TTK: Pasiūlyme dėl Bendrosios Europos sutarčių teisės įžvelgiama daugiau teigiamų aspektų, nei praradimų
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 23 d. pranešimas VIR
 
TTK: Pasiūlyme dėl Bendrosios Europos sutarčių teisės įžvelgiama daugiau teigiamų aspektų, nei praradimų
 
Gegužės 22 d. Teisės ir teisėtvarkos komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai vienu iš prioritetinių klausimų yra numatyta iniciatyva dėl Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės, surengė diskusiją „Bendroji Europos sutarčių teisė: praktinė nauda prekybininkams ir vartotojams”. Diskusijoje dalyvavo ir įžanginį žodį tarė Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas, pranešimus pristatė Teisingumo viceministras Paulius Griciūnas, Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis, mokslininkas, advokatas dr. Stasys Drazdauskas.
Pradėdamas diskusiją Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas pabrėžė, kad, viena vertus, siūlomas reglamentas dėl bendrosios Europos sutarčių teisės nacionalinės teisės normų tiesiogiai neįtakotų, tačiau, kita vertus, paraleliai egzistuojanti nauja sutarčių teisės sistema neišvengiamai turėtų tiesioginę įtaką Lietuvos verslininkams bei vartotojams. Komiteto pirmininkas išreiškė Teisės ir teisėtvarkos komiteto palankų požiūrį į siūlomą Europos Sąjungos sutarčių teisės instrumentą, tačiau kartu pažymėjo, kad siekiant didžiausios pasiūlymo naudos reikia siekti, kad pasiūlymo tekstas (sąvokos, taikymo srities apibrėžimas) būtų aiškus, paprastas ir suprantamas.
Advokatas dr. Stasys Drazdauskas pasidžiaugė, kad Lietuva iš esmės palaiko Europos Komisijos pateiktą iniciatyvą bei išsakė savo, kaip mokslininko, požiūrį į Europos Komisijos pasiūlymą iš Lietuvos perspektyvos, pažymėdamas, kad pasiūlyme įžvelgia daugiau teigiamų savybių nei praradimų. Žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos, dr. S. Drazdausko nuomone, vieninga Europos sutarčių teisė leistų sumažinti teisinius kaštus bei rizikas, palengvintų derybas bei verslo plėtrą, o taip pat siūloma alternatyvi teisės sistema leistų išbandyti teisės sistemų efektyvumą bei mažintų mažai žinomų jurisdikcijų diskriminaciją.
Teisingumo viceministras Paulius Griciūnas pažymėjo, kad palaikyti Europos Sąjungos vidaus rinkos idėją yra horizontalus Lietuvos prioritetas, o siūloma bendrosios sutarčių teisės sistema laikytina instrumentu vidaus rinkos augimui. Viceministras patvirtino, kad šį Europos Komisijos pasiūlymą laiko vienu didžiausių prioritetų Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai šių metų antrajame pusmetyje, kurio svarstymui numatytos net 7 posėdžių dienos Lietuvos pirmininkavimo metu, tačiau kartu išreiškė realistišką požiūrį, kad Lietuvos pirmininkavimo metu negalima būtų tikėtis pasiūlymo svarstymo užbaigimo.
Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis pažymėjo, kad Europos notariatas visada aktyviai prisideda vystant Europos civilinę teisę, palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą dėl sutarčių teisės vienodinimo, tačiau išsakė savo nuogąstavimus, kad nepaisant kilnių tikslų, kartu turėtų būti užtikrintos teisinio tikrumo ir aiškumo vertybės. M. Stračkaitis išskyrė teisinio aiškumo trūkumo aspektą, iškeldamas klausimą, ar netikrumas dėl teisės nepadidins sandorių sudarymo kaštų. Notarų rūmų prezidento nuomone siūlomo reglamento struktūra turėtų būti supaprastinta, taip pat turėtų būti aiškiai ir sistemiškai apibrėžtos tekste vartojamos sąvokos.
Diskusijos dalyviai iš esmės sutiko, kad žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos Europos Komisijos pasiūlymas dėl bendrosios Europos pirkimo pardavimo sutarčių teisės yra pozityvus instrumentas, galėsiantis prisidėti prie vidaus rinkos augimo, galintis palengvinti tarpvalstybinius sandorius, taip pat padidinti vartotojų teisių apsaugą, tačiau kartu sutiko, kad būtina siekti kokybiško pasiūlymo teksto, užtikrinančio teisinį aiškumą ir tikrumą.
Europos Komisija 2011 m. spalio mėn. pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl bendros Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės, kuriuo siekiama nustatyti pasirinktiną bendrą pirkimo-pardavimo sutarčių teisės sistemą, kurios normos būtų taikomos sudarant tarpvalstybines sutartis tarp verslo atstovų bei tarp verslo ir vartotojo. Pasiūlyme numatyta vieninga visiškai hormanizuotų pirkimo-pardavimo sutarčių teisės taisyklių sistema, įskaitant vartotojų teisių apsaugos taisykles, kuri būtų laikoma antrąja sutarčių teise kiekvienoje valstybėje narėje, egzistuojančia greta nacionalinės teisės, ir kuri būtų taikoma tik šalims dėl to susitarus.
 
 
Parengė
Papildomą ir kvalifikuotą informaciją suteiks
Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėja Gintarė Morkūnienė (tel. (8 5) 239  6583)