2013 M. KOVO MĖN. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSAS
2013-05-15
 
2013 M. KOVO MĖN. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKĖJIMŲ BALANSAS
(pagrindinių balanso rodiklių apžvalga)
 
Perteklinį užsienio prekybos balansą atsvėrė didėjęs pajamų balanso deficitas, todėl 2013 m. kovo mėn., nors ir sumažėjęs trečdaliu, einamosios sąskaitos balansas (ESB) ir toliau buvo deficitinis. Teigiamas 2013 m. kovo mėn. mokėjimų balanso finansinės sąskaitos balanso dydis (340,7 mln. Lt) gautas dėl labai mažėjusių oficialiųjų tarptautinių atsargų.
Einamoji sąskaita. 2013 m. kovo mėn. šalies mokėjimų balanso deficitas sudarė 339,5 mln. litų. 2013 m. sausio mėn. deficitas buvo 484,1 mln., o vasario mėn. – 508,5 mln. litų, todėl 2013 m. sausio–kovo mėn., išankstiniais vertinimais, ESB deficitas sudarė 1,3 mlrd. litų, arba –5,1 procento BVP (2012 m. sausio–kovo mėn. – 2,7 mlrd. Lt, arba –10,7 % BVP). Per paskutinius dvylika mėn. (2012 m. balandžio mėn.–2013 m. kovo mėn.) ESB perviršis buvo 786,9 mln. litų.
 
