DARBO UŽMOKESTIS PIRMĄJĮ 2013 M. KETVIRTĮ
 
Per pirmąjį  2013 m. ketvirtį bruto darbo užmokestis valstybės sektoriuje sumažėjo 46 litais, o privačiajame – padidėjo 30 litų
 
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) pirmąjį 2013 m. ketvirtį sudarė 2 232,9 lito: valstybės  ir privačiajame sektoriuose – atitinkamai 2 340 ir 2 169,8 lito, praneša Lietuvos statistikos departamentas.
Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis šalies ūkyje sudarė 1 731,1 lito: valstybės sektoriuje – 1 809,3 lito, privačiajame – 1 685 litus.
Palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, vidutinis mėnesinis bruto ir neto darbo užmokestis šalies ūkyje beveik nepasikeitė – padidėjo atitinkamai 90 ir 70 centų: valstybės sektoriuje sumažėjo atitinkamai 1,9 ir 1,8 procento, o privačiajame – padidėjo atitinkamai 1,4 ir 1,3 procento.
Realusis darbo užmokestis pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, šalies ūkyje sumažėjo 0,1 procento: valstybės sektoriuje sumažėjo 1,9 procento, o privačiajame – padidėjo 1,2 procento.
Darbo užmokesčio sumažėjimą valstybės sektoriuje pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ankstesniuoju, lėmė mažesnės nereguliarios premijos, priedai, priemokos ir vienkartinės piniginės išmokos, o privačiajame sektoriuje padidėjimą – nuo 2013 m. sausio 1 d. padidinta minimalioji mėnesinė alga (iki 1 000 Lt) ir kitos priežastys.
 
1 pav. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis  šalies ūkyje 2012 ir 2013 m. ketvirčiais
 
Per metus bruto darbo užmokestis šalies ūkyje išaugo 4,4 procento
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2012 m. ketvirčiu, šalies ūkyje padidėjo 4,4 procento: valstybės sektoriuje – 3,2, privačiajame – 5,4 procento.
Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 4,2 procento: valstybės sektoriuje – 3, o privačiajame – 5,1 procento.
Realusis darbo užmokestis per metus šalies ūkyje padidėjo 2,1 procento: valstybės sektoriuje – 0,9, privaᆲčiajame – 2,9 procento. Realiojo darbo užmokesčio didėjimą lėmė sparčiau nei vartotojų prekių ir paslaugų kainos augęs neto darbo užmokestis.
 
2 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal sektorius 2009-2013 m. ketvirčiais
Pokytis, palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu
Procentais
 Pirmąjį ketvirtį bruto darbo užmokestis padidėjo daugelyje ekonominės veiklos rūšių įmonių, tik keliose – sumažėjo
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, labiausiai padidėjo finansinės ir draudimo veiklos (8,2 proc.), apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (6,2 proc.), informacijos ir ryšių (4,5 proc.) įmonėse, o sumažėjo – kasybos ir karjerų eksploatavimo (8,3 proc.), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (4,2 proc.), transporto ir saugojimo (3,6 proc.) įmonėse.
Per metus vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje padidėjo visose veiklose, labiausiai – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų (12,4 proc.), kitos aptarnavimo veiklos (10,5 proc.) ir statybos (8,8 proc.) įmonėse.
3 pav. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis1 pagal ekonominės veiklos rūšis pirmąjį 2013 m. ketvirtį
 
