Seimo komitetų posėdžių savaitės (nuo 2013-05-20) darbotvarkės
 
2013 m. gegužės 17 d. pranešimas VIR
 
APLINKOS APSAUGOS KOMITETO
 
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         
Projekto Nr.               
Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)  Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.              2013-05-22
10.00-10.20
I r. 404 kab.
 XIIP-361
Miškų įstatymo 2, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas       Pagrindinis/
svarstymas G. Mikolaitis
A. Stancikienė
(J. Jakučionytė)
2.              2013-05-22
10.20-10.50
I r. 404 kab
XIIP-500
Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
                 Papildomas/
svarstymas G. Mikolaitis
A. Stancikienė
P. Saudargas
A. Dudėnas
R. Paliukas
(J. Jakučionytė)
3.              2013-05-22
10.50-11.10
I r. 404 kab.
XIIP-314
Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 30(1), 30(2) straipsniais įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/svarstymas G. Mikolaitis
A. Bilotaitė
 (D. Karvelis)
 
4.              2013-05-22
11.10-11.20
I r. 404 kab.
XIIP-411(2)
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 Pagrindinis/svarstymas G. Mikolaitis
A. Bilotaitė
 (D. Karvelis)
 
5.              2013-05-22
11.20-11.35
I r. 404 kab.
XIIP-318
Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/svarstymas D. Ulickas
A. Stancikienė
 (D. Karvelis)
6.              2013-05-22
11.35-11.40
I r. 404 kab.
XIP-2919(2)
XIP-2920(2)
XIP-2921(3)
XIP-2922(2)
XIP-2923(2)
XIP-2924(2)
XIP-2925(2)
XIP-2926(2)
XIP-2928(2)
XIIP-513
XIIP-514
XIIP-515
XIIP-516
XIIP-517
XIIP-518
XIIP-519
XIIP-520
XIIP-521
XIIP-522
XIIP-523
XIIP-524
XIP-4481
XIP-4482
XIP-4029
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų prokjektai
 
                 Pagrindinis/pasirengimas svarstymui               A. Salamakinas
A. Stancikienė
(A. Latvėnė)
7.              2013-05-22
11.40-11.45
I r. 404 kab.
XIP-4710
                 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas       Pagrindinis/pasirengimas svarstymui               A. Salamakinas
A. Stancikienė
(R. Matusevičiūtė)
8.              2013-05-22
11.45-11.50
I r. 404 kab.
XIIP-113   Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas                 Pagrindinis/pasirengimas svarstymui               D. Ulickas
A. Stancikiemė
(D. Karvelis)
9.              2013-05-22
11.50-11.55
I r. 404 kab.
XIP-4795
                 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas                 Pagrindinis/pasirengimas svarstymui               D. Ulickas
A. Stancikiemė
(D. Karvelis)
10.             2013-05-22
11.55-12.00
I r. 404 kab.
XIIP-126
                 Mėgėjiškos žūklės įstatymo 9 straipsnio 9 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/pasirengimas svarstymui               G. Mikolaitis
A. Stancikienė
P. Saudargas
A. Dudėnas
R. Paliukas
(J. Jakučionytė)
11.             2013-05-22
12.00-12.30
I r. 404 kab.
Dėl miško gaisrų stebėjimo elektroninės įrangos efektyvumo              Pagrindinis/
Parlamentinė kontrolė  A. Salamakinas
P. Saudargas
(J. Jakučionytė)
12.             2013-05-22
12.30-12.55
I r. 404 kab.
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės Valstybinio audito 2012 m. lapkričio 28 d. ataskaitos vertinimo rezultatų:
a) žemės fondas (miškų ūkio paskirties žemė);
b) žemės gelmių ištekliai.               Pagrindinis/
Parlamentinė kontrolė  A. Salamakinas
P. Saudargas
(J. Jakučionytė)
(D. Karvelis)
13.             2013-05-22
12.55-13.00
I r. 404 kab.
Kti klausimai. Kuratorius   A. Salamakinas
14.             2013-05-22
13.30-14.30
Spaudos konferencijų salėje (II r.) Aplinkos apsaugos komiteto susitikimas su Europos Komisijos nare, atsakinga už klimato politiką Connie Hedegaard (Kuratorius   A. Salamakinas, atsakinga patarėja R. Matusevičiūtė)
 KOMITETO PIRMININKAS                                        ALGIMANTAS SALAMAKINAS
AUDITO KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai
                 Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)     Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.              2013-05-22
10.00-10.30
I r. 218 kab.                (XIIP-493) Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektas    Papildomas komitetas
(svarstymas)               D. Jankauskas
A. Sysas
R. Petrukaitė
2.              2013-05-22
10.30-11.00
I r. 218 kab.                                 Dėl asignavimų valdytojų pateiktos papildomos informacijos apie 2012 m. išlaidas ekspertams         
                
