PASTATŲ STATYBA

PASTATŲ STATYBA

2019 m. vasario  15 d., Vilnius

 

 

 

 

2018 M. KETVIRTĄJĮ KETVIRTĮ išduotŲ NAUJŲ PASTATŲ STATYBOS LEIDIMŲ IR BAIGTŲ STATYTI NAUJŲ PASTATŲ SUMAŽĖJO

 

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti 1598 leidimai pastatams statyti, tai 20,1 proc. mažiau nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 

Gyvenamiesiems namams statyti išduoti 1383 leidimai, arba 21,9 proc. mažiau nei prieš metus. Vyrauja individualiųjų gyvenamųjų namų statyba – jiems statyti išduota 96,7 proc. visų leidimų. Leista statyti 1 625 individualiuosius namus, kurių vidutinis naudingasis plotas 21,9 proc. mažesnis, ir 89 daugiabučius namus, kurių vidutinis naudingasis plotas 32,6 proc. didesnis nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį.

 

1 lentelė. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti statybos leidimai gyvenamiesiems pastatams statyti

 

Statybos leidimų skaičius

Leista statyti

Leisto statyti buto vidutinis naudinga­sis plotas, m2

pastatų

butų

butų, palyginti su 2017 m. IV ketv., padidėjimas, sumažėji-mas, %

butų naudin­gojo ploto,

tūkst. m2

naudin­gojo ploto, palyginti su 2017 m. IV ketv.,

padidėjimas,  sumažėji-mas, %

Iš viso

1 383

1 715

3 541

–1,7

338,0

–9,7

95,5

1–2 butų namams (individualiesiems)

1 337

1 625

1 847

–17,7

227,0

–21,9

122,9

3 ir daugiau butų namams (daugiabučiams)

45

89

1 694

24,7

111,0

32,6

65,5

gyvenamosios paskirties pastatai (bendrabučiai)

1

1

x

x

x

x

x

x – tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas

 

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduota 215 leidimų negyvenamiesiems pastatams statyti, tai 6,5 proc. mažiau nei 2017 m. atitinkamą ketvirtį. Leistų statyti negyvenamųjų pastatų numatytas bendrasis plotas 21,4 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (36,1 proc.) bei įstaigų pastatų (23,5 proc.).

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį išduoti statybos leidimai negyvenamiesiems pastatams statyti

 

Statybos leidimų skaičius

Leista statyti

negyvenamųjų pastatų

bendrojo

ploto, tūkst. m2

bendrojo ploto, palyginti su 2017 m. IV ketv.,

padidėjimas, su-mažėjimas,

%, k.

tūrio,

tūkst. m3

Iš viso

215

247

515,6

21,4

4 063,6

įstaigų pastatams

16

17

121,4

49,3

611,5

pramoniniams pastatams ir sandėliams

52

64

186,3

17,8

1 863,0

ūkiniams pastatams

27

31

32,8

–21,9

215,7

transporto ir ryšių pastatams

11

12

11,1

5,7

92,2

prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatams

32

40

101,4

29,5

872,3

mokyklų, universitetų ir tyrimų centrų pastatams

3

4

12,9

84,3

69,9

kultūros ir sporto renginių pastatams

5

5

16,0

8,0 k.

141,2

kitos paskirties pastatams

69

74

33,7

–14,2

197,8

 

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 1 807 gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, tai 9,5 proc. mažiau nei 2017 m. atitinkamą ketvirtį.

 

Per ketvirtį pastatyti 1 623 gyvenamieji namai su 3 031 butu, iš jų net 58,5 proc. – individualiuosiuose namuose. Baigtų statyti butų naudingasis plotas sudarė 322,4 tūkst. m2 ir buvo 7,4 proc. mažesnis nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį. Vidutinis buto naudingasis plotas individualiajame name buvo 140,2 m2, buto daugiabutyje – 58,6 m2.

 

Beveik pusė (49,1 proc.) 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį baigtų statyti butų buvo Vilniaus apskrityje, 24,7 proc. – Kauno, 13,1 proc. – Klaipėdos.

