Priimtos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisos
 
2013 m. gegužės 16 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Seimas, 74 parlamentarams balsavus už ir 2 susilaikius, ypatingos skubos tvarka priėmė Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pataisų  įstatymą (projektui Nr. XIIP-434(2).
Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių programas, teikiama, jeigu pagal atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatytas priemones pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė, kuri nustatoma pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą įgyvendinančius statybos techninius reglamentus.
Nustatyta, kad savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius tai savivaldybės paskirtas asmuo, turintis teisę būti statinio statybos valdytoju pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą. Tokiu asmeniu gali būti: bendrojo naudojimo objektų valdytojas, administruojantis savivaldybės tarybos patvirtintoje programoje, kuri atitinka Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, nurodytus daugiabučius namus; savivaldybės įsteigta pelno nesiekianti įstaiga arba kita jos kontroliuojama įmonė. Šiems asmenims pavedama teikti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų parengimo ir (ar) įgyvendinimo, ir (ar) finansavimo organizavimo paslaugas.”
Priimtomis pataisomis nustatyta, kad Valstybės parama galės būti teikiama ir šiais būdais: apmokant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne mažesnę kaip 50 procentų, išlaidų dalį atnaujinimo (modernizavimo) projektui (ar jo daliai) parengti, kai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą (toliau – investicijų planas) patvirtina butų ir kitų patalpų savininkai; apmokant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne mažesnę kaip 50 procentų, išlaidų dalį statybos techninei priežiūrai vykdyti, taip pat apmokant ne didesnę kaip Vyriausybės nustatytą atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų dalį arba šias atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo, jo įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas kompensuojant, jeigu jas butų ir kitų patalpų savininkai apmokėjo savo ar skolintomis lėšomis; papildomai Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis Vyriausybės nustatytais terminais kompensuojant Vyriausybės nustatytą, tačiau ne didesnę kaip 25 procentų, investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, dalį, jeigu skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, ir  apmokant savivaldybėms jų nuosavybės teise valdomoms gyvenamosioms patalpoms tenkančias atnaujinimo (modernizavimo) projekto parengimo, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas.
Jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimą pirkdama paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka savo iniciatyva organizuoja savivaldybė ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas, šio projekto (ar jo dalies) parengimo išlaidos 13 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytomis lėšomis apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka atrinktam atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengėjui arba kompensuojamos savivaldybei ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba bendrojo naudojimo objektų valdytojui, jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo išlaidas šie asmenys apmokėjo savo lėšomis, kai investicijų planą patvirtina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai.
Įstatyme įtvirtinta, kad butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) protokolo pavyzdinę formą nustato Vyriausybės įgaliota institucija. Dėl būsto šildymo išlaidų kompensavimo nepasiturintiems gyventojams pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius butų ir kitų patalpų savininkų sprendimo dėl atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo protokolo išrašą teikia savivaldybės administracijai.
Įstatymas įsigalioja 2013 m. birželio 1 d. Jis taikomas daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektams (išskyrus iki šio įstatymo įsigaliojimo įgyvendintus projektus), parengtiems ir įgyvendinamiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ar ją atitinkančių savivaldybių tarybų patvirtintų programų įgyvendinimo ir finansavimo modelį, sukurtą pagal Europos Komisijos, Europos investicijų banko ir Europos plėtros banko tarybos iniciatyvą JESSICA.  Butų ir kitų patalpų savininkams, iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengusiems atnaujinimo (modernizavimo) projektus (ar jų dalis) ir apmokėjusiems jų parengimo išlaidas, valstybės parama šių projektų (ar jų dalių) parengimo išlaidoms kompensuoti teikiama, kai butų ir kitų patalpų savininkai patvirtina Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.
Iki 2013 m. gegužės 31 d. Vyriausybė turės  priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)