Seimo komitetų posėdžių savaitės (nuo 2013-05-27) darbotvarkės
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 24 d. pranešimas VIR
 
Seimo komitetų posėdžių savaitės (nuo 2013-05-27) darbotvarkės
APLINKOS APSAUGOS KOMITETO
 
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta        
Projekto Nr.             
Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)           Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.              2013-05-29
10.00-10.30
I r. 404 kab.
XIIP-487(2)
                 Žemės gelmių įstatymo 1, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                Pagrindinis/papildomų pasiūlymųsvarstymas                A. Salamakinas
A. Stancikienė
(A. Latvėnė)
2.              2013-05-29
10.30-10.40
I r. 404 kab.
XIIP-488(2)
                 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projektas   Pagrindinis/papildomų pasiūlymųsvarstymas            A. Salamakinas
A. Stancikienė
(R. Matusevičiūtė)
3.              2013-05-29
10.40-11.00
I r. 404 kab.
 XIIP-361
Miškų įstatymo 2, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 Pagrindinis/
svarstymas                G. Mikolaitis
A. Stancikienė
(J. Jakučionytė)
4.              2013-05-29
11.00-11.20
I r. 404 kab.
XIIP-413
Statybos įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 18(1), 29, 36, 39, 40, 41, 43(1), 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 Pagrindinis/svarstymas              G. Mikolaitis
D. Ulickas
A. Stancikienė
(A. Latvėnė)
5.              2013-05-29
11.20-11.30
I r. 404 kab.
XIIP-318
Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/svarstymas              D. Ulickas
A. Stancikienė
 (D. Karvelis)
6.              2013-05-29
11.30-11.35
I r. 404 kab.
XIP-2920(2)
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 52(2), 189(16) ir 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas/
svarstymas                A. Salamakinas
P. Saudargas
(D. Karvelis)
7.              2013-05-29
11.35-11.40
I r. 404 kab.
 XIP-2922(2)
Vietos savivaldos įstatymo 6, 16, 29 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas  Papildomas/
svarstymas                A. Salamakinas
P. Saudargas
(D. Karvelis)
8.              2013-05-29
11.40-11.45
I r. 404 kab.
XIIP-514
                 Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektas                 Papildomas/
svarstymas                A. Salamakinas
P. Saudargas
(D. Karvelis)
9.              2013-05-29
11.45-11.50
I r. 404 kab.
XIIP-524
                 Civilinio kodekso 6.546 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 Papildomas/
svarstymas                A. Salamakinas
P. Saudargas
(D. Karvelis)
10.            2013-05-29
11.50-12.10
I r. 404 kab.
XIIP-411(2)
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  Pagrindinis/svarstymas              G. Mikolaitis A. Bilotaitė
 (D. Karvelis)
 
11.            2013-05-29
12.10-12.15
I r. 404 kab.
XIIP-243(6)
                 Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas               Pagrindinis/
Pasirengimas svarstymui           G. Mikolaitis
A. Dudėnas
D. Ulickas
L. Balsys
 (A. Latvėnė)
12.            2013-05-29
12.15-12.30
I r. 404 kab.
Kti klausimai. Kuratorius   A. Salamakinas
Dėl Europos Parlamento Technologijų vertinimų tarybos veiklos  ir kvietimo dalyvauti jos organizuojamame seminare Suomijoje. (atsakinga patarėja  R. Matusevičiūtė)
KOMITETO PIRMININKAS                    ALGIMANTAS SALAMAKINAS
AUDITO KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai
                 Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)    Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.              2013-05-29
10.00-10.30
I r. 218 kab.              XIIP-545  Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas  Papildomas komitetas
 
(Svarstymas)             J. Vaickienė
E. Masiulis
 
L. Milonaitė
2.              2013-05-29
10.30-10.50
I r. 218 kab.              2011/0437 (COD)   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijų sutarčių skyrimo ir Lietuvos Respublikos pozicija dėl jo
(svarstant poziciją uždaras klausimas)      Specializuotas komitetas
 
(Svarstymas)             L. Graužinienė
 
 
L. Milonaitė
3.              2013-05-29
10.50-11.00
I r. 218 kab.              ES-13-01 Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 m. prioritetinių derybinių aprašų tvirtinimas – dėl viešųjų pirkimų direktyvų peržiūros; dėl koncesijų direktyvos;  dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/43/EB dėl teisės aktų nustatyto metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės audito ir dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų             Specializuotas komitetas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Svarstymas)             L. Graužinienė J. Vaickienė
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Milonaitė
4.              2013-05-29
11.00-11.50
I r. 218 kab.              XIP-2919(2)
XIP-4481 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymo projektai
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo projektas ir jį lydintis įstatymo projektas  Papildomas komitetas
 