 

3 lentelė. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti gyvenamieji namai

 

Pastatų skaičius

Butų

Vidutinis baigto statyti buto naudingasis plotas, m2

skaičius

palyginti su 2017 m. IV ketv., sumažėjimas, padidėjimas,

%

naudingasis plotas,

tūkst. m2

naudingojo ploto, palyginti su 2017 m. IV ketv., sumažėjimas, %

Iš viso

1 623

3 031

–4,0

322,4

–7,4

106,4

1–2 butų namai (individualieji)

1 575

1 774

–8,7

248,7

–8,4

140,2

3 ir daugiau butų namai (daugiabučiai)

48

1 257

3,4

73,7

–3,7

58,6

 

2018 m. ketvirtąjį ketvirtį baigti statyti 184 negyvenamieji pastatai, kurių bendrasis plotas sudarė 313,2 tūkst. m2 ir buvo 3,7 proc. didesnis nei 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (138,7 tūkst. m2) bei įstaigų pastatų (54,7 tūkst. m2).

 

44,6 proc. 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį pastatytų negyvenamųjų pastatų pagal bendrąjį plotą buvo Vilniaus apskrityje, 22,3 – Kauno, 8 proc. – Šiaulių.

 

 

 

Per 2018 m. buvo išduoti 7 625 leidimai gyvenamiesiems ir negyvenamiesiems pastatams statyti. Didžiąją dalį (87,3 proc.) sudarė leidimai gyvenamiesiems pastatams statyti (6 655 leidimai), jų išduota 4,1 proc. daugiau nei 2017 m.

 

2018 m. leistuose statyti 8 082 gyvenamuosiuose namuose numatyta įrengti 16 658 butus – 3,1 proc. daugiau nei 2017 m. Leista statyti 7 764 individualiuosius namus, 314 daugiabučių namų ir 4 bendrabučius.

 

Negyvenamiesiems pastatams statyti 2018 m. išduota 2,5 proc. mažiau leidimų nei 2017 m., tačiau numatytas jų bendrasis plotas 10,9 proc. didesnis nei prieš metus. Daugiausia pagal bendrąjį plotą leista statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (42,3 proc.) bei įstaigų pastatų (15,3 proc.).

 

2018 m. baigta statyti 7 173 gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų, 89,7 proc. jų – gyvenamieji.

 

6 434 baigtuose statyti gyvenamuosiuose namuose įrengti 12 244 butai. Palyginti su 2017 m., baigtų statyti naujų gyvenamųjų namų skaičius padidėjo 0,2 proc., butų juose skaičius –  10,9 proc., o naudingasis plotas butuose – 4,2 proc.

 

2018 m. vyravo individualiųjų namų statyba – 57 proc. pastatytų butų buvo individualiuosiuose namuose. Vidutinis buto individualiajame name naudingasis plotas – 141,5 m2, buto daugiabutyje – 59,8 m2.

 

2018 m. baigti statyti 739 negyvenamieji pastatai. Jų bendrasis plotas sudarė 990,1 tūkst. m2, tai 0,8 proc. mažiau nei 2017 m. Daugiausia pagal bendrąjį plotą baigta statyti pramoninių pastatų ir sandėlių (378,8 tūkst. m2) bei įstaigų pastatų ir prekybos, viešbučių ir maitinimo įmonių pastatų (po 156 tūkst. m2).

 

Statistinė informacija parengta remiantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros sistemos „Infostatyba“ duomenimis.

 

Sąvokos

Pastatas laikomas baigtu statyti, kai pagal nustatytą tvarką yra surašyti statybos užbaigimo aktai, deklaracijos apie statybos užbaigimą pagal statinio projekto sprendinius. Statybos užbaigimo data laikoma akto ar deklaracijos pasirašymo data.

Statybą leidžiantis dokumentas – leidimas statyti naują (naujus) statinį (statinius); leidimas rekonstruoti statinį (statinius); leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą (pastatus); statinio projektas, kuriam raštu pritarė įgaliotas (įgalioti) valstybės tarnautojas (tarnautojai); rašytinis (rašytiniai) žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininko (savininkų) ar valdytojo (valdytojų) sutikimas (sutikimai) dėl statybos; leidimas tęsti sustabdytą statybą.

 

2019 m. pirmojo ketvirčio pastatų statybos rodiklius skelbsime 2019 m. gegužės 15 d.

 

 

 

 

Pasiteirauti: Jolanta Nikolajeva

Trumpojo laikotarpio verslo statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 5)  236 4603

El. p. jolanta.nikolajeva@stat.gov.lt

osp.stat.gov.lt

 

 

© Lietuvos statistikos departamentas

Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

 

Daugiau informacijos šia tema Rodiklių duomenų bazėje (Rodiklių duomenų bazėje).02

 

h5jangoveli245

h5jangoveli245 wrote 119597 posts

Post navigation


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>