai, išdirbę pareigose 25 metus ir sukakę 55 metų amžiaus, įgytų teisę į pilną senatvės pensiją.
Seimo nutarimo “Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo” projektu  Nr. XIP-3193 numatoma pavesti Seimo Žmogaus teisių komitetui Konvencijos įgyvendinimo parlamentinę kontrolę; Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pavesti Konvencijos vykdymo priežiūrą, fizinių ir juridinių asmenų skundų, susijusių su Konvencijos nuostatų įgyvendinimu, nagrinėjimo funkciją; nustatyti, kad Konvencijos įgyvendinimo vadovaujanti institucija yra Vyriausybė, o Konvencijos nuostatas įgyvendinančios institucijos yra: visos ministerijos; Vyriausybei atskaitingos institucijos; savivaldybės; neįgaliųjų asociacijos.
Viešųjų pirkimų įstatymo pataisų projektu Nr. XIIP-545 numatoma keisti mažos vertės pirkimo verčių ribos prekėms ir paslaugoms – nuo 100 tūkst. iki 200 tūkst. Lt ir darbams – nuo 0,5 mln. iki 1 mln. Lt.
Siūloma nustatyti prievolę prieš pradedant pirkimą skelbti tik didelės apimties pirkimų techninių specifikacijų projektus, reikalauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo tik vykdant didelės apimties vidaus sandorius ir neskelbiamas derybas; nustatyti, kad vidaus sandorį galima sudaryti su atskiru ūkio subjektu, jeigu ne mažiau kaip 80 % pardavimo pajamų gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams ir funkcijoms tenkinti; atsisakyti tiekėjo sąžiningumo deklaracijos ir sudaryti galimybę tikslinti kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus, t. y. Jungtinės veiklos sutartį, įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą ir sutarties įvykdymo užtikrinimą; iš tiekėjo nereikalauti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, jeigu perkančioji organizacija gali juos rasti laisvai prieinamose nemokamose Lietuvos Respublikos duomenų bazėse. Projekte siūloma nustatyti, kad supaprastintuose pirkimuose taip pat galėtų būti vertinama ir darbuotojų kvalifikacija bei patirtis.
Numatoma apriboti reikalaujamas tiekėjų metinės veiklos pajamas, nustatant, kad mažiausia reikalaujama tiekėjo pajamų suma negalėtų būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę. Siūloma nustatyti, kad, perkant darbus, tiekėjas turėtų vykdyti didžiąją sutarties dalį, tai yra subrangovai galėtų vykdyti ne daugiau kaip 50 % visos darbų sutarties vertės.
Projektu siūloma atsisakyti absoliučios išimties politinėms partijoms ir nustatyti tik siaurą išimtį tikrų viešinimo paslaugų, reklamos kompanijų, propagandinių filmų ir vaizdajuosčių gamybos paslaugų, skirtų politinei kampanijai, pirkimams; skelbti pirkime nurodytų paslaugų ir darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)