L. Milonaitė
3.              2013-05-22
11.00-11.15
I r. 218 kab.                                 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos įvykdymo 2011 metų ataskaita           Pagrindinis komitetas
(Svarstymo tęsinys)     E. Masiulis
A. Sysas
 
L. Milonaitė
4.              2013-05-22
11.15-12.15
I r. 218 kab.                                 Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 metų veiklos ataskaita      
 
Svarstymas                 J. Vaickienė
N. Puteikis
L. Milonaitė
5.              2013-05-22
12.15-12.25
I r. 218 kab.                                 Dėl Seimo nutarimo トDėl Valstybės kontrolės 2012 metų veiklos ataskaitos” projekto    
                 Visi Komiteto nariai
R. Petaraitienė
6.              2013-05-22
11.55-12.25
I r. 218 kab.                                 Kiti klausimai:
                                 
 
D. Raudonienė
KOMITETO PIRMININKĖ                                               JOLITA VAICKIENĖ
BIUDŽETO IR FINANŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas/
stadija        Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1.              2013-05-22
10.00-10.05
I r. 315 kab.                XIIP-500   Žuvininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
Pasirengimas ir svarstymas (papildomas)        A.Palionis
J.Razma (J.Baltrušaitienė)
2.              2013-05-22
10.05-10.10
I r. 315 kab.                XIIP-501   Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 87(3), 87(5), 87(6), 87(7), 241(4), 324, 325, 328 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 87(10), 87(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pasirengimas ir svarstymas (papildomas)        A.Palionis
J.Razma (J.Baltrušaitienė)
3.              2013-05-22
10.10-10.15
I r. 315 kab.                Kiti klausimai              
4.              2013-05-22
10.15-10.20
I r. 315 kab.                XIIP-531   ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimo dėl valstybės bendradarbiavimo antrojo pakeitimo ratifikavimo PROJEKTAS
Pasirengimas svarstymui (papildomas)            R.Markauskas
J.Razma (A.Brazdilienė)
5.              2013-05-22
10.30-12.00
I r.
Konstitucijos salė       
KLAUSYMAI
 
Kovos su kontrabanda priemonės ir jų efektyvumas.
 
Prekių kontrabandos įtaka biudžeto pajamų surinkimui     
 
B.Bradauskas (A.Brazdilienė)
KOMITETO PIRMININKAS                        BRONIUS BRADAUSKAS
EKONOMIKOS KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)     Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.                                2013-05-22
9.00-9.30
III r. 220    XIP-4497
Garantinio fondo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 Pagrindinis
(svarstymas)               A.Skardžius, R.Šimašius,
pat.G.Pajuodienė
2.                                2013-05-22
9.30-10.15
III r. 220                     Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 metų  veiklos ataskaita
Pranešėja:  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  pirmininkė Diana Korsakaitė                 Svarstymas                 K.Daukšys, R.Žilinskas,
pat.R.Duburaitė, pat.R.Petkūnienė
3.                                2013-05-22
10.15-10-25
III r. 220    ES-13-65   Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo, Nr.COM/2013/207
Svarstymas                 R.Žemaitaitis,
R.Šimašius,
pat.R.Duburaitė
 
