MATERIALINĖS INVESTICIJOS
 
PIRMĄJĮ 2013 M. KETVIRTĮ, PALYGINTI SU ATITINKAMU 2012 M. LAIKOTARPIU, MATERIALINĖS INVESTICIJOS LIETUVOJE PADIDĖJO 2,5 PROCENTO
 
Pirmąjį 2013 m. ketvirtį šalies teritorijoje į ilgalaikį materialųjį turtą investuota 2,6 mlrd. litų, arba 2,5 procento daugiau nei pirmąjį 2012 m. ketvirtį (palyginamosiomis kainomis), praneša Lietuvos statistikos departamentas, remdamasis išankstiniais duomenimis.
Pusę visų investuotų lėšų (1,3 mlrd. Lt) sudarė investicijos į pastatų ir inžinerinių statinių statybą, tačiau palyginti su pirmuoju 2012 m. ketvirčiu, jos sumažėjo 3 procentais. Lietuvos ūkio atgaivinimui reikšmingos investicijos į mašinas, įrenginius, transporto priemones sudarė 43 procentus visų investicijų (1,1 mlrd. Lt) ir padidėjo 10 procentų, palyginti su pirmuoju 2012 m. ketvirčiu.
Gyvenamiesiems pastatams statyti ir pirkti buvo skirta 478 mln. Lt, tai yra 14 procentų daugiau nei pirmąjį 2012 m. ketvirtį.
Pagal ekonominės veiklos rūšis penktadalį visų šalies investicijų pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė nekilnojamojo turto įmonių investicijos ir fizinių asmenų investicijos į gyvenamąją statybą. Transporto ir saugojimo įmonių investicijos sudarė 17 procentų, apdirbamosios gamybos įmonių – 14 procentų visų šalies investicijų.
 
Materialinės investicijos to meto kainomis
 
 
 
 
1 lentelė. Materialinės investicijos pagal ekonominės veiklos rūšis 2013 m. I ketvirtį
 
Ekonominės veiklos rūšys (EVRK 2 red.)       Investicijos,
mln. Lt (to meto kainomis)            Palyginti su 2012 m. I ketv., padidėjimas, sumažėjimas (-), proc. / k. (palyginamosiomis kainomis)
Iš viso       2 637,7      2,5
Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė        122,0         2,1 k.
Kasyba ir karjerų eksploatavimas   12,3           -51,4
Apdirbamoji gamyba   363,2         -9,6
Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas         175,8         -22,2
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas               69,6           -34,4
Statyba      75,4           19,0
Didmeninė ir mažmeninė prekyba  257,6         17,7
Transportas ir saugojimas             456,3         29,1
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla   17,7           9,3
Informacija ir ryšiai      69,3           -4,0
Finansinė ir draudimo veikla          10,1           -16,0
Nekilnojamojo turto operacijos      550,3         8,6
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla              47,4           -26,5
Administracinė ir aptarnavimo veikla               82,6           57,5
Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas          189,2         -18,1
Švietimas   56,1           -9,7
Žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas 53,7           -33,0
Meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla             22,9           29,2
Kita aptarnavimo veikla                 6,2             2,1 k.
 
Maᆲteᆲriaᆲliᆲnės inᆲvesᆲtiᆲciᆲjos – išlaiᆲdos ilᆲgaᆲlaiᆲkiam maᆲteᆲriaᆲliaᆲjam turᆲtui įsigyᆲti, suᆲkurᆲti ir esaᆲmam mateᆲᆲria-liaᆲjam turᆲtui atᆲnauᆲjinᆲti (jo vertei padidinti). Įskaitomas finansinės (išperkamosios) nuoᆲmos būdu įsigytas ilgalaikis materialusis turtas. Įvertintos visų Lietuvoje registruotų ūkio subjektų investicijos ir fizinių asmenų investiᆲcijos į gyᆲveᆲnaᆲmųᆲjų naᆲmų staᆲtyᆲbą (priskiriamos nekilnojamojo turto operacijų veiklai).
 
Išankstinė 2013 m. antrojo ketvirčio materialinių investicijų statistinė informacija bus skelbiama 2013 m. rugpjūčio 26 d.
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja                                                                                                    Aldona Gibaitė-Kudžmienė
 
 
Pasiteirauti: Danguolė Arėškienė
Statybos ir investicijų statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4623    
El. p. Danguole.Areskiene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt ir www.osp.stat.gov.lt.
 
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį.
Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.