Seimo komitetų posėdžių (nuo 2013-05-22) darbotvarkės
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
 
Seimo komitetų posėdžių (nuo 2013-05-22) darbotvarkės
APLINKOS APSAUGOS KOMITETO
 
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta        
Projekto Nr.             
Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)           Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.              2013-05-22
10.00-10.20
I r. 404 kab.
 XIIP-361
Miškų įstatymo 2, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 Pagrindinis/
svarstymas                G. Mikolaitis
A. Stancikienė
(J. Jakučionytė)
2.              2013-05-22
10.20-10.50
I r. 404 kab
XIIP-500
Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
                 Papildomas/
svarstymas                G. Mikolaitis
A. Stancikienė
P. Saudargas
A. Dudėnas
R. Paliukas
(J. Jakučionytė)
3.              2013-05-22
10.50-11.10
I r. 404 kab.
XIIP-314
Atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 30(1), 30(2) straipsniais įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir 11 straipsnio papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/
svarstymas                G. Mikolaitis
A. Bilotaitė
 (D. Karvelis)
 
4.              2013-05-22
11.10-11.20
I r. 404 kab.
XIIP-411(2)
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  Pagrindinis/
svarstymas                G. Mikolaitis
A. Bilotaitė
 (D. Karvelis)
 
5.              2013-05-22
11.20-11.35
I r. 404 kab.
XIIP-318
Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/
svarstymas                D. Ulickas
A. Stancikienė
 (D. Karvelis)
6.              2013-05-22
11.35-11.40
I r. 404 kab.
XIP-2919(2)
XIP-2920(2)
XIP-2921(3)
XIP-2922(2)
XIP-2923(2)
XIP-2924(2)
XIP-2925(2)
XIP-2926(2)
XIP-2928(2)
XIIP-513
XIIP-514
XIIP-515
XIIP-516
XIIP-517
XIIP-518
XIIP-519
XIIP-520
XIIP-521
XIIP-522
XIIP-523
XIIP-524
XIP-4481
XIP-4482
XIP-4029
Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas ir jį lydintys įstatymų prokjektai
 
                 Pagrindinis/
pasirengimas svarstymui           A. Salamakinas
A. Stancikienė
(A. Latvėnė)
7.              2013-05-22
11.40-11.45
I r. 404 kab.
XIP-4710
                 Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo pakeitimo įstatymo projektas    Pagrindinis
pasirengimas svarstymui           A. Salamakinas
A. Stancikienė
(R. Matusevičiūtė)
8.              2013-05-22
11.45-11.50
I r. 404 kab.
XIIP-113  Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas       Pagrindinis/
pasirengimas svarstymui           D. Ulickas
A. Stancikiemė
(D. Karvelis)
9.              2013-05-22
11.50-11.55
I r. 404 kab.
XIP-4795
                 Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas  Pagrindinis/
pasirengimas svarstymui           D. Ulickas
A. Stancikiemė
(D. Karvelis)
10.            2013-05-22
11.55-12.00
I r. 404 kab.
XIIP-126
                 Mėgėjiškos žūklės įstatymo 9 straipsnio 9 dalies pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas
Pagrindinis/
pasirengimas svarstymui           G. Mikolaitis
A. Stancikienė
P. Saudargas
A. Dudėnas
R. Paliukas
(J. Jakučionytė)
11.            2013-05-22
12.00-12.30
I r. 404 kab.
Dėl miško gaisrų stebėjimo elektroninės įrangos efektyvumo   Pagrindinis/
Parlamentinė kontrolė               A. Salamakinas
P. Saudargas
(J. Jakučionytė)
12.            2013-05-22
12.30-12.55
I r. 404 kab.
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės Valstybinio audito 2012 m. lapkričio 28 d. ataskaitos vertinimo rezultatų:
a) žemės fondas (miškų ūkio paskirties žemė);
b) žemės gelmių ištekliai.         Pagrindinis/
Parlamentinė kontrolė               A. Salamakinas
P. Saudargas
(J. Jakučionytė)
(D. Karvelis)
13.            2013-05-22
12.55-13.00
I r. 404 kab.
Kti klausimai. Kuratorius   A. Salamakinas
14.            2013-05-22
13.30-14.30
Spaudos konferencijų salėje (II r.)             Aplinkos apsaugos komiteto susitikimas su Europos Komisijos nare, atsakinga už klimato politiką Connie Hedegaard (Kuratorius   A. Salamakinas, atsakinga patarėja R. Matusevičiūtė)
 KOMITETO PIRMININKAS                                    ALGIMANTAS SALAMAKINAS
 