ESB ir jį sudarantys balansai
Mln. Lt
 

 
Prekės. 2013 m. kovo mėn. šalies mokėjimų balanse susidarė 214,6 mln. litų užsienio prekybos balanso perteklius, kai vasario mėn. buvo užfiksuotas 144,8 mln. litų deficitas. 2013 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., prekių eksporto ir importo apimtys mokėjimų balanse didėjo, tačiau lyginamuoju laikotarpiu sparčiau didėjo prekių eksportas (11,9 %) už importą (6,4 %).
2013 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 16,8 ir 6,5 procento. Dėl spartesnio prekių eksporto augimo už importą prekybos balanso deficitas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 1,7 mlrd. litų, arba 4,4 karto.
Paslaugos. 2013 m. kovo mėn., palyginti su vasario mėn., paslaugų eksportui augant (10,1 %) šiek tiek sparčiau už paslaugų importą (9,5 %), paslaugų balanso perviršis padidėjo 19,4 mln. litų, arba 14,8 procento. Palyginti su 2012 m. kovo mėn., paslaugų eksportas didėjo lėčiau (6,1 %), negu augo importas (13,8 %), todėl lyginamuoju laikotarpiu paslaugų balanso perviršis sumažėjo 58,8 mln. litų, arba 28 procentais. Per tris šių metų mėnesius, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, paslaugų eksportas padidėjo 11,5, paslaugų importas – 21,1, o paslaugų balanso perviršis sumažėjo 30,1 procento.
Pajamos. Bendras kovo mėn. pajamų balanso deficitas buvo 770 mln. litų (investicijų pajamų – 765,4 mln., darbo pajamų – 4,7 mln. Lt). Palyginti su vasario mėn., bendras pajamų balanso deficitas padidėjo dviem trečdaliais (308,2 mln. Lt), o palyginti su 2012 m. kovo mėn., – sumažėjo 56,7 mln. litų, arba 6,9 procento. 2013 m. kovo mėn. bendram pajamų balanso deficito augimui įtakos turėjo sparčiai didėjęs tiesioginių investicijų pajamų balanso deficitas.
2013 m. sausio–kovo mėn. bendras pajamų balanso deficitas sudarė apie 1,7 mlrd. litų (2012 m. sausio–kovo mėn. – 1,5 mlrd. Lt). Deficito padidėjimą lėmė augęs investicijų pajamų balanso deficitas (11,9 %).
Einamieji pervedimai. 2013 m. kovo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 65,1 mln., o vasario mėn. užfiksuotas 33,3 mln. litų deficitas. 2013 m. sausio–kovo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis buvo praktiškai toks pat, kaip ir 2012 m. atitinkamu laikotarpiu (417,6 mln. ir 418,2 mln. Lt).
Pervedimai iš Europos Sąjungos (ES) paramos fondų 2013 m. kovo mėn. sudarė 117,6 mln., o privačių asmenų pervedimai iš užsienio – 313,3 mln. litų. Palyginti su vasario mėn., pervedimai iš ES paramos fondų padidėjo 1,6 karto, o privačių asmenų pervedimai – 21 procentu. 2013 m. sausio–kovo mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 632 mln., o privačių asmenų pervedimai iš užsienio – 822,7 mln. litų. Palyginti su 2012 m. sausio–kovo mėn., pervedimai iš ES paramos fondų sumažėjo 18,2, o privačių asmenų pervedimai iš užsienio padidėjo 12,5 procento.
2013 m. kovo mėn. apskaičiuotos Lietuvos įmokos į ES biudžetą sudarė 104,7 mln., o per
tris mėn. – 525,7 mln. litų. Privačių asmenų pervedimai iš Lietuvos kovo mėn. sudarė 270,2 mln., o sausio–kovo mėn. – 526,1 mln. litų. 2012 m. sausio–kovo mėn. minėti srautai sudarė atitinkamai 454,7 mln. ir 642,2 mln. litų.
Neatlygintinių kapitalo pervedimų srautas į Lietuvą (ES paramos fondų lėšos investiciniams projektams finansuoti) 2013 m. kovo mėn. sudarė 48,6 mln., o 2013 m. sausio–kovo mėn. – 50,3 mln. litų. 2012 m. sausio–kovo mėn. šių pervedimų srautas buvo beveik tris kartus didesnis (144,1 mln. Lt).
Finansinė sąskaita. 2013 m. kovo mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, grynųjų užsienio investicijų nutekėjimas sudarė 3,9 mlrd. litų. Šį nutekėjimą lėmė mažėję portfelinių investicijų įsipareigojimai ir augęs kitų investicijų užsienio turtas. 2013 m. sausio–kovo mėn. taip pat užfiksuotas grynųjų investicijų nutekėjimas (1,5 mlrd. Lt), o 2012 m. atitinkamu laikotarpiu – grynųjų investicijų įplaukos (982,9 mln. Lt).
2013 m. kovo mėn. užsienio investicijų nutekėjimas iš Lietuvos sudarė 2,5 mlrd. litų (vasario mėn. buvo fiksuotos 2,2 mlrd. Lt įplaukos). Tam didžiausią įtaką turėjo 2,7 mlrd. litų mažėję valdžios portfelinių investicijų įsipareigojimai. 2013 m. sausio–kovo mėn. užsienio investicijų įplaukos į Lietuvą sudarė 456,8 mln. litų, tačiau, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, jos sumažėjo 3,1 mlrd. litų, arba 7,8 karto.
Iš 2013 m. kovo mėn. neigiamo Lietuvos investicijų užsienyje srauto (1,4 mlrd. Lt) matyti, kad investicijos užsienyje didėjo. Palyginti su vasario mėn., jos išaugo 1,1 mlrd. litų, arba 4,5 karto, o palyginti su 2012 m. kovo mėn., – daugiau kaip 2 kartus. 2013 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, investicijų srautas į užsienį sumažėjo 24 procentais.

 
 
 

Investicijų srautai
Mln. litų
 
 
Grynieji investicijų srautai
Lietuvos investicijos užsienyje
Užsienio investicijos Lietuvoje
 
2013 m. kovo mėn.
2013 m. vasario mėn.
2012 m. kovo mėn.
2013 m. kovo mėn.
2013 m. vasario mėn.
2012 m. kovo mėn.
2013 m. kovo mėn.
2013 m. vasario mėn.
2012 m. kovo mėn.
Bendras investicijų srautas (neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų)
–3 859,1
1 872,4
–573,8
–1 365,9
–304,6
–625,6
–2 493,2
2 177,1
51,8
Tiesioginės investicijos
301,4
423,6
426,8
–71,0
–143,1
–61,1
372,4
566,8
487,9
Portfelinės investicijos
–2 644,8
1 450,1
192,7
–110,0
–54,5
97,3
–2 754,8
1 504,6
95,4
Nuosavybės vertybiniai popieriai
33,7
–13,0
72,5
54,2
–15,6
–49,0
–20,5
2,6
121,6
Skolos vertybiniai popieriai
–2 678,5
1 463,1
120,1
55,8
–38,9
146,3
–2 734,4
1 502,0
–26,2
Išvestinės finansinės priemonės
5,1
5,5
4,1
9,3
11,3
12,5
–4,2
–5,7
–8,4
Kitos investicijos
–1 520,8
–6,9
–1 197,4
–1 414,2
–118,3
–674,3
–106,6
111,4
–523,1
Pinigų finansinės institucijos
–959,6
81,6
–395,5
–654,6
161,9
–375,4
–305,0
–80,3
–20,1
Kiti sektoriai
81,3
–523,8
–451,1
–329,8
–461,3
–189,8
411,2
–62,5
–261,3
                     