 
 
(Klausymas)             Z. Žvikienė
E. Masiulis
 
 
D. Raudonienė
L. Milonaitė
5.              2013-05-29
11.50-12.00
I r. 218 kab.                                Dėl Seimo nutarimo „Dėl Valstybės kontrolės 2012 metų veiklos ataskaitos” projekto     
 
(Svarstymas)             Visi Komiteto nariai
R. Petrukaitė
6.              2013-05-29
12.00
I r. 218 kab.                                Kiti klausimai:
                                 
 
D. Raudonienė
KOMITETO PIRMININKĖ                                           JOLITA VAICKIENĖ
BIUDŽETO IR FINANŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas/
stadija      Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1.              2013-05-29
10.00-10.05
I r. 315 kab.              XIP-4654 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Svarstymas (pagrindinis)           A.Palionis
K.Glaveckas (J.Baltrušaitienė)
2.              2013-05-29
10.05-10.07
I r. 315 kab.
(projektai susiję)      XIP-4672 Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 1, 2, 4, 25, 36, 42, 46, 84, 128, 133, 134, 140, 142, 143, 147, 152, 156 straipsnių pakeitimo ir papildymo, 129 straipsnio ir VIII skyriaus šeštojo skirsnio pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS
Svarstymas (pagrindinis)           A.Nesteckis I.Degutienė (G.Morkūnas)
3.              2013-05-29
10.07-10.09
I r. 315 kab.
(projektai susiję)      XIP-4673 Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų ĮSTATYMO PROJEKTAS
Svarstymas (pagrindinis)           A.Nesteckis I.Degutienė (G.Morkūnas)
4.              2013-05-29
10.09-10.12
I r. 315 kab.
(projektai susiję)      XIP-4674 Finansų įstaigų įstatymo 4 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Svarstymas (pagrindinis)           A.Nesteckis I.Degutienė (G.Morkūnas)
5.              2013-05-29
10.12-10.15
I r. 315 kab
(projektai susiję).     XIP-4675 Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Svarstymas (pagrindinis)           A.Nesteckis I.Degutienė (G.Morkūnas)
6.              2013-05-29
10.15-10.17
I r. 315 kab.              XIIP-113  Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Prašyti Vyriausybės išvadų       A.Palionis
K.Glaveckas (J.Baltrušaitienė)
7.              2013-05-29
10.17-10.20
I r. 315 kab.                                Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo suteikti makrofinansinę pagalbą Jordanijos Hašimitų Karalystei Nr. COM(2013) 242 final.         Pasirengimas svarstymui (specializuotas) A.Palionis
P.Gylys
(J.Dzikaitė)
8.              2013-05-29
10.20-10.21
I r. 315 kab.              XIIP-245(3)              Pelno mokesčio įstatymo 46(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pasirengimas
svarstymui (pagrindinis)
Prašyti Vyriausybės išvadų       A.Nesteckis
A.Kubilius (A.Brazdilienė)
9.              2013-05-29
10.21-10.22
I r. 315 kab.              XIIP-468(2)              Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pasirengimas
svarstymui (pagrindinis)           A.Nesteckis
A.Kubilius (A.Brazdilienė)
10.            2013-05-29
10.30-11.50
III rūmai.
Baltijos asamblėjos salė            KLAUSYMAI
 