4.                                2013-05-22
10.25-11.00
III r. 220                     Kiti klausimai                               
KOMITETO PIRMININKAS                        REMIGIJUS ŽEMAITAITIS                        
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
Eil. Nr.       Data, laikas, vieta         Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Stadija,
pagrindinis, papildomas ar specializuotas komitetas          Komiteto išvadų rengėjai / kuratoriai / pranešėjai
1.              2013-05-22
10.00 – 10.20
I r. 423 kab.                Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2012 m. ataskaita    
2.              2013-05-22
10.20 – 10.40
I r. 423 kab.                Ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. veiklos ataskaita      
3.              2013-05-22
10.40 – 11.10
I r. 423 kab.                Dėl radijo ryšio plėtros 800 MHz radijo dažnių juostoje perspektyvų  
KOMITETO PIRMININKAS                                                                    MINDAUGAS BASTYS
KAIMO REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)     Komiteto išvadų rengėjai,
(biuro tarnautojai)
1.                                2013-05-22
9.00-9.05
II r.
414 kab.    ES-13-64   Dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, Nr. COM/2013/246 atitikties subsidiarumo principui.
Kviečiami dalyvauti: Finansų ministerijos atstovai.             Specializuotas
(svarstymas)               S. Bucevičius
E. Gentvilas
(G. Jurgelytė)
2.                                2013-05-22
9.05-9.30
II r.414 kab.                Dėl bendros žemės ūkio politikos pereinamuoju laikotarpiu (2014 m.)
 
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos atstovai.       S. Bucevičius
(G. Jurgelytė)
3.                                2013-05-22
9.30-9.40
II r.414 kab.
                 ES-13-67
Dėl pozicijos Pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. [RD] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 ir reglamentai (ES) Nr. [DP], (ES) Nr. [HZ] ir (ES) Nr. [vienas BRO] dėl jų taikymo 2014 m., Nr. COM/2013/226 ir šio pasiūlymo  atitikties subsidiarumo principui.
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos atstovai.       Specializuotas
(svarstymas)               S. Bucevičius
E. Gentvilas
(G. Jurgelytė)
4.                                2013-05-22
9.40-10.00
II r.414 kab.                Dėl bendros žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimo – laipsniško išmokų mažinimo taikymo, lėšų pervedimas tarp atskirų paramos ramsčių
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos atstovai.       S. Bucevičius
(G. Jurgelytė)
5.                                2013-05-22
10.00-10.20
II r.414 kab.                XIIP-361
Miškų įstatymo 2, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Seimo nariai A. Salamakinas, R. Sinkevičius, R. Paliukas, A. Dudėnas, D. Ulickas, G. Mikolaitis, A. Stancikienė, L. Balsys, R. Baškienė, P. Gražulis, A. Strelčiūnas, P. Gylys, Aplinkos apsaugos komiteto,  Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai.                 Papildomas
(svarstymas)               K. Grybauskas
(G. Dešukaitė)
6.                                2013-05-22
10.20-10.30
II r.414 kab.                Sprendimo dėl gyvulių veislininkystės priėmimas              B. Pauža
(L. Michelbertas)
7.                                2013-05-22
10.30-10.35
II r.414 kab.                Kiti klausimai
1)              Dėl KRK 2013 m. gegužės 29 d. darbotvarkės                 S. Bucevičius
(R. Abugelis)
 
KOMITETO PIRMININKAS                        SAULIUS BUCEVIČIUS
NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Svarstomi klausimai     Stadija       Komiteto išvadų rengėjai,
patarėjai
1.                                2013-05-22
10.00-11.20
II r. 006 kab.               Informacijos dėl policijos veiklos išklausymas:
–                dėl viešojo saugumo užtikrinimo;
–                dėl organizuoto nusikalstamumo užkardymo.  A. Paulauskas
A.Silickienė/
V.Dmitrijev
2.                                2013-05-22
11.20-11.50
II r. 006 kab.               XIP-4516   Policijos veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija).  Svarstymas/ komitetas paskirtas papildomu    A. Paulauskas
 
A.Silickienė
3.                                2013-05-22
11.50-12.05
II r. 006 kab.               Komiteto sprendimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos.        A. Paulauskas
V.Kaminskienė
4.                                2013-05-22
12.05-12.10
II r. 006 kab.               Kiti klausimai:
– dėl kito posėdžio.
                 A. Paulauskas
 