AUDITO KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai
                 Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)    Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.              2013-05-22
10.00-10.30
I r. 218 kab.              (XIIP-493)                Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektas                 Papildomas komitetas
(svarstymas)              D. Jankauskas
A. Sysas
R. Petrukaitė
2.              2013-05-22
10.30-11.00
I r. 218 kab.                                Dėl asignavimų valdytojų pateiktos papildomos informacijos apie 2012 m. išlaidas ekspertams        
                
L. Milonaitė
3.              2013-05-22
11.00-11.15
I r. 218 kab.                                Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos įvykdymo 2011 metų ataskaita                 Pagrindinis komitetas
(Svarstymo tęsinys)  E. Masiulis
A. Sysas
 
L. Milonaitė
4.              2013-05-22
11.15-12.15
I r. 218 kab.                                Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 metų veiklos ataskaita                
 
Svarstymas                J. Vaickienė
N. Puteikis
L. Milonaitė
5.              2013-05-22
12.15-12.25
I r. 218 kab.                                Dėl Seimo nutarimo „Dėl Valstybės kontrolės 2012 metų veiklos ataskaitos” projekto     
                 Visi Komiteto nariai
R. Petaraitienė
6.              2013-05-22
11.55-12.25
I r. 218 kab.                                Kiti klausimai:
                                 
 
D. Raudonienė
KOMITETO PIRMININKĖ                                           JOLITA VAICKIENĖ
BIUDŽETO IR FINANŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas/
stadija      Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1.              2013-05-22
10.00-10.05
I r. 315 kab.              XIIP-500  Žuvininkystės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (nauja redakcija)
Pasirengimas ir svarstymas (papildomas) A.Palionis
J.Razma (J.Baltrušaitienė)
2.              2013-05-22
10.05-10.10
I r. 315 kab.              XIIP-501  Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21, 27, 87(3), 87(5), 87(6), 87(7), 241(4), 324, 325, 328 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 87(10), 87(11) straipsniais ĮSTATYMO PROJEKTAS
Pasirengimas ir svarstymas (papildomas) A.Palionis
J.Razma (J.Baltrušaitienė)
3.              2013-05-22
10.10-10.15
I r. 315 kab.              Kiti klausimai          
4.              2013-05-22
10.15-10.20
I r. 315 kab.              XIIP-531  ĮSTATYMO dėl Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimo dėl valstybės bendradarbiavimo antrojo pakeitimo ratifikavimo PROJEKTAS
Pasirengimas svarstymui (papildomas)     R.Markauskas
J.Razma (A.Brazdilienė)
5.              2013-05-22
10.30-12.00
Konstitucijos salė    KLAUSYMAI
Kovos su kontrabanda priemonės ir jų efektyvumas.
 
Prekių kontrabandos įtaka biudžeto pajamų surinkimui           
 
B.Bradauskas (A.Brazdilienė)
KOMITETO PIRMININKAS                    BRONIUS BRADAUSKAS
EKONOMIKOS KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis/ papildomas komitetas
(stadija)    Komiteto išvadų rengėjai, biuro tarnautojai
1.                               2013-05-22
9.00-9.30
III r. 220   XIP-4497
Garantinio fondo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                 Pagrindinis
(svarstymas)              A.Skardžius, R.Šimašius,
pat.G.Pajuodienė
2.                               2013-05-22
9.30-10.15
III r. 220                    Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 metų  veiklos ataskaita
Pranešėja:  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  pirmininkė Diana Korsakaitė                Svarstymas                K.Daukšys, R.Žilinskas,
pat.R.Duburaitė, pat.R.Petkūnienė
3.                               2013-05-22
10.15-10-25
III r. 220   ES-13-65 Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyvų 78/660/EB ir 83/349/EEB nuostatos dėl tam tikrų didelių bendrovių ir grupių nefinansinės ir įvairovės informacijos atskleidimo, Nr.COM/2013/207
Svarstymas                R.Žemaitaitis,
R.Šimašius,
pat.R.Duburaitė
 