“Kredito įstaigų būklė. Bankų teikiamų paslaugų įkainių ir komisinių dydžių atitikties bei pagrįstumo šių paslaugų sąnaudoms klausimai. Bankams taikomų pelno mokesčio lengvatų tikslingumas ir šių lengvatų proporcingumas su pačių bankų atsakomybe už prisiimtos rizikos nuostolius.”
(Lietuvos banko, Finansų ministerijos, Lietuvos bankų asociacijos, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pranešimai, informacija, atsakymai į Seimo narių klausimus).
                 B.Bradauskas (G.Morkūnas)
KOMITETO PIRMININKAS                    BRONIUS BRADAUSKAS
EKONOMIKOS KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)    Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.                               2013-05-29
9.00-9.10
III r. 220   XIIP-219
Gamtinių dujų įstatymo 1,2 ir 8 straipsnių papildymo įstatymo projektas
                 Pagrindinis (svarstymas)           A. Skardžius,
R. Žilinskas,
pat. R. Duburaitė,
pat. R. Petkūnienė
2.                               2013-05-29
9.10-9.30
III r. 220   XIIP-342
Energetikos įstatymo 2, 5, 13, 23 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 19(1) ir 23(1) straipsniais įstatymo projektas          Pagrindinis (svarstymas)                 Z. Jedinskij,
R. Žilinskas,
pat. R. Duburaitė,
pat. R. Petkūnienė
3.                               2013-05-29
9.30-9.40
III r. 220   XIP-4497
Garantinio fondo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 Pagrindinis
(svarstymo tęsinys)   A.Skardžius, R.Šimašius,
pat.G.Pajuodienė
4.                               2013-05-29
9.40-9.50
III r. 220   ES-13-60 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiama 1996 m. liepos 25 d. Direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, Nr. COM/2013/195                 Svarstymas                R.Žemaitaitis,
A.Mockus,
pat. R. Duburaitė
 
5.                               2013-05-29
9.50-10.50
III r. 220   XIP-2919
(2)
                 Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas
                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
6.                                                XIP-2920
(2)            Administracinių teisės pažeidimų kodekso 522, 18916 ir 2591 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
7.                                                XIP-2921
(3)            Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 15, 23 ir 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
8.                                                XIP-2922
(2)            Vietos savivaldos įstatymo 6, 16, 29 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
9.                                                XIP-2923
(2)            Žemės gelmių įstatymo 3, 14, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
10.                                              XIP-2924
(2)            Žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas  Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
11.                                              XIP-2925
(2)            Želdynų įstatymo 4, 6, 10, 16, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
12.                                              XIP-2926
(2)            Saugomų teritorijų įstatymo 2, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
13.                                              XIP-2928
(2)            Žemės reformos įstatymo 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
14.                                              XIIP-513
Statybos įstatymo 23 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir 2, 28, 281, 32 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
15.                                              XIIP-514
Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio papildymo įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
16.                                              XIIP-515
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
17.                                              XIIP-516
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 straipsniais įstatymo 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
18.                                              XIIP-517
Pajūrio juostos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
19.                                              XIIP-518
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
20.                                              XIIP-519
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
21.                                              XIIP-520
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
22.                                              XIIP-521
Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo Konstitucinio įstatymo projektas              Papildomas (svarstymas)                 R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
23.                                              XIIP-522
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 7, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
 
                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
24.                                              XIIP-523
Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
25.                                              XIIP-524
Civilinio kodekso 6.546 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas              Papildomas (svarstymas)              R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
26.                                              XIP-4481
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
27.                                              XIP-4482
Statybos įstatymo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 281, 29, 33, 34, 35, 36, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 541 straipsniu įstatymo projektas                 Papildomas (svarstymas)          R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
A.Mockus,
pat.G.Pajuodienė,
pat.L.Jasiukėnienė
28.                             2013-05-29
10.50-11.00
III r. 220                    Kiti klausimai                           
29.                             2013-05-29
11.00-12.00
III r. 220   XIIP-545
Viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 56, 85, 86, 87, 90 ir 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas      Klausymai                 R.Žemaitaitis,
A.Skardžius,
D.Kreivys,
J.Razma,
pat. D.Šaltmeris
 
KOMITETO PIRMININKAS                    REMIGIJUS ŽEMAITAITIS                     
 
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
EilNr        Data, laikas, vieta     Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Stadija,
Pagrindinis
papildomas ar specializuotas komitetas    Komiteto išvadų rengėjai kuratoriai pranešėjai
1.              2013-05-29
10.00 -10.30
I r. 423 kab.                                Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2012 m. veiklos ataskaita   Svarstymas               
2.              2013-05-29
10.30-11.00
I r. 423 kab.              XIIP-527
 
 
XIIP-528
 
 
 
XIIP-529
 
 
 
 
 
 
XIIP-530
 
 
 
XIIP-531
 
 
 
