Po svarstymo pritarta Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisoms
 
2013 M. LIETUVA PIRMININKAUS ES TARYBAI
 
2013 m. gegužės 21 d. pranešimas VIR
(iš plenarinio posėdžio)
 
Po svarstymo pritarta Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisoms
 
Seimas po svarstymo pritarė Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisų projektui Nr. XIP-4290(2), kuriuo siekiama įtvirtinti taikos sutarties institutą nagrinėjant administracinių ginčų bylas, nustatyti taikos sutarties sudarymo pagrindus ir sąlygas bei įtvirtinti procesines pasekmes.
Kaip rašoma projekto aiškinamajame rašte, pagal siūlomą teisinį reguliavimą taikos sutartis negalėtų prieštarauti imperatyvioms įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, viešajam interesui ir pažeisti trečiųjų suinteresuotų asmenų teisių ar teisėtų interesų.
Projekte numatoma, kad taikos sutarties dalykas turi būti to paties pobūdžio, kaip ir nurodomi skunde (prašyme) reikalavimai. Taikos sutartimi galėtų būti išspręstas tiek visas ginčas, tiek jo dalis (atskiri reikalavimai), tačiau tokia sutartis negalėtų būti sudaroma norminio administracinio akto teisėtumo bylose.
Projekte siūloma įtvirtinti nuostatą, pagal kurią teismo pirmininkas ar teisėjas, nutartimi priėmęs skundą, įvertinęs ir nustatęs, kad byloje yra galimas taikos sutarties sudarymas, pasiūlo šalims abipusių derybų nuolaidų būdu pasiekti priimtiną abiems šalims susitarimą ir nurodo, kad šalims sutikus sudaryti taikos sutartį, dėl esminių sutarties sąlygų turi būti susitarta iki teismo posėdžio dienos.
Svarstomomis pataisomis siūloma nustatyti, kad teismas, matydamas, kad bylos nagrinėjimo teisme metu šalys linkusios abipusių nuolaidų būdu išspręsti ginčą taikiai, pasiūlo šalims pasiekti priimtiną abiems šalims susitarimą ir sudaryti taikos sutartį. Teismui numatoma pareiga prieš tvirtinant taikos sutartį išaiškinti šalims tokių procesinių veiksmų pasekmes. Nepavykus sudaryti šalių taikos sutarties, teismas turi teisę tęsti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės.
Jeigu šalys taikos sutartį sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo apygardos administraciniame teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, apygardos administracinis teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.
Siekiant užkirsti kelią šalims piktnaudžiauti procesu, numatoma, kad dėl taikos sutarties sudarymo bylos nagrinėjimas negalėtų būti atidėtas daugiau kaip vieną kartą.
Numatoma, kad pataisos, kurioms po svarstymo pritarė 64 Seimo nariai ir 2 susilaikė, įsigaliotų 2013 m. rugpjūčio 1 d.
 
Saulė Eglė Trembo,
Ryšių su visuomene skyrius (tel. (8 5)239 6203, egle.trembo@lrs.lt)