4.                               2013-05-22
10.25-11.00
III r. 220                    Kiti klausimai                           
KOMITETO PIRMININKAS                    REMIGIJUS ŽEMAITAITIS    
EUROPOS REIKALŲ KOMITETO
Nr.            Data, laikas, vieta     Svarstomi klausimai Išvadų rengėjai/ Atsakingi už klausimo parengimą
1.                               2013-05-22
15.00 -15.30
 
I r.
218 kab.   Dėl parlamentinės išlygos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginamo ir neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos ir dalyvavimo “Au pair” programoje tikslais sąlygų [NAUJA REDAKCIJA] {SWD(2013) 77 final} {SWD(2013) 78 final), Nr. COM/2013/151 (ES-13-55)
Kviečiami dalyvauti: Migracijos departamento prie VRM atstovai, Užsienio reikalų ministerijos atstovai, Europos teisės departamento prie Teisingumo ministerijos atstovai, Teisės ir teisėtvarkos komiteto atstovai    Valerijus Simulik 
 Egidijus Vareikis
 
Dovilė Paužaitė-Šliachtovič
 
2.                               2013-05-22
15.30 -15.50
 
I r.
218 kab.   Ministro ataskaita po ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos  posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 16-17 d. (uždaras klausimas)
Kviečiami dalyvauti: švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė, kultūros ministras Šarūnas Birutis, vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas          Benediktas Juodka
Gintaras Steponavičius
 
Elzė Lagunavičiūtė
 
3.                               2013-05-22
15.50 -15.55
I r. 218 kab.              Kiti klausimai          
                
Nr.            Data, laikas, vieta     Svarstomi klausimai Išvadų rengėjai/ Atsakingi už klausimo parengimą
1.                               2013-05-24
11.00 -11.20
 
I r.
218 kab.   Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu
Ministro ataskaita po ES Bendrųjų reikalų tarybos  posėdžio, vykusio 2013 m. gegužės 21 d. (uždaras klausimas)
Kviečiamas dalyvauti: užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius                 Vytenis Povilas Andriukaitis
Vilija Aleknaitė-Abramikienė
Matas Maldeikis
2.                               2013-05-24
11.20 -11.40
 
I r. 218 kab.              Bendras posėdis su Užsienio reikalų komitetu
Europos Vadovų Tarybos, vykusios 2013 m. gegužės 22 d., rezultatų pristatymas ir aptarimas (uždaras klausimas)
Kviečiami dalyvauti:
Apie posėdį bus pranešta Lietuvos Respublikos Prezidentei J.E. Daliai Grybauskaitei, Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius               Juras Požėla
Emanuelis Zingeris
 
Matas Maldeikis
 
3.                               2013-05-24
11.40 -12.00
 
I r. 218 kab.              Lietuvos Respublikos pozicijų pristatymas vykstant į ES Konkurencingumo tarybos posėdį 2013 m. gegužės 29-30 d. (uždaras klausimas)
Kviečiami dalyvauti: ūkio ministrė Birutė Vėsaitė, švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis   Linas Balsys
Domas Petrulis
 
Danutė Budreikaitė
4.                               2013-05-24
12.00 -12.05
I r. 218 kab.              Kiti klausimai          
5.                               2013-05-24
12.05 -13.30
Gedimino pr. 16, Vilnius          Išvažiuojamasis posėdis į Europos lyčių lygybės institutą.
Pristatymas „Vyrų ir moterų lygybės rodiklis, sukurtas Europos Sąjungai”.
                 Gediminas Kirkilas
Elzė Lagunavičiūtė
 