V.Dmitrijev
KOMITETO PIRMININKAS                                         ARTŪRAS PAULAUSKAS                                          
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas
komitetas   Komiteto išvadų rengėjai
1.              2013-05-22
10:00-10:20
III r. 613 k.                 XIP-2981   Profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas                 Pagrindinis komitetas, svarstymo tęsinys         R. J. Dagys,
K. Miškinienė
(R. Molienė)
2.              2013-05-22
10:20-11:20
III r. 613 k.                 Pasiūlymas priimti Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui トSocialinės investicijos į augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014-2020 m. Europos socialinio fondo lėšasヤ (Nr. KOM(2013)83 galutinis) (Nr. ES-13-31)   Specializuotas komitetas,
svarstymas R. J. Dagys,
L. Kazlavickas,
K. Miškinienė,
G. Purvaneckienė,
(D. Aleksejūnienė)
3.              2013-05-22
11:20-11:25
III r. 613 k.                 XIIP-556   Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas      Pagrindinis komitetas, pasirengimas svarstymui
(Paprašyta Vyriausybės išvados)  
4.              2013-05-22
11:20-11:25
III r. 613 k.                 XIIP-265   Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas           Pagrindinis komitetas, pasirengimas svarstymui
(Paprašyta Vyriausybės išvados)  
5.              2013-05-22
11:20-11:25
III r. 613 k.                 XIIP-266   Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 6, 51, 531, 54, 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas      Pagrindinis komitetas, pasirengimas svarstymui
(Paprašyta Vyriausybės išvados)  
6.              2013-05-22
11:25-11:30
III r. 613 k.                 Kiti klausimai
 
KOMITETO PIRMININKAS                                                          KRISTINA MIŠKINIENĖ
SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas/stadija          Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1.              2013-05-22
09.00-09.30
 
442 kab.
II Seimo r. XIIP-479   Farmacijos įstatymo 8 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas    Pagrindinis/
svarstymas
                 D. Mikutienė
K. Kuzminskas
 
Biuro vedėja:
Ana Bernotienė
2.              2013-05-22
10.00-12.00
 
 
 
 
 
 
 
Posėdis vyks Europos aikštė 1      Išvažiuojamasis posėdis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos minsiterijos.
Išvykimas 9.40 val. nuo III Seimo r.               D. Mikutienė
A. Matulas
 
 
 
 
 
 
 
 
Patarėjos:
K. Civilkienė
J. Bandzienė
                                  10.00-11.00
                 VLK informacija apie 2013 m. I ketvirčio Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymą ir dėl sutarčių su valstybinėmis ir privačiomis sveikatos priežiūros įstaigomis.                
                                  11.00-11.30
 
                 SAM informacija dėl Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarimo įgyvendinimo (dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 ir Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941).      
                                  11.30-12.00                 SAM informacija dėl 2013 m. kompensuojamųjų vaistų kainyno.           
KOMITETO PIRMININKAS                                                          DANGUTĖ MIKUTIENĖ
ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO
Eil. Nr.       Data,
laikas,
vieta          Projekto
Nr.            Svarstomi klausimai     Stadija       Komiteto išvadų rengėjai
1.              2013-05-22
9.00-9.20
III r.420 s. Dėl Vilniaus r. Paberžės トVerdenės” vidurinės mokyklos bendruomenės kreipimosi                 A. Pitrėnienė
D. Pavalkis
M. Rekst
R. Rybakova
2.              2013-05-22
9.20-9.40
III r.420 s. Dėl Mokinių parlamento Švietimo ir mokslo komiteto kreipimosi dėl privalomų brandos egzaminų   A. Pitrėnienė
D. Pavalkis
K. Kaminskas
3.              2013-05-22
9.40-10.00
III r.420 s. Dėl Vilniaus muzikos mokyklos トLyra” mokinių tėvų kreipimosi         A. Pitrėnienė
A. Zuokas
D. Pavalkis
K. Kaminskas
4.              2013-05-22
10.00-10.30
III r.420 s  Dėl daugiafunkcių centrų veiklos problemų ir teisinio reguliavimo       A. Pitrėnienė
Š. Birutis
D. Pavalkis
5.              2013-05-22
10.30-10.45
Seimo III r.
420 s.        XIIP-351   Švietimo įstatymo 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui                 Svarstymas/
pagrindinis A.Pitrėnienė
D. Pavalkis
E.Žakaris, V.Simulik
D. Pavalkis
K. Kaminskas
6.              2013-05-22
10.45-11.00
Seimo III r.
420 s         XIIP-90     Švietimo įstatymo 2 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui                 Svarstymas/
pagrindinis A.Pitrėnienė
D. Pavalkis
G.Steponavičius
D. Pavalkis
K. Kaminskas
7.              2013-05-22
11.00-11.10
Seimo III r.
420 s.        XIP-2614   Atmintinų dienų įstatymo 1 str. papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas
(Dėl Klasės susitikimo dienos)
                 Svarstymas/
pagrindinis A. Pitrėnienė
V. Gapšys
 
