Paskelbtas priemonės “Asistentas-4″ kvietimas
 
VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonę トAsistentas-4″, kuria siekiama skatinti viešųjų paslaugų verslui teikėjus teikti verslo poreikius atitinkančią geresnės kokybės informaciją ir paslaugas ir taip pagerinti verslo sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir asmenims, ketinantiems pradėti verslą.
Priemonės lėšomis bus finansuojamas šios veiklos:
” informacinių renginių, skatinančių visuomenės, ypač jaunimo ir moterų, verslumą, naujų smulkaus ir vidutinio verslo subjektų steigimąsi ir plėtrą, verslo partnerystės tinklų susidarymą, franšizę, organizavimas.
” aukštos kokybės konsultacinių paslaugų teikimas konkretiems naudos gavėjams šiose srityse: verslo reguliavimo klausimai (verslo pradžia, nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir licencijos, viešieji pirkimai ir pan.); juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir pan.); juridinio asmens aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška, finansinių šaltinių paieška, eksporto galimybės, internalizacija ir pan.); taip pat kita praktinė ir konsultacinė pagalba verslo ir menų inkubatoriuje veiklą plėtojančioms įmonėms (pagalba inkubuojamoms įmonėms, rengiant ir atnaujinant verslo planus, verslo planų įgyvendinimo stebėsena, inkubuojamų įmonių reklama ir pan.)
Paraiškas gali teikti viešosios įstaigos, kurių vienas iš dalyvių arba savininkas yra valstybė ir (arba) savivaldybė, asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys visas priemonės sąlygas ir reikalavimus. Tinkami partneriai yra viešosios įstaigos, aukštosios mokyklos ir profesinio mokymo įstaigos, asociacijos, kurių nariai yra juridiniai asmenys, ir prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus. Įgyvendinant projektą kartu su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 5 partneriai.
Priemonės kvietimui numatyta 10 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas – iki 90 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma – 1 mln. Lt. 
Projekto metu gali būti finansuojamas projekto veikloms naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nuoma, išorinio konsultavimo ir kitų paslaugų, būtinų projekto veikloms įgyvendinti, pirkimas, darbo užmokestis projektą administruojantiems ir vykdantiems asmenims ir kt.
Kvietimas galioja iki 2013 m. liepos 22 d. 17.00 val., paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytos į LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2013 m. liepos 22 d. 24:00 val.
Visą reikiamą priemonės informaciją, taip pat dokumentus galite rasti ČIA.
 
Komunikacijos skyrius:
komunikacija@lvpa.lt
(85) 268 7411