KOMITETO PIRMININKAS                    GEDIMINAS KIRKILAS
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO
Eil. Nr.     Data, laikas, vieta     Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Stadija,
pagrindinis, papildomas ar specializuotas komitetas Komiteto išvadų rengėjai / kuratoriai / pranešėjai
1.              2013-05-22
10.00 – 10.20
I r. 423 kab.              Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo įgyvendinimo 2012 m. ataskaita    
2.              2013-05-22
10.20 – 10.40
I r. 423 kab.              Ryšių reguliavimo tarnybos 2012 m. veiklos ataskaita             
3.              2013-05-22
10.40 – 11.10
I r. 423 kab.              Dėl radijo ryšio plėtros 800 MHz radijo dažnių juostoje perspektyvų                
KOMITETO PIRMININKAS                                                                MINDAUGAS BASTYS
KAIMO REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas (stadija)    Komiteto išvadų rengėjai,
(biuro tarnautojai)
1.                               2013-05-22
9.00-9.05
II r.
414 kab.   ES-13-64 Dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, Nr. COM/2013/246 atitikties subsidiarumo principui.
Kviečiami dalyvauti: Finansų ministerijos atstovai. Specializuotas
(svarstymas)              S. Bucevičius
E. Gentvilas
(G. Jurgelytė)
2.                               2013-05-22
9.05-9.30
II r.414 kab.              Dėl bendros žemės ūkio politikos pereinamuoju laikotarpiu (2014 m.)
 
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos atstovai.            S. Bucevičius
(G. Jurgelytė)
3.                               2013-05-22
9.30-9.40
II r.414 kab.
                 ES-13-67
Dėl pozicijos Pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl paramos kaimo plėtrai iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. [RD] nuostatos dėl išteklių ir jų skirstymo 2014 m. ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 ir reglamentai (ES) Nr. [DP], (ES) Nr. [HZ] ir (ES) Nr. [vienas BRO] dėl jų taikymo 2014 m., Nr. COM/2013/226 ir šio pasiūlymo  atitikties subsidiarumo principui.
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos atstovai.            Specializuotas
(svarstymas)              S. Bucevičius
E. Gentvilas
(G. Jurgelytė)
4.                               2013-05-22
9.40-10.00
II r.414 kab.              Dėl bendros žemės ūkio politikos reformos įgyvendinimo – laipsniško išmokų mažinimo taikymo, lėšų pervedimas tarp atskirų paramos ramsčių
Kviečiami dalyvauti: Žemės ūkio ministerijos atstovai.            S. Bucevičius
(G. Jurgelytė)
5.                               2013-05-22
10.00-10.20
II r.414 kab.              XIIP-361
Miškų įstatymo 2, 7, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS
Kviečiami dalyvauti: Seimo nariai A. Salamakinas, R. Sinkevičius, R. Paliukas, A. Dudėnas, D. Ulickas, G. Mikolaitis, A. Stancikienė, L. Balsys, R. Baškienė, P. Gražulis, A. Strelčiūnas, P. Gylys, Aplinkos apsaugos komiteto,  Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijos atstovai.                 Papildomas
(svarstymas)              K. Grybauskas
(G. Dešukaitė)
6.                               2013-05-22
10.20-10.30
II r.414 kab.              Sprendimo dėl gyvulių veislininkystės priėmimas     B. Pauža
(L. Michelbertas)
7.                               2013-05-22
10.30-10.35
II r.414 kab.              Kiti klausimai
1)              Dėl KRK 2013 m. gegužės 29 d. darbotvarkės         S. Bucevičius
(R. Abugelis)
 
KOMITETO PIRMININKAS                    SAULIUS BUCEVIČIUS
NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Svarstomi klausimai Stadija      Komiteto išvadų rengėjai,
patarėjai
1.                               2013-05-22
10.00-11.20
II r. 006 kab.             Informacijos dėl policijos veiklos išklausymas:
–                dėl viešojo saugumo užtikrinimo;
–                dėl organizuoto nusikalstamumo užkardymo.           A. Paulauskas
A.Silickienė/
V.Dmitrijev
2.                               2013-05-22
11.20-11.50
II r. 006 kab.             XIP-4516 Policijos veiklos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija).      Svarstymas/ komitetas paskirtas papildomu               A. Paulauskas
 