1 Be individualiųjų įmonių.
 
 
4 pav. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio1 pokytis pagal ekonominės veiklos rūšis pirmąjį 2013 m. ketvirtį
Palyginti su ankstesniu ketvirčiu
Procentais
Palyginti su atitinkamu praėjusių metų ketvirčiu
Procentais
 1 Be individualiųjų įmonių.
Ekonominės veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:
A – žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė
B – kasyba ir karjerų eksploatavimas
C – apdirbamoji gamyba
D – elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas
E – vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas
F – statyba
G – didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas
H – transportas ir saugojimas
I – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla                 J – informacija ir ryšiai
K – finansinė ir draudimo veikla
L – nekilnojamojo turto operacijos
M – profesinė, mokslinė ir techninė veikla
N – administracinė ir aptarnavimo veikla
O – viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas
P – švietimas
Q – žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
R – meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla
S – kita aptarnavimo veikla
 1 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis1 pagal sektorius ir darbuotojų lytį pirmąjį 2013 m. ketvirtį
Litais
                 Bruto         Neto
                 iš viso        vyrai          moterys     iš viso        vyrai          moterys
Šalies ūkis  2 232,9      2 401,1      2 075,1      1 731,1      1 853,9      1 615,9
Valstybės sektorius     2 340,0      2 631,0      2 182,5      1 809,3      2 021,7      1 694,3
Privatusis sektorius      2 169,8      2 316,5      1 981,0      1 685,0      1 792,1      1 547,2
1Be individualiųjų įmonių.
2 lentelė. Vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio1 indeksai pagal sektorius ir darbuotojų lytį pirmąjį 2013 m. ketvirtį
Procentais
                 Ankstesnis ketvirtis – 100 procentų                 Atitinkamas praėjusių metų ketvirtis – 100 procentų
                 iš viso        vyrai          moterys     iš viso        vyrai          moterys
Bruto                                                                                              
Šalies ūkis  100,0         100,4         99,8           104,4         104,2         104,6
Valstybės sektorius     98,1           98,2           98,0           103,2         102,4         103,6
Privatusis sektorius      101,4         101,4         101,7         105,4         105,2         105,9
Neto                                                                                               
Šalies ūkis  100,0         100,4         99,8           104,2         104,0         104,3
Valstybės sektorius     98,2           98,3           98,1           103,0         102,3         103,4
Privatusis sektorius      101,3         101,3         101,5         105,1         104,9         105,5
Realiojo                                                                                          
Šalies ūkis  99,9           100,3         99,7           102,1         101,9         102,2
Valstybės sektorius     98,1           98,2           98,0           100,9         100,2         101,3
Privatusis sektorius      101,2         101,2         101,4         102,9         102,7         103,3
1 Be individualiųjų įmonių.
Per pirmąjį ketvirtį darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje padidėjo, valstybiniame – nežymiai sumažėjo
 
Pirmąjį 2013 m. ketvirtį, palyginti su ketvirtuoju 2012 m. ketvirčiu, vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje išaugo 15,3 tūkst. (1,4 proc.): valstybės sektoriuje sumažėjo 1,3 tūkst. (0,3 proc.), o privačiajame sektoriuje – padidėjo 16,6 tūkst. (2,3 proc.). Labiausiai darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veiklos, informacijos ir ryšių (po 4,9 proc.) bei transporto ir saugojimo (4,5 proc.) įmonėse.
Per metus vidutinis darbuotojų skaičius šalies ūkyje padidėjo 2,2 procento. Tai lėmė 4 procentais  padidėjęs vidutinis darbuotojų skaičius privačiajame sektoriuje. Valstybės sektoriuje vidutinis darbuotojų skaičius sumažėjo 0,8 procento.
Per pirmąjį 2013 m. ketvirtį šalies ūkyje  padaugėjo darbuotojų, dirbusių ne visą darbo laiką (10 tūkst. daugiau). Labiausiai jų padaugėjo privačiajame sektoriuje (9,9 tūkst.): didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto, statybos ir apdirbamosios gamybos įmonėse.
Pranešimas spaudai apie darbo užmokestį antrąjį 2013 m. ketvirtį bus skelbiamas 2013 m. rugpjūčio 23 d.
Sąvokos
Bruto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, įskaitant darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį. Neįskaitoma materialinė, laikino nedarbingumo pašalpa, mokama, neatsižvelgiant į finansavimo šaltinį, kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas, išeitinė išmoka ir pan.
Neto darbo užmokestis – atlyginimas pinigais, apimantis tiesiogiai darbdavio darbuotojui mokamą pagrindinį darbo užmokestį ir papildomą uždarbį, atskaičius darbuotojo mokamas socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.
Realiojo darbo užmokesčio indeksas – santykinis rodiklis, kuriuo išreiškiamas neto darbo užmo-kesᆲčio pokytis, pašalinus vartojimo prekių ir paslaugų kainų pasikeitimo įtaką.
 
 
 
Generalinio direktoriaus pavaduotoja,
atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas
 
                 Aldona Gibaitė-Kudžmienė
Pasiteirauti: Virginija Bankietienė
Darbo statistikos skyriaus vedėja
Tel. (8 5)  236 4836
El. p. Virginija.Bankietiene@stat.gov.lt
www.stat.gov.lt
ᄅ Lietuvos statistikos departamentas
Naudojant Lietuvos statistikos departamento duomenis, būtina nurodyti šaltinį,
Daugiau informacijos šia tema rasite Lietuvos statistikos departamento  Rodiklių duomenų bazėje.