 
(+) – užsienio turto sumažėjimas arba įsipareigojimų padidėjimas.
(–) – užsienio turto padidėjimas arba įsipareigojimų sumažėjimas.
Lentelėje eilučių ir stulpelių suma dėl apvalinimo gali nesutapti su bendru investicijų srautu.
Tiesioginės investicijos. 2013 m. kovo mėn. grynasis teigiamas tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas sudarė 301,4 mln., o sausio–kovo mėn. – 1,5 mlrd. litų. 2012 m. kovo mėn. ir sausio–kovo mėn. grynosios TUI įplaukos buvo atitinkamai 426,8 mln. ir 763,5 mln. litų.
2013 m. kovo mėn. ir sausio–kovo mėn. teigiami TUI srautai į Lietuvą sudarė atitinkamai 372,4 mln. ir 1,7 mlrd. litų. Ir kovo, ir sausio–kovo mėn. įplaukas daugiausia lėmė didėjusios reinvesticijos Lietuvoje. 2013 m. sausio–kovo mėn., palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, TUI įplaukos į Lietuvą padidėjo 683,6 mln. litų, arba 70,6 procento.
Šalies ūkio subjektų tiesioginių investicijų užsienyje neigiamas 71 mln. litų srautas 2013 m. kovo mėn. rodė tiesioginių investicijų užsienyje didėjimą, tačiau, palyginti su vasario mėn., jos sumažėjo 72,1 mln. litų, arba 2 kartus. Sausio–kovo mėn. tiesioginės investicijos užsienyje taip pat didėjo (151,8 mln. Lt), bet, palyginti su 2012 m. atitinkamu laikotarpiu, buvo 52,4 mln. litų, arba 25,6 procento, mažesnės. Visais laikotarpiais didžiausią įtaką šių investicijų augimui darė didėjęs kito kapitalo užsienyje srautas.
Portfelinės investicijos. 2013 m. kovo mėn. grynųjų portfelinių investicijų neigiamas srautas sudarė 2,6 mlrd., o sausio–kovo mėn. – 1,3 mlrd. litų. Kovo, kaip ir sausio–kovo mėn., grynasis portfelinių investicijų nutekėjimas gautas valdžios sektoriui išpirkus ilgalaikių skolos vertybinių popierių emisiją. 2012 m. kovo ir sausio–kovo mėn. grynieji portfelinių investicijų įplaukų srautai buvo atitinkamai 192,7 mln. ir 4,5 mlrd. litų.
Kitų investicijų ir išvestinių finansinių priemonių grynasis nutekėjimas iš Lietuvos kovo mėn. sudarė 1,5 mlrd., o sausio–kovo mėn. – 1,7 mlrd. litų (2012 m. nagrinėjamais laikotarpiais taip pat užfiksuotas nutekėjimas, kuris sudarė atitinkamai 1,2 mlrd. ir 4,3 mlrd. Lt). Šių investicijų nutekėjimą ir kovo mėn., ir sausio–kovo mėn. lėmė Lietuvos rezidentų investicijos į užsienio turtą.

 
 
 
Grynieji investicijų srautai
Mln. Lt
 

 
2013 m. kovo mėn. oficialiųjų tarptautinių atsargų teigiamas (4,2 mlrd. Lt) srautas mokėjimų balanse reiškia, kad jos mažėjo.
 
 
 
 
Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos
Statistikos departamentas