A.Silickienė
3.                               2013-05-22
11.50-12.05
II r. 006 kab.             Komiteto sprendimas dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos.    A. Paulauskas
V.Kaminskienė
4.                               2013-05-22
12.05-12.10
II r. 006 kab.             Kiti klausimai:
– dėl kito posėdžio.
                 A. Paulauskas
 
V.Dmitrijev
KOMITETO PIRMININKAS                                     ARTŪRAS PAULAUSKAS                                      
SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas
komitetas Komiteto išvadų rengėjai
1.              2013-05-22
10:00-10:20
III r. 613 k.                XIP-2981 Profesinių sąjungų įstatymo preambulės, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 straipsnių ir IV skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas  Pagrindinis komitetas, svarstymo tęsinys  R. J. Dagys,
K. Miškinienė
(R. Molienė)
2.              2013-05-22
10:20-11:20
III r. 613 k.                Pasiūlymas priimti Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Socialinės investicijos į augimą ir socialinę sanglaudą, visų pirma naudojant 2014-2020 m. Europos socialinio fondo lėšas” (Nr. KOM(2013)83 galutinis) (Nr. ES-13-31)                 Specializuotas komitetas,
svarstymas                R. J. Dagys,
L. Kazlavickas,
K. Miškinienė,
G. Purvaneckienė,
(D. Aleksejūnienė)
3.              2013-05-22
11:20-11:25
III r. 613 k.                XIIP-556  Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 7 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas                Pagrindinis komitetas, pasirengimas svarstymui
(Paprašyta Vyriausybės išvados)               
4.              2013-05-22
11:20-11:25
III r. 613 k.                XIIP-265  Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 1, 3, 6, 7 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas               Pagrindinis komitetas, pasirengimas svarstymui
(Paprašyta Vyriausybės išvados)               
5.              2013-05-22
11:20-11:25
III r. 613 k.                XIIP-266  Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 6, 51, 531, 54, 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas Pagrindinis komitetas, pasirengimas svarstymui
(Paprašyta Vyriausybės išvados)               
6.              2013-05-22
11:25-11:30
III r. 613 k.                Kiti klausimai
 
KOMITETO PIRMININKAS                                                       KRISTINA MIŠKINIENĖ
SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas/stadija      Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1.              2013-05-22
09.00-09.30
 
442 kab.
II Seimo r.                 XIIP-479  Farmacijos įstatymo 8 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas   Pagrindinis/
svarstymas
                 D. Mikutienė
K. Kuzminskas
 
Biuro vedėja:
Ana Bernotienė
2.              2013-05-22
10.00-12.00
 
 
 
 
 
 
 
Posėdis vyks Europos aikštė 1 Išvažiuojamasis posėdis į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos minsiterijos.
Išvykimas 9.40 val. nuo III Seimo r.          D. Mikutienė
A. Matulas
 
 
 
 
 
 
 
 
Patarėjos:
K. Civilkienė
J. Bandzienė
                                  10.00-11.00
                 VLK informacija apie 2013 m. I ketvirčio Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto vykdymą ir dėl sutarčių su valstybinėmis ir privačiomis sveikatos priežiūros įstaigomis.               
                                  11.00-11.30
 
