Mokinių profesinio orientavimo sistema: atviros pastabos apie kai kurių konsultantų viešojoje erdvėje skleidžiamą klaidinančią informaciją
Mokinių profesinio orientavimo sistema: atviros pastabos apie kai kurių konsultantų viešojoje erdvėje skleidžiamą klaidinančią informaciją
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (LMNŠC) nuo 2010 m. gegužės 3 dienos vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)” Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002. 
 
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje pasirodė tikrovės neatitinkanti informacija – teigiama, kad nutraukus darbo sutartis su kai kuriais projekte dirbusiais konsultantams, žlugdoma mokinių profesinio orientavimo sistema. Norime atkreipti dėmesį, kad konsultantai, kurių viešais skundais remiamasi, – tik vieni iš daugelio profesinio orientavimo paslaugų teikėjų. Esminė profesinio orientavimo sistemos dalis – mokiniai ir jų poreikių užtikrinimas. Nežinia, dėl kokių priežasčių teigiama, kad nutraukus dalies konsultantų darbo sutartis – pabrėžtina terminuotas – profesinio orientavimo sistema „aižėja”. Paneigdami šią tikrovės neatitinkančią informaciją, norime visuomenei trumpai pristatyti projekto tikslus, jau įvykdytas ir ateityje numatytas veiklas bei jų įgyvendinimo metodus.
 
Projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme” tikslas – sukurti ir plėtoti nuoseklią, vientisą, darnią profesinio orientavimo sistemą. Viena pagrindinių projekto veiklų – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas, leisiantis išvystyti efektyvią ugdymo karjerai paslaugų sistemą, pasiekiančią kiekvieną šalies mokinį. Visoje Europos Sąjungoje sparčiai augant jaunimo nedarbui, tikimasi, kad profesinis orientavimas bus viena iš priemonių, leidžiančių spręsti šią problemą.
 
Pabrėžtina, kad viešojoje erdvėje pasklidę konsultantų nuogąstavimai, neva atsisakius kai kurių iš jų paslaugų „nebus įgyvendintas projekto tikslas (sukurti veiksmingą profesinio konsultavimo sistemą), nebus modernizuojamas šalies švietimas ir mažinamas jaunimo nedarbas, nebeliks koordinavimo ir kokybės užtikrinimo mechanizmo, bus išeikvota, neracionaliai panaudota ir nepateisinta nemažai ES paramos lėšų”, yra nepagrįsti. Per trejus projekto vykdymo metus parengta mokinių ugdymo karjerai programa, metodinės priemonės, mokymų programos ir metodikos švietimo pagalbos specialistams (mokytojams, socialiniams pedagogams, mokyklų psichologams), sukurta mokinių ugdymo karjerai interneto svetainė (MUKIS), įvairias profesijas pristatantys filmai ir nuotraukos. Projekto įgyvendinimo metu buvo apmokyta ir bendrojo ugdymo mokyklose bei profesinio mokymo įstaigose įdarbinta daugiau nei 1000 karjeros koordinatorių – mokytojų, pasirengusių teikti profesinio orientavimo paslaugas mokyklose: ugdyti mokinių karjeros kompetencijas, vykdyti profesinį informavimą, konsultavimą, organizuoti profesinį veiklinimą ir kt. Siekiama, kad tokie specialistai atsirastų kiekvienoje bendrojo ugdymo ir  profesinio mokymo įstaigoje. Svarbu, kad visiems Lietuvos mokiniams būtų prieinamos vienodos ugdymo karjerai galimybės. Iki projekto vykdymo pabaigos taip pat numatoma parengti sukurtų metodinių priemonių virtualias elektronines versijas, pateikti 1500 profesijų ir 1500 neformaliojo ugdymo programų aprašų, parengti kitą karjeros ugdymui reikalingą medžiagą.
 
Negalima paneigti karjeros konsultantų atliekamų funkcijų svarbos, tačiau kaip projekto vykdytojai norime atkreipti dėmesį, kad jų teikiamos paslaugos – tik viena iš projekto veiklų. Projekto įgyvendinimo metu buvo apmokyta ir įdarbinta 112 karjeros konsultantų – išorės specialistų, kurie vedė seminarus, ugdymo karjerai užsiėmimus, konsultavo mokinius ir mokytojus. Įvertinus rezultatus, laiko ir finansų sąnaudas, nuspręsta racionaliau išnaudoti jų galimybes.
 
Projektas sėkmingai veikia mokyklose. Atlikti tyrimai rodo, kad profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai reikalingumą pabrėžia ir mokytojai, ir mokiniai. Projektu siekiama į profesinio orientavimo sistemos veiklas aktyviau įtraukti ir savivaldybes. Siekiant užtikrinti optimalų profesinio orientavimo paslaugų koordinavimą, organizavimą, stebėsenos vykdymą ir projekto veiklų tęstinumą, dalį projekte dirbusių konsultantų ketinama įdarbinti savivaldybių administracijose ar joms pavaldžiose institucijose.
 
Kadangi projektą nuspręsta pratęsti iki 2014 m. gegužės 3 dienos, šiuo metu vykdomos projekto veiklų tęstinumo finansinės analizės, konsultantų funkcijų perskirstymo darbai. Atliekami darbai maksimaliai užtikrins projekto tęstinumą pasibaigus projekto finansavimui.
 
Kilęs kai kurių konsultantų nepasitenkinimas visiškai nereiškia profesinio orientavimo ir ugdymo karjerai sistemos žlugimo. Atkreipiame dėmesį, kad projekte numatyta išplėtoti ir optimizuoti įvairaus lygmens institucijų ir socialinių partnerių tarpusavio bendradarbiavimą. Viena iš galimų priemonių tai įgyvendinant – konsultantų funkcijų koregavimas ir įtraukimas į savivaldybių administracijų ar joms pavaldžių institucijų darbą. Dalis konsultantų liks dirbti nacionaliniu lygmeniu ir pagal turimas kompetencijas atliks pagalbos švietimui funkcijas: padės mokykloms organizuoti ir teikti profesinio orientavimo paslaugas.
 
Norime viešai pareikšti, kad šis funkcijų perskirstymas karjeros konsultantams buvo pristatytas 2013 m. balandžio 29 dieną Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre įvykusiame viešame susirinkime, kurio metu buvo pasiūlyta parašyti prašymus terminuotas darbo sutartis (trukusias iki 2013 m. gegužės 3 dienos) pratęsti dar dviem mėnesiams, kol vyks konsultantų veiklų derinimas su savivaldybių administracijomis. Tai yra konkrečios aplinkybės, kurios buvo aiškiai išdėstytos karjeros konsultantams minėto susirinkimo metu. 2013 m. gegužės 3 dieną buvo gauti 67  konsultantų prašymai pratęsti darbo sutartis iki 2013 m. liepos 12 dienos. Kadangi 43 konsultantai prašymų pratęsti terminuotas darbo sutartis nepateikė, jų darbo sutartys nutrauktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 str. (Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui).
 
Teiginiai, kad karjeros paslaugų sistema neva griaunama, atspindi tik subjektyvias kai kurių nusivylusių karjeros konsultantų emocijas, tačiau ne realią mokinių profesinio orientavimo sistemą, kuri šiandien plečiama ir tobulinama tam, kad sistemingos karjeros planavimo paslaugos sėkmingai būtų teikiamos ir projektui pasibaigus.