K. Kaminskas
8.              2013-05-22
11.10-11.20 III r. 420 s.                XIIP-299   Dėl Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto (dėl Lietuvos tautinių bendrijų dienos)  Svarstymas/
pagrindinis A. Pitrėnienė
L. Talmont
R. Norkienė
9.              2013-05-22
11.20-11.30
III r.420 s. Kiti klausimai
                 A. Pitrėnienė
 
KOMITETO PIRMININKAS                                         AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
TEISĖS IR TERISĖTVARKOS KOMITETO
 
Eil.
Nr.           
Data,
laikas,
vieta         
Projekto Nr.
                 Svarstomi klausimai    
Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)
                 Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1.                                2013-05-22
9.00-9.20
I r. 455 salė                 XIIP-367   SEIMO STATUTO トDėl Seimo statuto 44, 441, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 611, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo, dvidešimt septintojo1 ir dvidešimt aštuntojo skirsnių pakeitimo, Seimo statuto papildymo 581 straipsniu ir 56 bei 591 straipsnių pripažinimo netekusiais galios” projektas
Pateikė Seimo nariai:P.Auštrevičius, G.Kirkilas
/priedas-29 SN            Pagrindinis/ Svarstymas                S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
M. Civilkienė
 
2.                                2013-05-22
9.20-9.30
I r. 455 salė                 XIIP-535   Seimo Statuto トDėl Seimo statuto 151 straipsnio pakeitimo ir papildymo” projektas
Pateikė Seimo nariai: I.Degutienė, V.Stundys,
V. M. Čigriejienė /priedas-29 SN   Pagrindinis/ Svarstymas                S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
M. Civilkienė
3.                                2013-05-22
9.30-9.40
I r. 455 salė                 XIIP-537   Seimo Statuto トDėl Seimo statuto 151 straipsnio pakeitimo” projektas
Pateikė Seimo narys P.Auštrevičius
/priedas-29 SN
                 Pagrindinis/ Svarstymas                S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
M .Civilkienė
4.                                2013-05-22
9.40-9.50
I r. 455 salė                 XIIP-468   Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 5 dalies papildymo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys D. Kreivys     Svarstymas dėl atitikimo Konstitucijai             S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
5.                                2013-05-22
9.50-10.00
I r. 455 salė                 XIIP-548   Išmokų vaikams įstatymo 3, 12 ir 13 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė D.Teišerskytė  Svarstymas dėl atitikimo Konstitucijai             S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
6.                                2013-05-22
10.00-10.10
I r. 455 salė                 ES-13-59   Pasiūlymas dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės (COM(2013) 197 final)                 Specializuotas/Svarstymas            V. Aleknaitė-Abramikienė,
V. Gapšys,
patarėja
G. Morkūnienė
7.                                2013-05-22
10.00-10.15
I r. 455 salė                 XIIP-267   Seimo nario S. Šedbaro pasiūlymas dėl Vidaus tarnybos statuto 24 ir 26 straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projekto            Pagrindinis/ Svarstymas                 S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
8.                                2013-05-22
10.15-10.25
I r. 455 salė                 XIIP-269   Baudžiamojo kodekso 127 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo nariai:
P.Saudargas, L.Kazlavickas, A.Patackas, G.Jakavonis, A.Bilotaitė, P.Auštrevičius, I.Šiaulienė
/priedas-29 SN            Pagrindinis/
Svarstymas                 J. Sabatauskas,
V. Aleknaitė-Abramikienė,
patarėja
D. Latvelienė
9.                                2013-05-22
10.25-10.35
I r. 455 salė                 XIIP-270   Baudžiamojo kodekso papildymo 2651 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė D.Mikutienė/priedas-29 SN                Pagrindinis/
Svarstymas                 J. Sabatauskas,
V. Aleknaitė-Abramikienė,
patarėja
D. Latvelienė
10.                              2013-05-22
I r. 455 salė                                  Konstitucinio Teismo
2013-04-30 nutarimas
Dėl įstatymų nuostatų, susijusių su apmokėjimu merui ir jo pavaduotojui už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei atostogų jiems suteikimu           Svarstymas/
Neprieštarauja, prieštaravo Konstitucijai          Vedėja
D. Komparskienė
11.                              2013-05-22
I r. 455 salė                                  Konstitucinio Teismo
2013-05-02 sprendimas
Dėl atsisakymo nagrinėti prašymo dalį ir dėl prašymo dalies grąžinimo pareiškėjui Žiniai         Vedėja
D. Komparskienė
12.                              2013-05-22
I r. 455 salė                                  Komiteto pirmininko 
J. Sabatausko prašymas pritarti komandiruotei į Briuselį (Belgijos Respublika) 2013 m. birželio 19-21 dienomis dalyvauti Europos Parlamento Teisės reikalų ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų tarpparlamentiniame susitikime tema トStokholmo programa: teismų bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas”    Svarstymas                 J. Sabatauskas
13.                              2013-05-22
13.00-15.00
Europos informacijos biuras                           TTK ir EIB diskusija
Bendroji Europos sutarčių teisė: praktinė nauda prekybininkams ir vartotojams     Žiniai         Patarėja
G. Morkūnienė
                                                    Kiti klausimai                               
KOMITETO PIRMININKAS                                                          JULIUS SABATAUSKAS                                                    UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto Nr.                Svarstomi klausimai     Pagrindinis ar papildomas komitetas/
stadija        Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1               2013-05-22
10.00-10.10
I r. Lietuvos Tarybos salė             XIIP-526   Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo projektas      Pagrindinis/ svarstymas K.Masiulis
 