                 SAM informacija dėl Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 9 d. nutarimo įgyvendinimo (dėl Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1195 ir Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 941).
                                  11.30-12.00             SAM informacija dėl 2013 m. kompensuojamųjų vaistų kainyno.           
KOMITETO PIRMININKAS                                                       DANGUTĖ MIKUTIENĖ
ŠVIETIMO, MOKSLO IR KULTŪROS KOMITETO
Eil. Nr.     Data,
laikas,
vieta         Projekto
Nr.            Svarstomi klausimai Stadija      Komiteto išvadų rengėjai
1.              2013-05-22
9.00-9.20
III r.420 s.                 Dėl Vilniaus r. Paberžės „Verdenės” vidurinės mokyklos bendruomenės kreipimosi         A. Pitrėnienė
D. Pavalkis
M. Rekst
R. Rybakova
2.              2013-05-22
9.20-9.40
III r.420 s.                 Dėl Mokinių parlamento Švietimo ir mokslo komiteto kreipimosi dėl privalomų brandos egzaminų   A. Pitrėnienė
D. Pavalkis
K. Kaminskas
3.              2013-05-22
9.40-10.00
III r.420 s.                 Dėl Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra” mokinių tėvų kreipimosi                 A. Pitrėnienė
A. Zuokas
D. Pavalkis
K. Kaminskas
4.              2013-05-22
10.00-10.30
III r.420 s Dėl daugiafunkcių centrų veiklos problemų ir teisinio reguliavimo          A. Pitrėnienė
Š. Birutis
D. Pavalkis
5.              2013-05-22
10.30-10.45
Seimo III r.
420 s.       XIIP-351  Švietimo įstatymo 67 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui                 Svarstymas/
pagrindinis                A.Pitrėnienė
D. Pavalkis
E.Žakaris, V.Simulik
D. Pavalkis
K. Kaminskas
6.              2013-05-22
10.45-11.00
Seimo III r.
420 s        XIIP-90    Švietimo įstatymo 2 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui                 Svarstymas/
pagrindinis                A.Pitrėnienė
D. Pavalkis
G.Steponavičius
D. Pavalkis
K. Kaminskas
7.              2013-05-22
11.00-11.10
Seimo III r.
420 s.       XIP-2614 Atmintinų dienų įstatymo 1 str. papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas
(Dėl Klasės susitikimo dienos)
                 Svarstymas/
pagrindinis                A. Pitrėnienė
V. Gapšys
 
K. Kaminskas
8.              2013-05-22
11.10-11.20 III r. 420 s.           XIIP-299  Dėl Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo ir pakeitimo įstatymo projekto (dėl Lietuvos tautinių bendrijų dienos)                 Svarstymas/
pagrindinis                A. Pitrėnienė
L. Talmont
R. Norkienė
9.              2013-05-22
11.20-11.30
III r.420 s.                 Kiti klausimai
                 A. Pitrėnienė
 
KOMITETO PIRMININKAS                                     AUDRONĖ PITRĖNIENĖ
TEISĖS IR TERISĖTVARKOS KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.
                 Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas
(stadija)    Komiteto išvadų rengėjai,
biuro tarnautojai
1.                               2013-05-22
9.00-9.20
I r. 455 salė               XIIP-367  SEIMO STATUTO „Dėl Seimo statuto 44, 441, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 61, 611, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 straipsnių, vienuoliktojo skirsnio pavadinimo, dvidešimt septintojo1 ir dvidešimt aštuntojo skirsnių pakeitimo, Seimo statuto papildymo 581 straipsniu ir 56 bei 591 straipsnių pripažinimo netekusiais galios” projektas
Pateikė Seimo nariai:P.Auštrevičius, G.Kirkilas
/priedas-29 SN         Pagrindinis/ Svarstymas            S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
M. Civilkienė
 