 
XIIP-532  Įstatymo „Dėl Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) įkūrimo konvencijos ratifikavimo” projektas
Įstatymo „Dėl Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) įkūrimo konvenciją iš dalies keičiančio protokolo ratifikavimo” projektas
Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimo dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) įkūrimo konvencijos ir su tuo susijusių sąlygų ratifikavimo” projektas
Įstatymo „Dėl Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) protokolo dėl privilegijų ir imunitetų redakcinių pataisų ratifikavimo” projektas
Įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimo dėl valstybės bendradarbiavimo antrojo pakeitimo ratifikavimo” projektas
Įstatymo „Dėl Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) protokolo dėl privilegijų ir imunitetų ratifikavimo” projektas                 Svarstymaspapildomas             
KOMITETO PIRMININKAS                                                                MINDAUGAS BASTYS
KAIMO REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)    Komiteto išvadų rengėjai,
(biuro tarnautojai)
1.                               2013-05-29
9.00-9.30
II r.
414 kab.
                 XIIP-500
Žuvininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento,  Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM, Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Konkurencijos tarybos, Teisingumo ministerijos, Ūkio ministerijos, Europos teisės departamento prie TM, Aplinkos ministerijos, Mėgėjų žvejybos tarybos, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos, Žvejų ir žuvies perdirbėjų asociacijos „Baltijos žvejas”, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos, Nacionalinė žuvų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra”, Žuvininkystės ir laivybos tarpšakinės organizacijos, Klaipėdos žuvininkystės įmonių asociacijos „Jūros žvejys” atstovai.           Pagrindinis
(svarstymas)              S. Bucevičius
B. Pauža
E. Gentvilas
(S. Kairienė
G. Jurgelytė)
 
2.                               2013-05-29
9.30-9.40
II r.
414 kab.
                 XIIP-501
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 87(3), 87(5), 87(6), 87(7), 241(4), 324, 325, 328 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 87(10), 87(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos, Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovai.                 Papildomas
(svarstymas)              S. Bucevičius
B. Pauža
E. Gentvilas
(G. Dešukaitė)
3.                               2013-05-29
9.45-9.55
II r.
414 kab.
                 XIIP-290
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 6, 110, 161, 161(1), 162 ir 225 straipsnių papildymo ir pakeitimo ir Kodekso papildymo 161(2) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Seimo narys R. Žemaitaitis, Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus savivaldybės atstovai.                Papildomas
(svarstymas)              P. Čimbaras
(G. Dešukaitė)
4.                               2013-05-29
9.55-10.55
II r.
414 kab.
                 XIP-2919(2)
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.          Papildomas
(svarstymas)              K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
5.                                                XIP-2920(2)
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 52(2), 189(16) ir 259(1) straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                            K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
6.                                                XIP-2921(2)
Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 2, 15, 23, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                       K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
7.                                                XIP-2922(2)
Vietos savivaldos įstatymo 6, 16, 29 ir 54 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                            K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
8.                                                XIP-2923(2)
Žemės gelmių įstatymo 3, 14, 16, 18 ir 20 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                            K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
9.                                                XIP-2924(2)
Žemės įstatymo 2, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 51 ir 52 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                       K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
10.                                              XIP-2925(2)
Želdynų įstatymo 4, 6, 10, 16, 19 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                            K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
11.                                              XIP-2926(2)
Saugomų teritorijų įstatymo 2, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 ir 28 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos geologijos tarnybos prie AM, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                            K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
12.                                              XIP-2928(2)
Žemės reformos įstatymo 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Seimo narys E. Žakaris, Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
13.                                              XIIP-513
Statybos įstatymo 23 straipsnio papildymo ir pakeitimo ir 2, 28, 28(1), 32 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
14.                                              XIIP-515
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 10 ir 25 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
15.                                              XIIP-516
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 2, 5, 6, 8, 11, 14, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 31(1), 31(2), 31(3), 31(4), 31(5), 31(6), 31(7) straipsniais įstatymo 4, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
16.                                              XIIP-517
Pajūrio juostos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
17.                                              XIIP-518
                 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
                                  XIIP-519
Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
18.                                              XIIP-520
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 5 ir 12 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
19.                                              XIIP-521
Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo Konstitucinio ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
20.                                              XIIP-522
Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6, 7, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
21.                                              XIIP-523
Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
22.                                              XIIP-524
Civilinio kodekso 6.546 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atstovai.                  K. Grybauskas
K. Starkevičius
(G. Dešukaitė)
23.                                              XIP-4481
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos komiteto, Žemės ūkio ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai.                     K. Grybauskas
K. Starkevičius
(S. Kairienė)
24.                                              XIP-4482
Statybos įstatymo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 28(1), 29, 33, 34, 35, 36, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 54(1) straipsniu ĮSTATYMO PROJEKTAS
K