L. Plyniuvienė
2               2013-05-22
10.10-10.20
I r. Lietuvos Tarybos salė             XIIP-523   Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas       Papildomas/
svarstymas K.Masiulis
 
L. Plyniuvienė
3               2013-05-22
10.20-10.30
I r. Lietuvos Tarybos salė             Uždaras klausimas.      B. Juodka
 
E. Zelenka
4               2013-05-22
10.30-10.40
I r. Lietuvos Tarybos salė             Dėl derybinio aprašo dėl ES politikos Afganistane peržiūros (Nr. 127) (uždaras klausimas).
                 P. Auštrevičius
 
E. Zelenka
5               2013-05-22
10.40-10.50
I r. Lietuvos Tarybos salė             Dėl derybinio aprašo dėl Tūkstantmečio vystymosi tikslų peržiūros/atnaujinimo po 2015 m. (Nr. 41) (uždaras klausimas).
                 P. Auštrevičius
 
E. Zelenka
6               2013-05-22
10.50-11.00
I r. Lietuvos Tarybos salė             Dėl derybinio aprašo dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos savanoriškos humanitarinės pagalbos korpusas. ES pagalbos savanoriai (Nr. 67) (uždaras klausimas).             P. Auštrevičius
 
E. Zelenka
7               2013-05-22
11.00-11.10
I r. Lietuvos Tarybos salė             Dėl derybinio aprašo dėl ES – Pietų kaimynystės šalių santykių (Nr. 135) (uždaras klausimas).
 
                 P. Auštrevičius
 
E. Zelenka
8               2013-05-22
11.10-11.20
I r. Lietuvos Tarybos salė             Kiti klausimai.
                
KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJAS                              AUDRONIUS AŽUBALIS                                                                   
VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDYBIŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         
Svarstomi klausimai
1               2013-05-22
10:00-10:40
III r.
800 kab.    Dėl kapinių tvarkymo ir apsaugos Lietuvoje
Dalyvauja:
Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkė G. Drėmaitė
Kultūros paveldo centro, Aplinkos ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai. 
 
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta          Projekto
Nr.
                 Svarstomi klausimai     Stadija/ pagrindinis ar papildomas komitetas   Komiteto išvadų
rengėjai
2               2013-05-22
10:40-10:50
III r.
800 kab.    XIIP-385   Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS              Komitetas paskirtas
pagrindiniu
svarstymas M. Petrauskienė
P.Urbšys
(V. Kurpuvesas)
3               2013-05-22
10:50-11:00
III r.
800 kab.    XIIP-4805  Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17, 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS     Komitetas paskirtas
papildomu
svarstymas A. Mitrulevičius
A. Strelčiūnas
(M. Urmonienė)
4               2013-05-22
11:00-11:10
III r.
800 kab.    XIP-2919(2)
 
XIP-2920(2)
 
 
XIP-2921(3)
 
 
 
XIP-2922(2)
 
 
XIP-2923(2)
 
 
XIP-2924(2)
 
 
 
 
XIP-2925(2)
 
XIP-2926(2)
 
 
XIP-2928(2)
 
 
XIIP-513
 
 
XIIP-514