2.                               2013-05-22
9.20-9.30
I r. 455 salė               XIIP-535  Seimo Statuto „Dėl Seimo statuto 151 straipsnio pakeitimo ir papildymo” projektas
Pateikė Seimo nariai: I.Degutienė, V.Stundys,
V. M. Čigriejienė /priedas-29 SN              Pagrindinis/ Svarstymas            S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
M. Civilkienė
3.                               2013-05-22
9.30-9.40
I r. 455 salė               XIIP-537  Seimo Statuto „Dėl Seimo statuto 151 straipsnio pakeitimo” projektas
Pateikė Seimo narys P.Auštrevičius
/priedas-29 SN         Pagrindinis/ Svarstymas            S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
M .Civilkienė
4.                               2013-05-22
9.40-9.50
I r. 455 salė               XIIP-468  Pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 5 dalies papildymo įstatymo projektas
Pateikė Seimo narys D. Kreivys                 Svarstymas dėl atitikimo Konstitucijai     S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
5.                               2013-05-22
9.50-10.00
I r. 455 salė               XIIP-548  Išmokų vaikams įstatymo 3, 12 ir 13 straipsnių, trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 81 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė D.Teišerskytė             Svarstymas dėl atitikimo Konstitucijai     S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
6.                               2013-05-22
10.00-10.10
I r. 455 salė               ES-13-59 Pasiūlymas dėl Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išorės jūrų sienų stebėjimo vykdant Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros koordinuojamą operatyvų bendradarbiavimą taisyklės (COM(2013) 197 final)            Specializuotas/Svarstymas        V. Aleknaitė-Abramikienė,
V. Gapšys,
patarėja
G. Morkūnienė
7.                               2013-05-22
10.00-10.15
I r. 455 salė               XIIP-267  Seimo nario S. Šedbaro pasiūlymas dėl Vidaus tarnybos statuto 24 ir 26 straipsnių pakeitimo bei papildymo įstatymo projekto     Pagrindinis/ Svarstymas                S. Šedbaras,
J. Sabatauskas,
patarėja
J. Janušauskienė
8.                               2013-05-22
10.15-10.25
I r. 455 salė               XIIP-269  Baudžiamojo kodekso 127 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė Seimo nariai:
P.Saudargas, L.Kazlavickas, A.Patackas, G.Jakavonis, A.Bilotaitė, P.Auštrevičius, I.Šiaulienė
/priedas-29 SN         Pagrindinis/
Svarstymas                J. Sabatauskas,
V. Aleknaitė-Abramikienė,
patarėja
D. Latvelienė
9.                               2013-05-22
10.25-10.35
I r. 455 salė               XIIP-270  Baudžiamojo kodekso papildymo 2651 straipsniu įstatymo projektas
Pateikė Seimo narė D.Mikutienė/priedas-29 SN       Pagrindinis/
Svarstymas                J. Sabatauskas,
V. Aleknaitė-Abramikienė,
patarėja
D. Latvelienė
10.                             2013-05-22
I r. 455 salė                                Konstitucinio Teismo
2013-04-30 nutarimas
Dėl įstatymų nuostatų, susijusių su apmokėjimu merui ir jo pavaduotojui už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei atostogų jiems suteikimu     Svarstymas/
Neprieštarauja, prieštaravo Konstitucijai Vedėja
D. Komparskienė
11.                             2013-05-22
I r. 455 salė                                Konstitucinio Teismo
2013-05-02 sprendimas
Dėl atsisakymo nagrinėti prašymo dalį ir dėl prašymo dalies grąžinimo pareiškėjui  Žiniai                 Vedėja
D. Komparskienė
12.                             2013-05-22
I r. 455 salė                                Komiteto pirmininko 
J. Sabatausko prašymas pritarti komandiruotei į Briuselį (Belgijos Respublika) 2013 m. birželio 19-21 dienomis dalyvauti Europos Parlamento Teisės reikalų ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų tarpparlamentiniame susitikime tema „Stokholmo programa: teismų bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimas” Svarstymas                J. Sabatauskas
13.                             2013-05-22
13.00-15.00
Europos informacijos biuras                     TTK ir EIB diskusija
Bendroji Europos sutarčių teisė: praktinė nauda prekybininkams ir vartotojams       Žiniai                 Patarėja
G. Morkūnienė
                                                    Kiti klausimai                           
KOMITETO PIRMININKAS                                                       JULIUS SABATAUSKAS                                                   
UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO
Eil.
Nr.            Data,
laikas,
vieta         Projekto Nr.              Svarstomi klausimai Pagrindinis ar papildomas komitetas/
stadija      Komiteto išvadų rengėjai, kuratoriai
1               2013-05-22
10.00-10.10
I r. Lietuvos Tarybos salė          XIIP-526  Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Azerbaidžano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos ekstremaliųjų situacijų prevencijos ir likvidavimo srityje ratifikavimo projektas                 Pagrindinis/ svarstymas             K.Masiulis
 
L. Plyniuvienė
2               2013-05-22
10.10-10.20
I r. Lietuvos Tarybos salė          XIIP-523  Žemės sklypų perleidimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas    Papildomas/
svarstymas                K.Masiulis
 
L. Plyniuvienė
3               2013-05-22
10.20-10.30
I r. Lietuvos Tarybos salė          Uždaras klausimas. B. Juodka
 
E. Z